АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ

август 11, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

 

Проект „Активни граждани за енергийно независими общини“ се изпълнява от„Асоциация на българските градове и региони” АБГР, „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” (ИПУРИ), „Български Енергиен и Минен Форум“ (БЕМФ) и B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

За постигане на своите цели, проектът предвижда широка информационна кампания за насърчаване на гражданското участие в процесите на Зеления преход.

Част от информационната кампания е и настоящият материал.

Приятно четене!

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА

ЦЕЛ НА ЕС: ДА ПРЕВЪРНЕМ ЕВРОПА В ПЪРВИЯ КЛИМАТИЧНО НЕУТРАЛЕН КОНТИНЕНТ В СВЕТА.

Съдържа предложения, имащи за цел да направят всички сектори на икономиката на ЕС годни да посрещнат това предизвикателство. Те насочват ЕС към постигане на целите си в областта на климата до 2030 г. за справедлив, икономически ефективен и конкурентен начин посредством:

 

 • Трансформиране на нашата икономика и общества

Изменението на климата е най-голямото предизвикателство на нашето време и възможност за изграждане на нов икономически модел.

Европейският Зелен пакт определи плана за тази трансформираща промяна. Всичките 27 държави-членки на ЕС се ангажираха да превърнат ЕС в първия климатично неутрален континент до 2050 г. За да постигнат това, те обещаха да намалят емисиите с поне 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г.

Това ще създаде нови възможности за иновации и инвестиции и работни места, както и ще доведе до:

намаляване на емисиите

създаване на работни места и растеж

справяне с енергийната бедност

намаляване на външната енергийна зависимост

подобряване на нашето здраве и благосъстояние

В същото време ще гарантира, че има възможности за всички, като подкрепя уязвимите граждани чрез справяне с неравенството и енергийната бедност и укрепване на конкурентоспособността на европейските компании.

 • Да направим транспорта устойчив за всички

Нашият преход към по-екологична мобилност ще предложи чист и достъпен транспорт дори в най-отдалечените райони.

Европейската комисия предлага по-амбициозни цели за намаляване на емисиите на CO2 от новите автомобили и микробуси.

 • 55% намаляване на емисиите от автомобилите до 2030 г
 • 50% намаляване на емисиите от ванове до 2030 г
 • 0 емисии от нови автомобили до 2035 г

Комисията насърчава растежа на пазара на превозни средства с нулеви и ниски емисии. По-специално, тя се стреми да гарантира, че гражданите разполагат с необходимата им инфраструктура за зареждане на тези превозни средства за кратки и дълги пътувания.

Освен това от 2026 г. автомобилният транспорт ще бъде обхванат от търговия с емисии, определяне на цена на замърсяването, стимулиране на използването на по-чисти горива и реинвестиране в чисти технологии.

Комисията предлага ценообразуване на въглеродните емисии за авиационния сектор, който досега се възползваше от изключение. Той също така предлага насърчаване на устойчиви авиационни горива – със задължение самолетите да използват устойчиви смесени горива за всички излитания от летища в ЕС.

За да се гарантира справедлив принос на морския сектор към усилията за декарбонизация на икономиката ни, Комисията предлага да разшири ценообразуването на въглеродните емисии към този сектор. Комисията също така ще постави цели за големите пристанища да обслужват кораби с наземно захранване, намалявайки използването на замърсяващи горива, които също вредят на местното качество на въздуха.

 • Начело на третата индустриална революция

Зеленият преход представлява голяма възможност за европейската индустрия чрез създаване на пазари за чисти технологии и продукти.

Тези нови предложения ще окажат въздействие върху цели вериги на стойността в сектори като енергетика и транспорт, строителство и обновяване, като спомагат за създаването на устойчиви, местни и добре платени работни места в цяла Европа.

 • 35 милиона сгради могат да бъдат реновирани до 2030 г
 • 160 000 допълнителни зелени работни места могат да бъдат създадени в строителния сектор до 2030 г

Електрификацията на икономиката и по-широкото използване на възобновяема енергия се очаква да генерират по-голяма заетост в тези сектори. Повишаването на енергийната ефективност на сградите също ще създаде работни места в строителството, като местната работна ръка ще бъде по-търсена.

 • Почистване на нашата енергийна система

Намаляването на емисиите на парникови газове с поне 55% до 2030 г. изисква по-високи дялове на възобновяема енергия и по-голяма енергийна ефективност.

Комисията предлага да се увеличи обвързващата цел за възобновяеми източници в енергийния микс на ЕС до 40%. Предложенията насърчават навлизането на възобновяеми горива, като водород в промишлеността и транспорта, с допълнителни цели.

В допълнение, намаляването на потреблението на енергия е от съществено значение за намаляване както на емисиите, така и на разходите за енергия за потребителите и индустрията. Комисията предлага да се увеличат целите за енергийна ефективност на ниво ЕС и да се направят задължителни, за да се постигне до 2030 г. общо намаление от 36-39% за крайното и първичното потребление на енергия.

 • 40% нова цел за възобновяема енергия за 2030 г
 • 36-39% нови цели за енергийна ефективност до 2030 г. за крайното и първичното потребление на енергия

Данъчната система за енергийни продукти също трябва да подкрепи зеления преход, като предостави правилните стимули. Комисията предлага да се приведат в съответствие минималните данъчни ставки за отопление и транспорт с нашите цели в областта на климата, като същевременно се смекчи социалното въздействие и се подкрепят уязвимите граждани.

 • Реновиране на сгради за по-екологичен начин на живот

Обновяването на нашите домове и сгради ще спести енергия, ще ни предпази от екстремни горещини или студове и ще се справи с енергийната бедност.

Новият социален климатичен фонд ще подкрепя гражданите на ЕС, които са най-засегнати или изложени на риск от енергийна бедност или бедност при мобилност. Това ще помогне за смекчаване на разходите за онези, които са най-изложени на промени, за да се гарантира, че преходът е справедлив и никой не изостава.

Той ще осигури 72,2 милиарда евро за 7 години финансиране за обновяване на сгради, достъп до мобилност с нулеви и ниски емисии или дори подпомагане на доходите.

В допълнение към домовете, обществените сгради също трябва да бъдат реновирани, за да използват повече възобновяема енергия и да бъдат по-енергийно ефективни.

Комисията предлага:

 • държавите-членки да реновират най-малко 3% от общата площ на всички обществени сгради годишно;
 • да се постави еталон от 49% възобновяеми енергийни източници в сградите до 2030 г
 • изисква от държавите-членки да увеличат използването на възобновяема енергия за отопление и охлаждане с +1,1 процентни пункта всяка година до 2030 г.
 • Грижата за природата е за защита на нашата планета и здраве.

Природата е важен съюзник в борбата срещу изменението на климата.

Възстановяването на природата и позволяването на биоразнообразието да процъфтява отново предлага бързо и евтино решение за усвояване и съхранение на въглерод.

Ето защо Комисията предлага възстановяване на европейските гори, почви, влажни зони и торфища. Това ще увеличи абсорбцията на CO2 и ще направи нашата среда по-устойчива на изменението на климата.

Кръгово и устойчиво управление на тези ресурсите ще спомогне за:

 • подобряване на условията ни на живот
 • поддържане на здравословна среда
 • създаване на качествени работни места
 • осигуряване на устойчиви енергийни ресурси

Биоенергията допринася за постепенното премахване на изкопаемите горива и декарбонизацията на икономиката на ЕС. Но трябва да се използва устойчиво. Комисията предлага строги нови критерии за избягване на неустойчиво дърводобив и за защита на райони с висока стойност на биоразнообразието.

 • Стимулиране на глобалните действия в областта на климата

ЕС може да разреши глобалната заплаха от изменението на климата само като работи с международните си партньори.

Европейският Зелен пакт вече даде положителен пример и накара големи международни партньори да определят свои собствени целеви дати за климатична неутралност. С инвестиции в технологии за възобновяема енергия ние развиваме опит и продукти, които ще бъдат от полза и за останалия свят.

С преминаването към екологичен транспорт ние ще създадем водещи световни компании, които могат да обслужват растящ глобален пазар. Като работим с нашите международни партньори, ние ще намалим заедно емисиите в морския транспорт и авиацията по целия свят.

 • 30% на инструмента на ЕС за съседство, развитие и международно сътрудничество подкрепя целите в областта на климата
 • 1/3 от световното публично финансиране на климата идва от ЕС и неговите държави-членки

Източник:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – www.activecitizensfund.bg, в изпълнение на проект „Активни граждани за енергийно независими общини“. Основна цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Костинброд, Панагюрище, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Оператора на Фонд Активни граждани България.