02 декември 2019 г.

Публикуван е проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управлние и разпореждане с общинско имущество в Община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в деловодството на Община Трявна, ул.Ангел Кънчев 21 и по електронен път на e-mail: obtryavna@unicsbg.net в 30 – дневен срок

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Трявна
Доклад

Мотиви
Предварителна частична оценка на въздействието

Справка по чл.26, ал.5 от Закон за нормативните актове


23 юли 2019 г.

Публикуван е проект  на Наредба за обществен ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна.  Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в деловодството на Община Трявна, ул.Ангел Кънчев 21 и по електронен път на e-mail: obtryavna@unicsbg.net в 30 – дневен срок

Проект  на Наредба за обществен ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Трявна.

Доклад

Мотиви

Предварителна частична оценка на въздействието

Справка по чл.26, ал.5 от Закон за нормативните актове


01 юли 2019 г.

Публикуван е проект  на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна.  Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в деловодството на Община Трявна, ул.Ангел Кънчев 21 и по електронен път на e-mail: obtryavna@unicsbg.net в 14 – дневен срок

Проект на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна.  

Доклад

Мотиви

Предварителна частична оценка на въздействието

Справка по чл.26, ал.5 от Закон за нормативните актове


31.05.2019 г.

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА
Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в деловодството на Община Трявна, ул.Ангел Кънчев 21 и по електронен път на e-mail: obtryavna@unicsbg.net в 30 дневен срок, считано от 31.05.2019 г.

Проект на наредба за управление на горските територии, собственост на Община Трявна (268 KB)

Предложение (177 KB)

Мотиви (872 KB)

Предварителна частична оценка на въздействието (283 KB)

Справка по чл.26, ал.5 от Закон за нормативните актове (231 KB)

17.05.2019 г.

Публикуван е  Проект на НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 17.05.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА.

Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в деловодството на Община Трявна, ул.Ангел Кънчев 21 и по електронен път на e-mail: obtryavna@unicsbg.net

Мотиви (43 KB)

Предложение (20 KB)

Предварителна частична оценка на въздействието (27 KB)

Проект за наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Трявна (215 KB)

Справка по чл.26, ал.5 от Закон за нормативните актове (235 KB)

март 13, 2019

Публикуван е  Проект на правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта – Трявна.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от   13.03.2019 г., за предложения и становища  по  настоящия  проект  на    Правилник за организацията и дейността на общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна.

Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в деловодството на Община Трявна, ул.Ангел Кънчев 21 и по електронен път на e-mail: obtryavna@unicsbg.net

Доклад

Мотиви

Предварителна частична оценка на въздействието

Проект на на правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта – Трявна

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

 


февруари 22, 2019

Публикуван е Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища  по  настоящия  проект  на НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА.

Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в деловодството на Община Трявна, ул.Ангел Кънчев 21 и по електронен път на e-mail: obtryavna@unicsbg.net

Доклад

Мотиви

ПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

ПРОЕКТ на НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове


февруари 22, 2019

Публикуван е  Проект на НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища  по  настоящия  проект  на НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА .

Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в деловодството на Община Трявна, ул.Ангел Кънчев 21 и по електронен път на e-mail: obtryavna@unicsbg.net

Доклад

Мотиви

ПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

ПРОЕКТ на НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове


януари 15, 2019

Публикуван е  Проект на правилник за организацията и дейността на Общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от   15.01.2019 г., за предложения и становища  по  настоящия  проект  на    Правилник за организацията и дейността на общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна.

Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в деловодството на Община Трявна, ул.Ангел Кънчев 21 и по електронен път на e-mail: obtryavna@unicsbg.net

Доклад (407 KB)

Мотиви (276 KB)

ПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (1 MB)

ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛНИК (341 KB)

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (269 KB)

 


декември 21, 2018 

Публикуван е Проект на  Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в  30-дневен срок от публикуването в деловодството на Община Трявна, гр.Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ 21 и по електронен път на e-mail: obtryavna@unicsbg.net

Доклад (18 KB)

МОТИВИ (19 KB)

ПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (24 KB)

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА (44 KB)

Справка по чл.26, ал.5 от Закон за нормативните актове (491 KB)


декември 21, 2018 

Публикуван е Проект на  НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в  30-дневен срок от публикуването в деловодството на Община Трявна, гр.Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ 21 и по електронен път на e-mail: obtryavna@unicsbg.net

Доклад (17 KB)

МОТИВИ (18 KB)

ПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (23 KB)

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА (39 KB)

Справка по чл.26, ал.5 от Закон за нормативните актове (472 KB)


декември 12, 2018 

Публикуван е Проект на  НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА ТРЯВНА. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в  30-дневен срок от публикуването в деловодството на Община Трявна, гр.Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ 21 и по електронен път на e-mail: obtryavna@unicsbg.net

Доклад (186 KB)

Мотиви (283 KB)

Формуляр за предварителна частична оценка на въздействието (1 MB)

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА ТРЯВНА (252 KB)

Справка по чл.26, ал.5 от Закон за нормативните актове (247 KB)


декември 04, 2018 

Публикуван е Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на Община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в  30-дневен срок от публикуването в деловодството на Община Трявна, гр.Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ 21 и по електронен път на e-mail: obtryavna@unicsbg.net

Доклад (4 MB)

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Трявна (2 MB)

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Трявна (1 MB)

Частична оценка на въздействието (1 MB)

Справка по чл.26, ал.5 от Закон за нормативните актове (255 KB)


ноември 30, 2018 

Публикуван е Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на Община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в  14-дневен срок от публикуването в деловодството на Община Трявна, гр.Трявна, ул.Ангел Кънчев 21.

Доклад (1 MB) Доклад 1 (1 MB) Доклад 2 (546 KB)

Мотиви (1 007 KB) Мотиви1 (767 KB)

Проект (775 KB)

Оценка на въздействието (1 MB) Оценка на въздействието1 (1 MB) Оценка на въздействието 2 (784 KB)

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закон за нормативните актове (265 KB)


август 15, 2018 

Публикуван е проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна. На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект, които се приемат в деловодството на Община Трявна, гр.Трявна, ул.Ангел Кънчев 21.

 

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна (37 KB)

Мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна (49 KB)

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (25 KB)

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закон за нормативните актове (18 KB)


юни 12, 2018 

Публикуван е Проект на изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна.  На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект, които се приемат в деловодството на Община Трявна, гр.Трявна, ул.Ангел Кънчев 21.

Проект за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна (1 MB)

Мотиви за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна (1 MB)

Оценка на въздействието (2 MB)

Доклад (1 MB)

 


юни 12, 2018 

Публикуван е Проект изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища.  На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект, които се приемат в деловодството на Община Трявна, гр.Трявна, ул.Ангел Кънчев 21.

Проект за Изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища (326 KB)

Мотиви за Изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища (850 KB)

Оценка на въздействието (2 MB)

Доклад (1 MB)

СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закон за нормативните актове (22 KB)

февруари 16, 2018 

Публикуван е Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища /Приета с РЕШЕНИЕ № 120, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА НА 29.09.2008 Г., ПРОТОКОЛ № 10    /Изменена с Решение № 81 от 20.04.2012 г., изм. с Решение № 23  от 04.04.2013 г., изм. с Решение № 187 от 18.12.2013 г./. На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект, които се приемат в стая 401 в Община Трявна.

Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища (531 KB)

Мотиви за изменение и допълнение на НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища (872 KB)

Оценка на въздействието (1 MB)

Доклад (1 MB)

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (21 KB)


февруари 12, 2018 

Публикуван е Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определяне и администриране на местните данъци на територията на Община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в  30-дневен срок от публикуването в стая 103 в Община Трявна.

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните данъци на територията на община Трявна

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните данъци на територията на община Трявна

Оценка на въздействието

Доклад

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове


януари 10, 2018 

Публикуван е Проект за изменение на НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в  30-дневен срок от публикуването.

Проект за допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна (220 KB)

Мотиви за допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна (710 KB)

Оценка на въздействието (1 MB)

Доклад (1 MB)

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (17 KB)