» УСЛУГА № 1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

» УСЛУГА № 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

» УСЛУГА № 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

» УСЛУГА № 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

» УСЛУГА № 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

» УСЛУГА № 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

» УСЛУГА № 2023 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

» УСЛУГА № 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

» УСЛУГА № 2027 Издаване на скици за недвижими имоти

» УСЛУГА № 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

» УСЛУГА № 2054 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

» УСЛУГА №2060 Допускане изработка на проект за изменение на ПУП

» УСЛУГА № 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

» УСЛУГА № 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

» УСЛУГА № 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

» УСЛУГА № 2064 Осигуряване на достъп в недвижими имоти

» УСЛУГА №2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

» УСЛУГА №2083 Издаване виза за проектиране

» УСЛУГА №2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

» УСЛУГА №2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а, ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

» УСЛУГА №2112 Издаване на разрешение за строеж

» УСЛУГА №2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

» УСЛУГА №2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

» УСЛУГА №2115 Попълване/поправка на кадастрален план

» УСЛУГА №2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

» УСЛУГА №2117  Одобряване на подробен устройствен план

» УСЛУГА №2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

» УСЛУГА №2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях