» УСЛУГА № 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

» УСЛУГА № 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

» УСЛУГА № 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии