РЕД ЗА ИЗИСКВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ СЛУЖЕБНО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ПО ЧЛ.87, АЛ.11 ОТ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Правила за изискване и предоставяне служебно по електронен път на информация за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК в Община Трявна (677 KB)

Образец на искане за предоставяне служебно по електронен път на информация за наличие или липса на задължения на лицата (2 MB)

 


ИЗДАВАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ /ЧРЕЗ ОБЩИНА ТРЯВНА/ НА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
1.    наличието или липсата на задължения съгласно разпоредбите на чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);
2.    декларирани данни;
3.    дължимите от наследодателя данъци и задължителни осигурителни вноски и начислените лихви върху тях;
4.    декларирани финансови резултати, платени данъци и осигуровки;
5.    непрекъснати здравноосигурителни права;
6.    наети по трудови правоотношения български граждани от осигурител – чуждестранно лице;
7.    платени данъци и осигуровки;

Необходими документи:
– Заявление по образец;
– Декларация по образец, че лицето е съгласно Община Трявна да осигури по електронен път издаването на удостоверението;
– Документ за самоличност.
Забележка:
– Задължените лица получават изготвените удостоверения от община Трявна лично или чрез упълномощено лице. Представителната власт се удостоверява, чрез:
1.    нотариално заверено пълномощно за удостоверенията за наличието или липсата на задължения, съгласно разпоредбите на чл. 87, ал. 6 от ДОПК/, а за останалите удостоверения – пълномощно без нотариална заверка;
2.    съдебно удостоверение или друг съдебен акт;
3.    удостоверение за наследници и др.;
ТАКСА: няма
СРОК: 7 дни
Формуляр на заявление: 
Формуляр на декларация: