УСЛУГА № 3001
ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/
Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за собственост;
 3. Удостоверение за наследници / при необходимост/ ;
 4. Ако имотът е земеделска земя – актуална скица от общинска служба „Земеделие и гори“ или

скица от АГКК при наличие на одобрена кадастрална карта/ валидност –6 месеца от издаването им /

 1. Скица от одобрена кадастрална карта/ ако имотът е в населено място без план;
 2. Предложение за изменението на ПУП, за имоти в регулация, съгласно чл. 135, ал.2 от ЗУТ;
 3. Задание за проектиране по чл. 124, ал. 7 или чл. 125 от ЗУТ, изясняващо инвестиционни намерения;
 4. Становища от „ Енерго – Про Мрежи“ АД и „ВиК“ ООД за захранване на имота с ток и вода;
 5. Становище от РИОСВ – В.Търново, в случай на смяна предназначението на земеделска земя, а

за останалите случаи, ако се изисква по ЗООС;

10.Становище от Регионална здравна инспекция – Габрово /или Министерство на

здравеопазването/ за случаите, в които е необходимо установяване на хигиенно – защитна зона;

11.Становище от Министерство на културата за съгласуване на заданието за защитени територии

за опазване на културното наследство;

12.Становище от Агенцията по горите, когато се засягат горските територии т.5, т.7

 1. Квитанция за платена цена на услугата;
 2. Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Трявна;

ТАКСА: 20 лв. / СРОК: 29 дни
Формуляр на заявление: изтеглете  3001 (15 KB)

 

УСЛУГА № 3002
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ОДОБРЯВАНЕ ОБЯВЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/
Необходими документи:
1. Заявление по образец;

 1. Документ за собственост;
 2. Удостоверение за наследници (при необходимост);
 3. Проект за изменение на ПУП или нов ПУП
 4. Заповедна Кмета, за изработване на ПУП;
 5. Съгласувателни писма от „ЕОН България“ ЕАД и „ВиК“ ООД – ако имотът в земеделска земя;
 6. Удостоверение за наличие/липса на задължения къмOбщина Трявна;
 7. Квитанция за платена такса.

ТАКСА: 50.00 лв. / СРОК: 110 дни
Формуляр на заявление: изтеглете 3002 (14 KB)

 

УСЛУГА № 3003
ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА/ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

 1. Заявление по образец (13 KB)
 2. Документ за собственост;
 3. Разрешение за строеж, актове за узаконяване или удостоверения за търпимост на всички съществуващи сгради в имота;
 4. Актуална скица от Агенцията по кадастъра;
 5. Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
 6. Квитанция за платена такса.

ТАКСА: 15.00 лв.
Забележка:
-За издаване на виза върху готова скица от КК и КВСЗЗ- 10.00 лв.

-За издаване на виза върху готова скица от КК и КВСЗЗ/за узаконяване/- 30.00 лв.
СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 3004
СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ /ИП/
Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за собственост;

3.Виза за проектиране в случаите чл.140,ал.3 от ЗУТ

 1. Ако имотът е земеделска земя/ в т.ч. със сменено предназначение/ – актуална скица от Общинска служба „Земеделие и гори“, или скица от АГКК при наличие на одобрена кадастрална карта / валидност – 6 месеца от издаването им/;
 2. Скица от одобрена кадастрална карта / ако имотът е в населено място без план/‘

6.Три копия от инвестиционния проект с обхват и съдържание , определени съгласно Наредба №4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти – архитектура; конструктивна /конструктивно становище/; геодезическа /трасировъчен план и вертикална планировка; ВиК, Ел, ОВК и др. инсталационни, в това число и на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфрастуктура; ПБЗ; технологична; ПБ и др. в зависимост от спецификата на обекта

 1. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда/ в случаите, когато се изисква/;
 2. Оценка на съответствието, изготвена от лице по чл.142,ал.6 от ЗУТ, или искане за разглеждане

от общинския експертен съвет в случаите по чл.143,ал. 3 от ЗУТ –  за обекти първа и втора категория задължително с комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория – по желание на възложителя, окомплектована с необходимите лицензи и удостоверения за правоспособност;

9.Положително становище на органите по пожарна беопасност за строежите от първа и вторакатегория;

10.Становище от регионална здравна инспекция – Габрово / или Министерство на здрвеопазването/ за случаите, в които е необходимо;

 1. Съгласувателно писмо от НИНКН за обекти – недвижима културна ценност;

12.Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване на техническата инфрастуктура

13.Квитанция за платена такса за одобряване на проекти.

 

ТАКСА: определя се на база РЗП или линейни метри :
Строежи от първа категория – 210 +1.60 РЗП / L /
Строежи от втора категория -190 +1.20 РЗП / L /
Строежи от трета категория – 150 +1.00 РЗП / L /
Строежи от четвърта категория – 110 +0.80 РЗП / L /
Строежи от пета категория -70 +0.60 РЗП / L /
Строежи от шеста категория – 30 +0.40 РЗП / L /
*одобряване на нови инвестиционни проекти при реконструкции, основни ремонти и промяна предназначението – 50 % от таксата.

СРОК: с доклад – 14 дни / без доклад – 30 дни
Формуляр на заявление: изтеглете  3004 (16 KB)

 

УСЛУГА № 3005
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
Необходими документи:

1.Завление по образец;

 1. Документ за собственост / в т.ч. удостоверение за наследнци/;
 2. При съсобствен имот или обект в режим на етажна собственост;

а) Нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища – непосредствени съседи на обектите при обект на първия или на полуподземния етаж;

б) Решение на общо събрание заедно с нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища – непосредствени съседи на обекта при обект по ал. 3 на друг надземен етаж и при преустройсто с промяна на предназначението на жилище при условията на ал.4;

в) При промяна на предназначението на част или на цяла сграда в жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване по чл.39 ал.2 от ЗУТ, освен съгласията по чл.38 от ЗУТ и нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти;

г) Договор в нотариална форма с останалите собственици по чл. 183, ал.1 от ЗУТ при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот;

д) Договор за учредяване право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулирания поземлен имот в нотариална форма и декларация с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост по чл.183, ал.2 от ЗУТ при надстрояване или пристрояване на сграда етажна собственост;

е) Писмено нотариално съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващо застрояване, които се разрешават при условията на чл.41, ал.2 от ЗУТ на граница между два имота, във връзка с чл.21, ал.4 от ЗУТ;

 1. Едно копие от одобрен инвестиционен проект в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по специалности/ описват се всички части на проекта/;
 2. Оценка за съответствието, изготвена от лица по чл. 142, ал. 6 т.2 от ЗУТ окомплектована с изискващите се лицензи, застраховки, удостоверения за правоспособност и др./ или протокол от ОЕСУТ в случаите по чл.142, ал.6 т.1 от ЗУТ;
 3. Други документи, изискващи се по закон в зависимост от спецификата на обекта: Решение по въздействие върху околната среда, издадено по реда на ЗООС; Решение на Комисия по чл. 17, ал.1 т.1 от ЗОЗЗ/ за земеделски земи със сменено предназначение/; Съгласувателно писмо от НИНКН за

обекти – недвижима културна ценност; Становище за противопожарна осигуреност на обекта от РСПБЗН за обекти I и категория; Разрешително от МОСВ – Басейнова дирекция; Становище от ДИТН; Разрешение от МРРБ по чл. 96 от ЗУТ/ строителство в свлачищни райони/; Становище от Министерство на здравеопазването; Становище от ОПУ; Становище от КАТ; Становище от Агенцията по горите, когато се засягат горските територии и др.;

 1. Документи, удостоверяващи законност на построените в имота сгради/ разрешения за строеж, актове за узаконяване, удостоверения за търпимост, разрешения за ползване и др./
 2. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техничекската инфраструктура;

9.Заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфрастуктура през общински имот – чл.193, чл. 4 от ЗУТ или договор между собствениците на поземлени имоти с нотариална заверка на подписите по чл.193 ал.1 от ЗУТ;

 1. Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Трявна
 2. Квитанция за платена такса

 * ЗАБЕЛЕЖКА: За обекти по чл.147 ал.1 от ЗУТ, за които не се изисква одобряване на проекти, се представят документи по т.1, 2, 7, 8 и становище от инженер-конструктор
ТАКСА:
Строежи от първа категория – 200.00 лв;
Строежи от втора категория – 180.00 лв;
Строежи от трета категория – 140.00 лв;
Строежи от четвърта категория – 100.00 лв;
Строежи от пета категория – 60.00 лв;
Строежи от шеста категория – 20.00 лв;
*при презаверяване на разрешение на строеж – 50% от предвидената такса по общия ред.
*при комплексен проект за инвестиционна инициатива 130 % от предвидената такса по общия ред
СРОК: 7 дни
Формуляр на заявление: изтеглете  3005 (17 KB)

 

УСЛУГА № 3006
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖ ОТ IV КАТЕГОРИЯ
Необходими документи:
1.Заявление по образец;

2.Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот , или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;

3.Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат:

а)разрешение за строеж(акт за узаконяване)

б)протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;

в)заверена заповедна книга;

г)акт обр.14 за приемане на конструкцията;

д)констативен акт по чл. 176,ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;

e)документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;

 1. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

5.Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа;

 1. a)Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа /становища от специализираните контролни органи – РСПБЗ, РЗИ, АХ, ДИТН, РИОСВ, НИНКН и др/;
 2. Пълномощно на упълномощеното лице;
 3. Технически и енергиен паспорт на строежа;
 4. Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна.

 

ТАКСА: съгласно чл.13 от  Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Трявна/ СРОК: 7 дни
Формуляр на заявление: изтеглете  3006 (15 KB)

 

УСЛУГА № 3007
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖ ОТ V КАТЕГОРИЯ
Необходими документи:

 1. –   Заявление по Образец (15 KB)
 2. – Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имоит по силата на специален закон
 3. Разрешение за строеж (акт за узаконяване)
 4. – Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
 5. – Заверена Заповедна книга
 6. – Акт обр. 14 за приемане на конструкцията
 7. – Констативен акт по чл. 176 ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения
 8. – Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите
 9. – Удостоверение по чл. 54 а ал. 3 от ЗКИР
 10. – Технически и енергиен паспорт на строежа
 11. –  Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
 12. –  Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа /становища от специализираните контролни органи –РСПБЗ, РЗИ, ДВСК, ДИТН, РИОСВ и др/
 13. –  Пълномощно на упълномощеното лице
 14. –  Квитанция за платена цена на услуга

 


УСЛУГА № 3008
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ ПО  ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Необходими документи:
1. Заявление по образец;

 1. Документ за собственост;
 2. Удостоверение за наследници /по необходимост/;
 3. Скица на имота от действащ регулационен план;
 4. Скица от АГКК/ за имоти с одобрена кадастрална карта;
 5. Нотариално завeрена декларация за годината на строителство на сградата
 6. Квитанция за платена такса.;
 7. Удостоверение за наличие/липса на задължения към Общината.

 

ТАКСА: 10.00 лв. / СРОК: 14 дни
Формуляр на заявление: изтеглете  3008 (13 KB)


УСЛУГА № 3009
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ЧЛ.56 ЗУТ
Необходими документи:
1.        Заявление по образец;

 1. Документ за собственост на ПИ, в който ще се поставя съоръжението;
 2. Проект на съоръжението, одобрен от Главния Архитект на Общината
 3. Схема за разполагане
 4. Договори с експлоатационните дружества при захранване на обекта с ток и вода
 5. Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
 6. Квитанция за платена такса.


ТАКСА:20.00 лв. / СРОК: 14 дни
Формуляр на заявление: изтеглете  3009 (13 KB)

 

УСЛУГА № 3010
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ
Необходими документи:
1.  Заявление по образец (13 KB)

 1. Документ за собственост или писмено съгласие на собственика/собствениците на сградата, терена или съоръжението, за имоти, които не са общинска собственост; документ за съгласуване с НИНКН /когато е необходимо/;
 2. Ситуационно предложение за желаното място на разполагане;
 3. Архитектурно-дизайнерски проект в подходящ мащаб и/или снимки, колажи и други материали, доказващи адаптацията на РИЕ в градската среда;
 4. Конструктивен проект (при наличие на носеща конструкция);
 5. Инсталационен проект в случаите на светлинна реклама;
 6. Удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителя, когато последния е лице, регистрирано по търговския закон;
 7. Удостоверение за липса на задължения към община Трявна;
 8. Документ за платена такса за издаване на разрешение за поставяне.

 


УСЛУГА № 3011
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОКОПАВАНЕ НА УЛИЦИ, ПЛОЩАДИ, ТРОТОАРИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Необходими документи:
1. Заявление по образец;

 1. Разрешение за строеж № …………………………………….

/за нов строеж/

 1. Документ за собственост и скица на имота /за авариен ремонт/
 2. Квитанция за внесен депозит;
 3. Одобрен проект или план-схема на разкопавания участък

6.Схема за временна организация на движението (съгласувано с Пътна полиция)

 1. 7.Удостоверение за наличие /липса на задължения към община Трявна.


ТАКСА: НЯМА / СРОК: 14 дни
Формуляр на заявление: изтеглете  3011 (13 KB)

УСЛУГА № 3012
УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖД ИМОТ ПО ЧЛ.193 ОТ ЗУТ, ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Необходими документи:

 1. Заявление по образец (14 KB)
 2. Документ за собственост;
 3. Одобрен и съгласуван проект;
 4. Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Трявна.5. Квитанция за платена такса


ТАКСА: 50.00 лв. / СРОК: 30 дни

 

УСЛУГА № 3013
ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА И УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ППЗСПЗЗ
Необходими документи:
1.        Заявление по образец;

 1. Решение на поземлена комисия за правото на собственост;
 2. Документ за собственост;
 3. Удостоверение за наследници /при необходимост/
 4. Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
 5. Квитанция за платена такса.


ТАКСА: 5.00 лв. / СРОК: 30 дни
Формуляр на заявление: изтеглете  3013 (13 KB)

 

УСЛУГА № 3014
ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
Необходими документи:

 1.   Заявление по образец (12 KB)
 2. Документ за собственост;
 3. Документи удостоверяващи уредени сметки по регулация /продаваеми места/, когато такива са предвидени в дворищнорегулационните планове във връзка с пар. 8, ал.2 от ПР на ЗУТ
 4. Удостоверение за наследници /при необходимост/;
 5. Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
 6. Квитанция за платена такса.

ТАКСА:  за формат А4- 10.00 лв.
за формат А3- 15.00 лв.

СРОК: 7 дни

 

УСЛУГА № 3015
ДОПЪЛВАНЕ (ПОПРАВКА) НА ОДОБРЕН КАДАСТРАЛЕН ПЛАН

 1. Заявление по образец (14 KB)
 2. Документ за собственост;
 3. Удостоверение за наследници /при необходимост/;
 4. Проект за поправка на плана, изработен от правоспособно по Закона за кадастъра и имотния регистър лице – 2 екземпляра;
 5. Списък на заинтересованите собственици, засегнати от изменението, съдържащ данните за № на имота, име на заинтересования собственик и адрес
 6. Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна.

ТАКСА: няма
СРОК: 31 дни


УСЛУГА № 3016
ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА СКИЦА С ИЗТЕКЪЛ 6-МЕСЕЧЕН СРОК
Необходими документи:
1.        Заявление по образец;

 1. Документ за собственост;
 2. Удостоверение за наследници /при необходимост/;
 3. Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
 4. Квитанция за платена такса.


ТАКСА: 2.00 лв.
СРОК:  7 дни
Формуляр на заявление: изтеглете  3016 (13 KB)

 

УСЛУГА № 3017
УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ.54 ,АЛ.3 ОТ ЗКИР
Необходими документи:
1.      Заявление по образец (13 KB)
2.      Документ за собственост;
3.      Разрешение за строеж № ……..;
4.      Скица за проучване и проектиране;
5.      Екзекутивна документация;
6.      Геодезическо заснемане;
7.      Данни за правоспособното лице, извършило заснемането;
8.      Служебна бележка от ОС “Земеделие и гори” Трявна – за строежи в земеделски земи и гори.
9.      Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
10.   Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.
СРОК:  7 дни

 

УСЛУГА № 3018
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЕЧ ОТ ЗЕМИ В РЕГУЛАЦИЯ
Необходими документи:
1.        Заявление по образец;
2.        Документ за собственост №……………………….
3.        Скица на имота;
4.        Удостоверение за наличие/липса на задължения към Общината

ТАКСА: за орех, череша, липа, черница, кестен – 5.00лв./дърво
ТАКСА: за всички останали видове – 3.00 лв.
СРОК: 30 дни
При нужда от транспортиране:
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА – ЦЕНА/КУБ.М.
5.00 лв./куб. м. – за орех, череша, липа, кестен, черница;
3.00 лв./куб.м. – за останалите дървета;
1.00 лв./куб.м. – за дърва за огрев.
Формуляр на искане: изтеглете  3018 (12 KB)

 

УСЛУГА № 3019
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА БРАНЕ НА БИЛКИ ОТ ЗЕМИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Необходими документи:
– Заявление по образец;
– Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
– Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 
– за издаване на позволително – 5.00 лв.
– за издаване на удостоверение за добито количество – 10.00 лв.
СРОК: 5 дни
Формуляр на заявление: изтеглете  3019 (12 KB)

 

УСЛУГА № 3020
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ, ЧЕ ИМОТА Е В ПОЛИГОН
Необходими документи:
– Заявление по образец;
– Документ за собственост;
– Молба-декларация за обстоятелствена проверка /при необходимост/;
– Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
– Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв. / СРОК: 7 дни
Формуляр на искане: изтеглете  3020 (12 KB)

 

УСЛУГА № 3021
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЗУТ
Необходими документи:
– Искане по образец;
– Документ за собственост;
– Строителни книжа;
– Квитанция за платена такса;
– Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна
ТАКСА: 5,00 лева / СРОК: 7 дни
Изтегли 3021 (12 KB)

 

УСЛУГА № 3023
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ЦЕЛ РАЗПОЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
Необходими документи:
– Искане по образец;
– Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
– Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 
НА ДЕН     НА МЕСЕЦ
ЗА ТРЯВНА     0,20 ЛВ.     5,00 ЛВ.
ЗА ПЛАЧКОВЦИ    0,15 ЛВ.     3,00 ЛВ.
КВ. НА ТРЯВНА, ПЛАЧКОВЦИ И СЕЛА    0,10 ЛВ. 2,00 ЛВ.
СРОК: 3 дни
Формуляр на искане: изтеглете  3023 (12 KB)

 

УСЛУГА № 3024
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕАЛНО ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ НА СГРАДИ ПО ЧЛ.202 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Необходими документи:
– Заявление по образец;
– Документ за собственост;
– Удостоверение за наследници /при необходимост/;
– Строителни книжа /проект, разрешение за строеж и др./
– Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
– Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 10.00 лв. / СРОК: 14 дни
Формуляр на заявление: изтеглете  3024 (12 KB)
УСЛУГА № 3025
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ПРЕЗ ЧУЖД ИМОТ ПО ЧЛ.194 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Необходими документи:
– Заявление по образец;
– Документ за собственост;
– Разрешение за строеж;
– Виза за проектиране;
– Предписание на контролни или разпоредителни органи;
– Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
– Квитанция за платена такса;
ТАКСА: няма / СРОК: 30 дни
Формуляр на заявление: изтеглете  3025 (13 KB)

 

УСЛУГА № 3026
ПРИСЪСТВИЕ ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖА
Необходими документи:
– Искане по образец;
– Одобрен технически или инвестиционен проект;
– Документи, посочени в част I, т. 1 на приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 от 31.07.2003 г.;
– Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
– Квитанция за платена такса.

ТАКСА: 10.00 лв. / СРОК: 14 дни
Формуляр на искане: изтеглете  3026 (13 KB)

 

УСЛУГА № 3027
СЪСТАВЯНЕ НА КОНСТАТИВЕН АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОЕЖА С ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА И ЗА ТОВА, ЧЕ ПОДРОБНИЯТ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН Е ПРИЛОЖЕН ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАСТРОЯВАНЕТО
Необходими документи:
– Искане по образец;
– Разрешение за строеж;
– Одобрен технически или инвестиционен проект;
– Протокол образец 2;
– Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
– Квитанция за платена такса.
* ЗАБЕЛЕЖКА: Техническият /инвестиционният/ проект се представя при проверката[
ТАКСА: 
30.00 лв. / СРОК: 14 дни 
Формуляр на искане: 
изтеглете  3027 (14 KB)

 

УСЛУГА № 3028
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ППС С ТОВАРОНОСИМОСТ OT 10 ДО 18 ТОНА
Необходими документи:
– Заявление по образец;
– Разрешение за строеж (в случаите когато се изисква);
– Становище за депониране на строителни отпадъци и/или земни маси (когато се превозват строителни отпадъци)
– Разрешение за сеч или документ за закупуване (когато се превозва дървесина);
– Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
– Квитанция за платен депозит;
– Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 10.00 лв. + депозит / СРОК: 14 дни
Формуляр на искане: изтеглете  3028 (13 KB)
* ЗАБЕЛЕЖКА: При издаване на разрешение за специално ползванена пътища се заплаща такса , съгласно Тарифа за определяне на таксите , които се събират съгласно НУОП

УСЛУГА № 3029
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗАСНЕМАНЕ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ
–   Заявление по образец (13 KB)
–  Документ за собственост;
–  Удостоверение за наследници;
–  Декларация за установяване времето на извършване на незаконния строеж, съгласно §127,ал.8 от ПЗР към ЗИДЗУТ;
– Проект заснемане за узаконяване;
– Становище на инженер – конструктор;
–  Декларация от заинтересованите лица за съгласие с узаконяването (нотариално заверена);
–  Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
–  Квитанция за платена такса.
ТАКСА: съгласно чл.36, т.9“в“ и т.10“а“ от НОАМТЦУ

 

УСЛУГА № 3030

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖ

 1. Заявление по образец (13 KB)
 2. Документ за собственост;
 3. Удостоверение за наследници /по необходимост/;

4.Разрешение за строеж;

 1. Протокол за линия и ниво – заверен по нива;
 2. Акт – Образец 14 за приемане на конструкцията;

7.Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;

 1. Квитанция за платена такса;ТАКСА:30.00 лв.

УСЛУГА № 3031 ПРОКАРВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПЪТ ПО ЧЛ. 190 ОТ ЗУТ

 1. Заявление по образец (13 KB)
 2. Документ за собственост;

3 Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна

 

ТАКСА: няма / СРОК: 30 дни

 

УСЛУГА № 3032
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС
Заявление (16 KB)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ

ТАКСА : НЯМА
СРОК: 7 ДНИ
УСЛУГА № 3033
ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

Заявление (30 KB)

2.Документ за собственост;
3.Удостоверение за наследници (при необходимост);
4.Квитанция за платена цена на услуга

ТАКСА:
За документ А 4 – 5лв.
За чертеж – 10 лв.
СРОК: 14 дни

 

Услуга № 3034
ИСКАНЕ за представяне и вписване в регистъра на технически паспорт на сграда
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.Заявление по образец;
2.Технически паспорт на сградата в 2 екземпляра, като на един от тях е приложен и магнитен носител;
3. Квитанция за платена цена на услуга;

ТАКСА: 10лв.
СРОК: 7 дни

 

Услуга № 3035
Приемане и заверяване на екзекутивна документация

Необходими документи:
1. Заявление по образец;

Заявление (30 KB)
2. Издаденото разрешение за строеж;
3. Документ за собственост;
4. Удостоверение за наследници (при необходимост) ;
5. Екзекутивната документация – 2 екземпляра от проекта по всички части;
6. Квитанция за платена цена на услуга.

 

Услуга № 3041
Съгласуване и одобряване на съществени изменения в инвестиционен проект

Необходими документи:
1. Заявление по образец;

Заявление (29 KB)
2. Издаденото разрешение за строеж – втори оригинал;
3. Документ за собственост;
4. Удостоверение за наследници (при необходимост);
5. Други документи, обосноваващи променените обстоятелства (преработка на инвестиционен проект, нови документи за собственост, удостоверение за актуално състояние на юридическо лице и др.);
6. Квитанция за платена цена на услуга.

ТАКСА: Изчислява се според случая
СРОК: С доклад 30 дни / Без доклад – 14 дни

 

Услуга №3042
Вписване на променени факти и обстоятелства в издадено разрешение за строеж

Необходими документи:
1. Заявление по образец;

Заявление (29 KB)
2. Издаденото разрешение за строеж – втори оригинал;
3. Документ за собственост;
4. Удостоверение за наследници (при необходимост);
5. Други документи, обосноваващи променените обстоятелства (преработка на инвестиционен проект, нови документи за собственост, удостоверение за актуално състояние на юридическо лице и др.);
6. Квитанция за платена цена на услуга.

ТАКСА: Изчислява се според случая
СРОК: 10 дни