» УСЛУГА № 2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

» УСЛУГА № 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

» УСЛУГА № 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

» УСЛУГА № 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

» УСЛУГА № 2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

» УСЛУГА № 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства