На основание чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 465/03.08.2017 г. на Кмета на община Трявна

 

 

ОБЩИНА ТРЯВНА

ОБЯВЯВА:

 

Конкурс за заемане на длъжността „Юрисконсулт“ в Дирекция  „Финансово-счетоводно и административно обслужване“ на община Трявна, при следните условия:

 

1.Кратко описание на длъжността: Осъществяване на процесуално представителство на общината, както и с изразяването на становища или с разработването на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на общинската администрация. Изготвяне на становища по проекти на нормативни актове, за изменение на други нормативни актове, становища по тълкуване и приложението на различни правни норми, предлагане на решение по различни казуси.


2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

2.1. По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.:

 • Висше образование, минимална образователна степен: Магистър, специалност- Право, придобита юридическа правоспособност;
 • Професионален опит: не се изисква;
 • Длъжностно ниво: 11;
 • Експертно ниво: 7;
 • Ранг: V младши;
 • Вид правоотношение: служебно.

 

2.2. По Закона за държавния служител:

 

2.2.1. За държавен служител може да бъде назначено лице, което:

 • Да е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • Да е навършило пълнолетие;
 • Да не е поставено под запрещение;
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 • Да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Да отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

 

2.2.2. Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:

 • Би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 • Е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 • Е народен представител;
 • Е съветник в общински съвет – само за съответната общинска администрация;
 • Заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
 • Работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;
 • Работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б.


3.Начин на провеждане на конкурса:

3.1. Решаване на тест.

 

3.2. Интервю.

 

Конкурсът се провежда от комисия, назначена от органа по назначаването, според правилата на настоящата заповед и тези регламентирани в Раздел II. Начини за провеждане на конкурса, от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители.

 

4.Брой работни места: 1.

 

5.Минимален размер на основна заплата за длъжността: 460 лв. Максимален размер на основна заплата за длъжността: 1100 лв.

 

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно приложение № 1 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

 

6.Документи, които кандидатите за участие в конкурса трябва да представят:

 

6.1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17,     ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/НПКДС/;

 

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

 

6.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, ако такава е придобита, удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

 

6.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител (при наличие на такива);

 

6.5. Автобиография.

 

6.6. Мотивационно писмо.

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 

7.Място и срок на подаване на документите за участие в конкурса:

 

Документите се подават в стая № 102 в сградата на Общинска администрация- Трявна находяща се на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21, в срок до 17:00 часа на 15.08.2017г.

 

При подаване на документите на всички кандидати ще бъде дадена възможност за запознаване с длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 

8.Списъците и всички съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще се обявяват на таблото за обяви и съобщения на първи етаж в сградата на Общинска администрация Трявна на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21 и на интернет страницата на община Трявна – www.tryavna.bg

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител обявлението за конкурса се публикува в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа Jobs.bg и на интернет страницата на община Трявна – www.tryavna.bg.

 

 

Обява

Заявление за участие в конкурс – Образец

Декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПКДС – Образец