Допълнителна информация: Подаване на предложения, сигнали и жалби: 5350, гр. Трявна ул. Ангел Кънчев №21.

За изпращане на електронни документи: delovodstvo@tryavna.bg

Телефони за контакт: 0677/6 24 96, в. 101


» УСЛУГА № 1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2023 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2027 Издаване на скици за недвижими имоти

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2054 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА №2060 Допускане изработка на проект за изменение на ПУП

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА № 2064 Осигуряване на достъп в недвижими имоти

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА №2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА №2083 Издаване виза за проектиране

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА №2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА №2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а, ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА №2112 Издаване на разрешение за строеж

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА №2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА №2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА №2115 Попълване/поправка на кадастрален план

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА №2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА №2117  Одобряване на подробен устройствен план /унифицирана услуга/

УСЛУГА №2117  Одобряване и изменение на ОУП с подробен устройствен план

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА №2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


» УСЛУГА №2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър