55 ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“ ПО ПРОЕКТ “ГРИЖА В ДОМА”

юни 2, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна стартира предоставянето на интегрирани мобилни здравно-социални грижи и психологическа подкрепа по Проект “Грижа в дома” на 55 потребители. Услугите ще се предоставят по график до 2 часа на ден, съобразно техните индивидуални потребности, от 01 юни 2020 година до 31 май 2021 година. Назначени са 3 медицински сестри, 5 домашни санитари, 1 психолог и 1 координатор на проекта.

Дейностите се осъществяват в изпълнение на Договор №BG05M9OP001-2.040-0125-С02 Проект „Грижа в дома”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.