АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА НА МЛАДЕЖИ ДО 29 ГОДИНИ

декември 2, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

КАМПАНИЯТА Е ПО ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“ И ИНИЦИАТИВАТА „ДА РАБОТИШ Е ЯКО“

Агенция по заетостта предоставя подробна информация по проект „Нова възможност за младежка заетост“, чиято цел е да осигури работа на младежи от 18 до 29 години и по този начин да намали процента на безработица у нас. Проектът се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и предоставя финансова подкрепа на работодатели в три основни посоки:

  • Сключване на трудов договор за обучение по време на работа, за срок до 6 месеца, като през времето на обучението обучаемият получава трудово възнаграждение за действително отработено време. С такъв трудов договор работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена професия или специалност. Допустимо е такъв договор да се сключва с лица, които притежават квалификация, но по друга професия или специалност.
  • Сключване на трудов договор за стажуване, за срок от 6 до 9 месеца, като възнаграждението е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към които се отнася разкритото работно място. Стажуването е изпълнение на работа под наставничеството на работодателя или на определено от него лице – наставник, с цел усвояване на практически умения по придобита професия или специалност.
  • Сключване на трудов договор за заетост за период от 9 месеца с осигурен ментор на разкрити от работодателите работни места в сферата на осъществявани от тях дейности на длъжности попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011г. Възнаграждението на наетите младежи е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година.

Всички процедури и необходими документи за кандидатстване и включване в проекта са публикувани на Интернет страницата на Агенция по заетостта.

Заинтересованите работодатели и безработни младежи от Община Трявна ще открият подробности в прикачения документ на Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово:

Информация

Инициативата „ДА РАБОТИШ Е ЯКО“ е насочена към всички хора, които не работят, не учат, не търсят работа, т.е към така наречената група ,,икономически неактивни лица“, но с фокус към младите хора в България. В рамките на тази кампания се предвиждат различни информационни, групови и индивидуални мероприятия.

„Най-много разчитаме на пряката комуникация с младите хора, включително чрез изнесени услуги и срещи на нашите трудови посредници и представители на работодатели с потенциални кандидати за работа по местоживеенето им, на които да ги информират и мотивират за работа.“ допълват още от Бюрото по труда.