» УСЛУГА № 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот

» УСЛУГА № 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

» УСЛУГА № 2059 Издаване на заповед за изземване на имот

» УСЛУГА № 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

» УСЛУГА № 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

»  УСЛУГА № 2105  Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение

» УСЛУГА  № 2878 Извършване на обстоятелствена проверка, че даден имот не е общинска собственост

 

» УСЛУГА № 2019А Картотекиране на нуждаещи се граждани за настаняване във ведомствено общинско жилище

» УСЛУГА  Предоставяне на помещения – частна общинска собственост, без търг или конкурс за нуждите на общинските ръководства на политически партии и синдикални организации, съгласно чл.21, ал.3 и ал.6 от НРПУРОИ, за срок до 4 години

» УСЛУГА  Предоставяне на помещения -частна общинска собственост без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, съгласно чл.21, ал.14 от НРПУРОИ за срок до 10 години

» УСЛУГА  Разрешение за ползване на гробищните терени на територията на община Трявна