УСЛУГА № 2001

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА АКТ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ИМОТ

 

Необходими документи:
Заявление (28 KB) по образец;
Документ, удостоверяващ собствеността на заявителя върху конкретен недвижим имот (при наличие);
Актуална скица на имота, издадена и заверена от компетентен орган;
Удостоверение за идентичност на имота по всички предходни планове на населеното място (при необходимост);
Удостоверение за данъчна оценка на имота, издадена от МДТ по местонахождение на имота, в която молителят е вписан като собственик;
Нотариално заверено пълномощно за представител;
Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
Документ за платена такса.
ТАКСА: 10.00 лв.
СРОК: 14 дни
 
 
УСЛУГА № 2002

 
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ, ЧЕ НЕДВИЖИМ ИМОТ Е ОТПИСАН ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ ЗА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Необходими документи:
Заявление (21 KB) по образец;
Документ, удостоверяващ собствеността на заявителя върху конкретен недвижим имот (при наличие);
Актуална скица на имота, издадена и заверена от компетентен орган;
Удостоверение за идентичност на имота по всички предходни планове на населеното място (при необходимост);
Удостоверение за наследници (при необходимост);
Заповед за отписване на имота (при наличие);
Нотариално заверено пълномощно за представител;
Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
Документ за платена такса.
ТАКСА: Размерът на таксата е определен в чл. 77, ал. 8 на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
ТАКСА: 10.00 лв.
СРОК: 14 дни
 
 
УСЛУГА № 2003

 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

 

Необходими документи:
Заявление (35 KB) по образец;
Декларация (24 KB) за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, вкл. по законодателството на друга държава – членка на ЕС;
Документи, изискващи се от нормативните актове, които уреждат упражняването на съответната дейност /Удостоверение за регистрация, издадено от Областна дирекция безопасност на храните – Габрово и др./;
Схема /извадка от кадастрален план/, заверена от гл. Архитект на общината за възможността и начина на разполагане на маси, столове и други подвижни съоръжения за търговия на открито.
ТАКСА:

 

 

 • I търговска зонана ден
  на месец
  до 5 кв.м.
  0,80 лв./кв.м.
  15,00 лв./кв.м.
  от 6 до 10 кв.м.
  0,65 лв./кв.м.
  10,00 лв./кв.м.
  над 10 кв.м.
  0,55 лв./кв.м.
  7,00 лв./кв.м.
 • II търговска зонана ден
  на месец
  до 5 кв.м.
  0,50 лв./кв.м.
  10,00 лв./кв.м.
  от 6 до 10 кв.м.
  0,45 лв./кв.м.
  7,00 лв./кв.м.
  над 10 кв.м.
  0,40 лв./кв.м.
  5,00 лв./кв.м.
 • III търговска зонана ден
  на месец
  до 5 кв.м.
  0,45 лв./кв.м.
  6,50 лв./кв.м.
  от 6 до 10 кв.м.
  0,40 лв./кв.м.
  5,50 лв./кв.м.
  над 10 кв.м.
  0,35 лв./кв.м.
  4,50 лв./кв.м.

 
 
 
За предоставяне на услуги с детски акумулаторни колички – 30.00 лв./месец – за брой

* При монтирани с разрешение на гл. архитект на постоянно място навеси, тенти, шапрони и др. конструкции, за които има издадено разрешение за сезонна търговия за периода, през който не се извършва търговска дейност, ползвателите на общински терени заплащат 10 % от таксите.

І-ва търговска зона
1.ул.”П.Р.Славейков” от ул.”Стара планина” до старинния мост.
2.ул.”Ангел Кънчев” от старинния площад до ул. „Шипка”
3. ул.”Проф.П.Райков”.
4. ул.”Бачо Киро”.

ІІ-ра търговска зона
1. ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Стара планина“ до стадиона.
2. Плачковци – пл.”Илинден”.
3.Плачковци – ул.”Стара планина” от ТПК ”Колективен труд” до ДСК и ул.”Бузлуджа” до ОУ ”В.Левски”.
4 ул.”В.Левски “ в участъка от ул.”А.Кънчев” до ж.п.прелеза.
5.ул.”А.Кънчев” от ул.”Шипка” до гаров площад
6. ул. „ Стара планина” гр. Трявна.

ІІІ –та търговска зона
Останалите части от гр.Трявна и гр.Плачковци, заедно с присъединените квартали и селата на територията на общината.

СРОК: 14 дни

 

 
 
УСЛУГА № 2004
 
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТ
Необходими документи:
Заявление (22 KB) по образец;
Документ, удостоверяващ собствеността на заявителя върху конкретен недвижим имот (при наличие);
Актуална скица на имота, издадена и заверена от компетентен орган;
Удостоверение за идентичност на имота по всички предходни планове на населеното място (при необходимост);
Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
Нотариално заверено пълномощно за представител;
Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 10.00лв.
СРОК: 14 дни
 
 
УСЛУГА № 2005

 

КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ (ХОТЕЛИ, СЕМЕЙНИ ХОТЕЛИ И ДР.)

Необходими документи:
Заявление (42 KB) по образец;
Декларация (12 KB) по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава членка на ЕС;
Декларация, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или нотариално заверено копие;
Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец
Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, съгласно изискванията на наредба по чл. 121, ал. 5;
Формуляр (27 KB) за определяне на категорията по образец;
Копия от документите за собственост на обекта;
Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

 

ТАКСА:
1. за категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели:
а) до 30 стаи – 500 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 1 200 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 1 900 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 2 800 лв.;
д) над 500 стаи – 5 000 лв.;
2. за категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
а) до 20 стаи – 200 лв.;
б) от 21 до 40 стаи – 400 лв.;
в) от 41 до 60 стаи – 940 лв.;
г) от 61 до 100 стаи – 2 000 лв.;
д) над 100 стаи – 4 000 лв.

 

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса по ал. 1, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата.

 

СРОК: 74 дни

 

* СЛЕД 14 ДНИ СЕ ИЗДАВА ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ВАЖАЩО ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПРОЦЕДУРАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ

 

 

УСЛУГА № 2006

 

КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ КЛАС Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги

 

Необходими документи:
Заявление (39 KB) по образец;
Формуляр (27 KB) за определяне на категорията по образец;
Копия от документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – в случай, че това лице е различно от собственика на обекта;
Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

ТАКСА:
а) за едно легло – 10 лв. на легло;
б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 10,00 лв. на брой;
в) за място на палатка в къмпинг – 10 лв. на брой.

 

СРОК: 74 дни

 

* СЛЕД 14 ДНИ СЕ ИЗДАВА ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ВАЖАЩО ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПРОЦЕДУРАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ

 

 

УСЛУГА № 2007

 

КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване)

 

Необходими документи:
Заявление (43 KB) по образец;
Декларация (12 KB) по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава членка на ЕС;
Декларация, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или нотариално заверено копие;
Справка (22 KB) за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец;
Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение;
Формуляр (38 KB) за определяне на категорията по образец;
Копия от документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване на изискванията на ЗУТ, съответно разрешение заползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведения за хранене и развлечения, разположени върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

ТАКСА:
а) до 20 места за сядане – 150 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;
в) от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;
г) от 151 до 300 места за сядане – 1 500 лв.;
д) над 300 места за сядане – 2 000 лв.

 

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата.

 

СРОК: 74 дни

 

* СЛЕД 14 ДНИ СЕ ИЗДАВА ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ВАЖАЩО ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПРОЦЕДУРАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ

 

 

УСЛУГА № 2008

 

ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НА СОБСТВЕНИКА НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНА ВЪРХУ НЕЯ СГРАДА С ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ

 

Необходими документи:
Заявление (15 KB) по образец;
Актуална скица на имота по действащия план на населеното място;
Документ за собственост на сградата, договор за учредено право на строеж и други документи, доказващи собствеността му и законността на построената сграда;
Копие от нотариален акт за реализирано строителство;
Копие от удостоверение за наследници, ако имотът е наследствен;
Копие от съдебна регистрация /за юридически лица/;
Актуално състояние на фирмата или ЕИК(когато заявлението се подава от физическо или юридическо лице регистрирано по Търговския закон);
Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна.

 

ТАКСА: няма
СРОК: 30 дни до откриване на процедурата

 

 

УСЛУГА № 2009

 

ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ ОТ ДОГОВОР ЗА:
* ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ИМОТ;
* ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩЕ;
* ЗА ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ.

Необходими документи:
Заявление по образец;
Документ, доказващ правния интерес на лицето.
Нотариално заверено пълномощно за представител(когато е необходимо);
Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
Квитанция за платена такса.

ТАКСА: 3.60лв.
СРОК: 7 дни
Формуляр на заявление: изтеглете  Заявление (13 KB)

 

 

УСЛУГА № 2010

 

УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА НАДСТРОЯВАНЕ И / ИЛИ ПРИСТРОЯВАНЕ НА СГРАДА, ПОСТРОЕНА ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи:
Заявление по образец;
Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
Документ за собственост;
Удостоверение за идентичност на имота по всички приходни планове на населеното място(при необходимост);
Удостоверение за актуално състояние на фирмата или ЕИК(когато заявлението се подава от физическо или юридическо лице регистрирано по Търговския закон);
Виза за проектиране на надстройка /пристройка.
Протокол от общото събрание за съгласие на всички собственици в сградата за учредено право на надстрояване или пристрояваяне, като сградата е в режим на етажна собственост (при необходимост).

ТАКСА: няма
СРОК: 30 дни до откриване на процедурата
Формуляр на заявление: изтеглете  Заявление (14 KB)

 

 

УСЛУГА № 2011

 

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ДЕАКТУВАНЕ НА ИМОТ

Необходими документи:
Заявление по образец;
Удостоверение за наличие/липса на задължения към Oбщина Трявна;
Документ за собственост;
Актуална скица на имота по действащия план на населеното място;
Удостоверение за идентичност на имот по всички предходни планова на населеното място ( при необходимост);
Квитанция за внесена такса.

ТАКСА: 3.60 лв.
СРОК: 14 дни
Формуляр на заявление: изтеглете  Заявление (13 KB)

 

 

УСЛУГА № 2012

 

ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ ОТ АКТ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи:
Заявление по образец;
Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
Документ, доказващ правния интерес на лицето;
Квитанция за платена такса.

ТАКСА: 3.60 лв.
СРОК: 14 дни
Формуляр на заявление: изтеглете  Заявление (13 KB)

 

 

УСЛУГА № 2013

 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА, ЧЕ ДАДЕН ИМОТ НЕ Е ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи:
Заявление по образец;
Молба-декларация;
Актуална скица на имота, издадена и заверена от компетентен орган;
Документ за собственост на имота;
Удостоверение за идентичност на имота по всички предходни планове на населеното място;
Удостоверение за наследници /при необходимост/;
Удостоверение за данъчна оценка на имота;
Пълномощно;
Удостоверение за наличие/липса на задължение към община Трявна.
Удостоверение за търпимост на сградата или друг документ, доказващ законността на сградата (при необходимост).
Квитанция за платена такса (след издаване на услугата)

ТАКСА: 5.00 лв.
СРОК: 14 дни
Формуляр на заявление: изтеглете  Заявление (13 KB)

 

 

УСЛУГА № 2014

 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЯ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Необходими документи:
Искане по образец;
Актуална заверена скица на имота.
Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна.

ЗАБЕЛЕЖКА:
след представяне на изискуемите документи се изготвя договор за наем по образец

ТАКСА БЕЗ ДДС:
след сключването на договор се заплаща наем съгласно Тарифа за определяне на началния минимален размер на годишния наем и аренда за декар площ при предоставяне на земеделски земи общинска собственост под наем и аренда.
СРОК: 14 дни за едногодишни договори
60 дни за многогодишни договори
Формуляр на искане: изтеглете  Заявление (11 KB)

 

 

УСЛУГА № 2015

 

ИЗДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА СЕЗОННИ РАБОТНИЦИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ДЪРВОДОБИВ

Необходими документи:
Уведомление по образец;
Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
Квитанция за платена такса.

ТАКСА: 10.00 лв.
СРОК: 2 дни
Формуляр на уведомление: изтеглете  Уведомление (12 KB)

 

 

УСЛУГА № 2016

 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ЛЕК АВТОМОБИЛ

 

Необходими документи:
Заявление (41 KB) по образец;
Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници;
Списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства – на хартиен носотел;
Заверено от превозвача копие на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на каратата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил;
Копие от удостоверение “Водач на лек таксиметров автомобил”;
Копие от удостоверение “Психологическа годност на водача”;
Копие от вносна бележка за внесена сума за разрешително, паркинг-места и стикери;
Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна – срок на валидност 1 месец от датата на издаване;
Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на ДОПК или са разсрочени по реда на КСО (издава се от НАП Габрово) – срок на валидност – 1 месец от датата на издаване.
Копие от вносна бележка за платен данък върху таксиметров превоз на пътници.
Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на ДОПК или са разсрочени по реда на КСО (издава се от НАП Габрово)/ – прилага се когато водача извършва дейност от името на превозвача, но за своя сметка – срок на валидност 1 месец от датата на издаване.

 

ТАКСА: 30.00 лв. за разрешително + 3 бр. стикери
СРОК: 14 дни

 

 

УСЛУГА № 2016А

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВИ СТОЯНКИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВИ АВТОМОБИЛИ

 

Необходими документи:
–  Заявление по образец (32 KB)
– Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна.

ТАКСА:
– 130,00 лв. без ДДС (за 12 месеца) за ползване на улични платна, паркинги, стоянки за паркиране и престрояване
СРОК: 14 дни

 

 

УСЛУГА № 2017

 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАРКОМЕСТА

 

Необходими документи:
Заявление по образец;
Документ за собственост на имота/договор за наем (при необходимост);
Разрешение за ползване на обекта (при необходимост);
Удостоверение за актуално състояние или ЕИК или друг документ удостоверяващ правото на упражняване на свободна професия;
Извадка от плана с обозначените паркоместа (издава се от техническа служба след представен документ за собственост или договор за наем);
Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна.

 

ТАКСА: 130.00 лв. без ДДС – за година.
СРОК: 7 дни
Формуляр на заявление: изтеглете  Заявление (19 KB)

 

 

УСЛУГА № 2018

 

ЗАВЕРЯВАНЕ НА МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ЗА АВТОБУСИ ОТ РЕДОВНИ ЛИНИИ

 

Необходими документи:
– Заявление по образец.
ТАКСА: няма
СРОК: 3 дни
Формуляр на заявление: изтеглете  Заявление (12 KB)

 

 

УСЛУГА № 2019

 

КАРТОТЕКИРАНЕ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ГРАЖДАНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ

 

Необходими документи:
Искане по образец ;
Служебна бележка за доходите на всички работещи в семейството за послените 12 месеца, формирани от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи от хонорари, зем. земи под аренда и др., след облагане със съответните данъци;
Документ от бюрото по труда за регистрираните безработни;
Документ за правно основание на обитаваното жилище – Договор за наем или декларация за обитавано жилище;
Документ доказващ жилищното състояние (при наличие на такъв документ);
Документ от МДТ за актуално недвижимо състояние;
Документ от ТЕЛК за I-ва и II-ра група инвалидност (при необходимост);
Копие на лична карта с валидна адресна регистрация;
При собственост на МПС – документ за застрахователната стойност на МПС;
Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна.

ЗАБЕЛЕЖКА: При подаването на документите, лицата представят лична карта за проверка на адресната регистрация

ТАКСА: 1.00 лв.
СРОК: 60 дни
Формуляр на искане: изтеглете  Искане (40 KB)

 

 

УСЛУГА № 2019А

 

КАРТОТЕКИРАНЕ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ГРАЖДАНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ВЪВ ВЕДОМСТВЕНО ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ

 

Необходими документи:
Искане ()  по образец;
Служебна бележка за заеманата длъжност в администрация или учреждение на пълна издръжка от общинския или държавен бюджет или значими за общината области;
Документ за правно основание на обитаваното жилище –договор за наем;
Документ доказващ собственост на жилище или вила,находящи се в община Трявна ( при наличието на такива );
Документ от сектор местни данъци и такси за актуално недвижимо състояние;
Копие на лична карта ;
Удостоверение за липса на задължения към Общината.

 

ТАКСА: 1,00 лв.
СРОК: 60 дни

 

 

УСЛУГА № 2020

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.21, АЛ.3 И АЛ.6 ОТ НРПУРОИ, ЗА СРОК ДО 4 ГОДИНИ

 

Необходими документи:
Заявление по образец ;
Копие от съдебна регистрация на партията или организацията;
Декларация , че местната структура на партията или организацията не притежава друго помещение за задоволяване на същите нужди;
Декларация за финансовото състояние на местната структура на партията или организацията, от която е видно, че е възможно заплащането на наема и консумативите;
Декларация, че партията има общинска структура на територията на община Трявна;
Оригинал или заверено копие на документа, удостоверяващ представителната власт на лицето, представляващо съответната партия;
Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна.

ТАКСА: няма
СРОК: 30 дни до откриване на процедурата
Формуляр на заявление: изтеглете  Заявление (24 KB)

 

 

УСЛУГА № 2022

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ -ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ , ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТ В ОБЩ. ПОЛЗА, СЪГЛ. ЧЛЕН 21, АЛ.14 ОТ НРПУРОИ ЗА СРОК ДО 10 ГОДИНИ

 

Необходими документи:
Заявление по образец
EИК или удостоверение за актуално състояние;
Декларация , от ФЛ или представляващия юридическото лице,че същото не притежава в собственост, годни за постоянно ползване имоти за дейността , която ще бъде осъществявана(по образец);
Удостоверение за липса на задължения към Община Трявна

ТАКСА: няма
СРОК: 30 дни до откриване на процедурата
Формуляр на заявление: изтеглете  Заявление ()

 

 

УСЛУГА № 2023

 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЕЧ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
Необходими документи:
Искане по образец;
Скица на имота;
Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
Документ за собственост
Документ от Държавно горско стопанство (ДГС) гр. Плачковци за лесоустройствен инвестиционен план (ЛИП)
Удостоверение за наследници ( при необходимост ).
Документ за трасиране на имота от геодезическа фирма

 

ТАКСА: за орех, череша, липа, черница, кестен – 5.00лв./дърво
ТАКСА: за всички останали видове – 3.00 лв.
СРОК: 7 дни след посещение на място и маркиране на дърветата

 

При нужда от транспортиране:
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА –ЦЕНА/КУБ.М.
5.00 лв./куб. м. – за орех, череша, липа, кестен, черница;
3.00 лв./куб.м. – за останалите дървета;
1.00 лв./куб.м. – за дърва за огрев.

 

УСЛУГА № 2024
РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА (КАРУЦА)
Необходими документи:
Искане (13 KB)  по образец;
Свидетелство за регистрация на животни;
Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 10.00 лв.
СРОК: 7 дни

 

 

УСЛУГА № 2025

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ЕДЪР ДОБИТЪК ИЛИ ЕДНОКОПИТНО ЖИВОТНО

 

Необходими документи:
Декларация (30 KB)  по образец;
Документ за собственост на земеделска земя (мин. 2 дка. на 1 бр. животно);
Скица на имотите;
Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Трявна;
Квитанция за платена такса.

ТАКСА: 20 лв.
СРОК: 7 дни

 

 

УСЛУГА № 2027

 

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ И ПАСИЩА НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи:
Заявление (12 KB)  по образец;
Справка за брой животни издадена от Официален Ветеринарен лекар към ОДБХ- гр. Габрово;
Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
Квитанция за платена такса.

ТАКСА: Няма
СРОК: 7 дни

 

 

УСЛУГА № 2029

 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

 

Необходими документи:
Заявление (37 KB)  по образец;
Копие от документ за собственост на имота или за ползването му/нотариален акт, договор за наем, договор за покупко-продажба/;
Скица с нанесен маршрут;
Копие от документ, с който е разрешена горскостопанска, ловностопанска, селскостопанска дейност;
Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
Други документи: Разрешително за ползване на общински пътища, издадено от кмета на общината, по реда на Наредбата за управление на общинските пътища(представя се в случаите, когато за достъп до горски територии се ползват общински пътища за превоз на дървесина с превозни средства с допустима максимална маса над 10 тона);
Квитанция за платена такса.
ТАКСА: Няма
СРОК: 14 дни

 

 

УСЛУГА № 2030

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

 

Необходими документи:
Декларация (30 KB)  по образец

ТАКСА: Няма
СРОК: 7 дни

 

 

УСЛУГА № 2031

 

ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДНОГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 37 АЛ. 7 ОТ ЗСПЗЗ

 

Необходими документи:
Заявление (18 KB)  по образец;
Документ за собственост на имота;
Актуална скица на имота;
Декларация по образец;
Актуално удостоверение за наследници/за наследствени имоти/;
Изрично пълномощно за получаване на сумите, когато заявлението не се подава лично или декларация (по образец);
Начин на получаване на средствата
В брой на касата на Община Трявна
По банков път чрез посочена от Вас банкова сметка и банка

 

ТАКСА: Няма
СРОК: 14 дни

 

 

УСЛУГА № 2032

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

 

Необходими документи:
Заявление (18 KB)  по образец;
Декларация (24 KB) за обстоятелствата по унищожаването или изгубването на удостоверението за категоризация на туристическия обект;
Документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

ТАКСА: 100 лв.
СРОК: 7 дни

 

 

УСЛУГА № 2033

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА

 

Необходими документи:
Заявление (17 KB)  по образец;

ТАКСА: Няма
СРОК: 7 дни

 

 

УСЛУГА № 2034

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР

 

Необходими документи:
Заявление (42 KB)  по образец;
Декларация (12 KB)  по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава членка на ЕС;
Декларация, че лицето не е в ликвидация- за лицата, които не са търговци;
Справка (22 KB)  за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец (за място за настаняване);
Справка (22 KB)  за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец (за заведение за хранене и развлечения);
Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение;
Формуляр (27 KB)  за определяне на категорията – по образец (за място за настаняване);
Формуляр (38 KB)  за определяне на категорията – по образец (за заведение за хранене и развлечения);
Копия от документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
Документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

 

ТАКСА: 150 лв.
СРОК: 14 дни

 

 

УСЛУГА № 2048

 

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ТЕРЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

 

Необходими документи:
Заявление (30 KB)  по образец;
Документ за платена такса.

ТАКСА: 300 лв.
СРОК: Веднага

 

 

УСЛУГА № 2057

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ КАТЕГОРИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

 

Необходими документи:
Заявление (32 KB)  по образец;
Удостоверение за категория;
Декларация (24 KB)  при изгубено или унищожено удостоверение.

ТАКСА: Няма
СРОК: 7 дни

 

 

УСЛУГА № 2058

 

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ (ХОТЕЛИ, СЕМЕЙНИ ХОТЕЛИ И ДР.)

 

Необходими документи:
Заявление (43 KB)  по образец;
Декларация (12 KB)  по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава членка на ЕС;
Декларация, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или нотариално заверено копие;
Справка (22 KB)  за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец
Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, съгласно изискванията на наредба по чл. 121, ал. 5;
Формуляр (27 KB)  за определяне на категорията по образец;
Копия от документите за собственост на обекта;
Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

ТАКСА:
1. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели:
а) до 30 стаи – 450 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 1 000 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 1 700 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 2 500 лв.;
д) над 500 стаи – 4 500 лв.
2. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
а) до 20 стаи – 180 лв.;
б) от 21 до 40 стаи – 360 лв.;
в) от 41 до 60 стаи – 850 лв.;
г) от 61 до 100 стаи – 1 800 лв.;
д) над 100 стаи – 3 600 лв.
СРОК: 90 дни

 

 

УСЛУГА № 2059

 

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ (СТАИ ЗА ГОСТИ, АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ И КЪЩИ ЗА ГОСТИ)

 

Необходими документи:
Заявление (57 KB)  по образец;
Формуляр (27 KB)  за определяне на категорията по образец;
Копия от документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – в случай, че това лице е различно от собственика на обекта;
Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

ТАКСА:
а) за едно легло – 9 лв. на легло;
б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой;
в) за място на палатка в къмпинг – 9 лв. на брой.
СРОК: 90 дни

 

 

УСЛУГА № 2060

 

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 

Необходими документи:
Заявление (60 KB)  по образец;
Декларация (12 KB)  по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава членка на ЕС;
Декларация, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или нотариално заверено копие;
Справка (22 KB)  за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец;
Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение;
Формуляр (38 KB)  за определяне на категорията по образец;
Копия от документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване на изискванията на ЗУТ, съответно разрешение заползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведения за хранене и развлечения, разположени върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

ТАКСА:
а) до 20 места за сядане – 130 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
в) от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.;
г) от 151 до 300 места за сядане – 1 400 лв.;
д) над 300 места за сядане – 1 800 лв.
СРОК: 90 дни

 

 

УСЛУГА № 2061

 

ПРОМЯНА КАТЕГОРИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ В ПО-НИСКА ОТ ОПРЕДЕЛЕНАТА

 

Необходими документи:
Заявление (43 KB)  по образец;
Декларация (12 KB)  по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава членка на ЕС;
Декларация, че лицето не е в ликвидация- за лицата, които не са търговци;
Справка (22 KB)  за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец (за място за настаняване);
Справка (22 KB)  за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец (за заведение за хранене и развлечения);
Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение;
Формуляр (27 KB)  за определяне на категорията – по образец (за място за настаняване);
Формуляр (38 KB)  за определяне на категорията – по образец (за заведение за хранене и развлечения);
Копия от документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
Документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

ТАКСА: 100 лв.
При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса по ал. 1, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата.
СРОК: 14 дни