РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПОВОД ИЗГРАЖДАНЕТО И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПОДЗЕМНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

май 27, 2021
Автор: Илияна Георгиева

image

По повод недоволството на граждани от гр. Трявна относно монтаж на подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци в гр. Трявна, искаме да внесем яснота по поставените въпроси.

Подземните инсталации са едно модерно и интелигентно решение за разделно събиране на отпадъци, използвано както по света, така вече и в много градове на страната ни. Инсталациите се състоят от подземна и надземна част. Подземната част съдържа 4 бр. контейнери  /тип „Бобър“/, разположени под земята, а надземната част се състои от малки приемни устройства, в които хората могат да поставят отпадъка. Всяко устройство е за различен отпадък – хартия, пластмаса и метал; стъкло; битов отпадък и биоразградим отпадък. Обслужването на контейнерите ще се осъществява чрез хидравлична система, с помощта на която подземните контейнери ще излизат на повърхността и ще се изхвърлят в сметосъбиращия камион. По този начин се заменят надземните контейнери, които заемат голямо пространство, неестетични са и издават неприятни миризми.

Целта на тези инсталации е събирането на отпадъци да е естетическо, удобно, разположено на възлови места в града, за да се използва от повече потребители, да се създаде навик сред населението за разделно събиране на отпадъците, което от своя страна води до рециклирането им, опазване на околната среда и икономии в световен мащаб. Изграждането на такива подземни инсталации за разделно събиране на отпадъците ще допринесе за повишаване на приноса на Община Трявна за постигане на целите по Закона за управление на отпадъците, чрез увеличаване количеството на разделно събраните битови отпадъци, подготовката им за повторна употреба и рециклиране, както и намаляване количеството на депонираните отпадъци, предотвратяване разпространяването на неприятни миризми, ровенето и разнасянето на отпадъци от хора и животни, спестяване на средства за подмяна на контейнери, ставащи често жертва на палежи и вандализъм, естетика и съвременна визия на заобикалящата среда.

По отношение на местата за разполагането им на територията на градовете Трявна и Плачковци, дължим да ви информираме, че терените са определени съобразно действащата кадастрална карта за гр. Трявна, действащия кадастрален план за гр. Плачковци и действащите регулационни и застроителни планове на двата града. Освен  това, местата за поставяне са съобразени със съществуващи подземни комуникации, с това, те да са разположени на оживени места в градовете, където ще има най-голям брой потребители, което е и едно от задължителните изисквания на финансиращата програма, наличието на свободни терени, отговарящи на размерите на инсталациите, както и удобен достъп на сметосъбиращия автомобил.

Местата са подадени още при кандидатстване за финансиране от Европейския фонд за регионално развитие с проект „По-чиста Трявна – разделно събиране в невидими контейнери“, одобрени са от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ и не подлежат на промяна.