110 години инспекция по труда ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

октомври 27, 2017
Автор: Илияна Георгиева

110 години инспекция по труда
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

На 3 ноември 1907 г. с Указ на княз Фердинанд е създаден Инспекторатът по труда – първообразът на днешната Инспекция по труда в България.
Идеята за създаването на орган, който да следи за „прилагането на законите, правилниците и наредбите по индустрията, търговията, занаятите и по протекцията на работниците“, се появява още през 1905 г. в Закона за женския и детския труд в индустриалните заведения. В чл. 1 на този закон е записано, че: „Индустриалните заведения, в които се използва трудът на децата и жени, от всякаква възраст, без разлика на техния брой, подлежат на инспекция по труда“.
Създадена с цел да защитава най-уязвимите групи на пазара на труда, днес Мисията на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ към Министъра на труда и социалната политика е да гарантира ефективно и ефикасно прилагане на трудовото законодателство във всички предприятия на територията на страната.
Инспекцията по труда осъществява общ контрол по спазване на трудовото законодателство, както и специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта, Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба и правата и задълженията на страните по служебното правоотношение, и на други нормативни актове, когато това е възложено със закон. На практика инспекторите по труда упражняват контрол по над 300 закона и подзаконови нормативни акта.
Част от дейността на Инспекцията е да подкрепя коректните работодатели, като им помага в усилията да прилагат трудовото законодателство чрез консултации и информация.

По случай сто и десетата годишнина на Инспекцията по труда Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово ще проведе информационен ден в сградата на Община Трявна, стая №403.

Дата: 03.11.2017 година

от 10:00 часа до 13:00 часа

Информационният ден има за цел да даде полезна и достоверна информация по въпроси, отнасящи се до прилагането на трудовото законодателство и административните услуги, които извършва инспекцията по труда.