Съобщение

04.02.2020г.

относно прекратени категории на туристически обекти през м. януари 2020 г. Документ


Съобщение

04.02.2020г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Решение № 25 от 10.01.2020 година на общински съвет.  Документ (8 MB)


Съобщение

04.02.2020г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Решение № 24 от 10.01.2020 година на общински съвет (влязло в сила). Документ (5 MB)


Съобщение

23.01.2020г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

Съобщаваме Ви , че от днес -23.01.2020г започва събирането на местните данъци и такси за 2020г. 


Съобщение

03.01.2020г.

относно прекратени категории на туристически обекти през м. декември 2019 г. Документ


Съобщение

30.12.2019 г.

 

Работно време за Общинска администрация - Трявна на 31.12.2019 г. от 08:00 ч. до 13:00 ч. (264 KB)

Съобщение

16.12.2019 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Община Трявна Ви съобщава, че съгласно изложеното в Писмо с изх. № 360000-2434/21.11.2019 г. по описа на РУ- Трявна, Писмо с изх. № 0800-150/26.11.2019 г. по описа на Областно пътно управление- Габрово и Писмо с изх. № 08-00-11-6324/25.11.2019 г. по описа на Железопътна секция Горна Оряховица, пешеходна пътека М8.1 тип „Зебра“, намираща се в гр. Трявна, ул. „Стара планина“ № 85 (път III-609, км. 45 + 970 или път III–552, км. 21 + 100) ще бъде премахната, тъй като същата е изградена нерегламентирано и не отговаря на изискванията на чл. 24, ал. 3 и чл. 25, ал. 3, т. 3 от Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. Моля, до премахване на пешеходната пътека, гражданите на Община Трявна да не преминават по същата, с оглед гарантиране на тяхната безопасност.


Съобщение

09.12.2019г.

относно прекратени категории на туристически обекти през м. ноември 2019 г. Документ


Съобщение

29.11.2019 г.

ОБЩИНА ТРЯВНА

уведомява гражданите, че

поради промяна в графика за сметосъбиране и сметоизвозване в град Трявна, отпадъците от Старинна градска част и ул. „Ангел Кънчев“ вече няма да се извозват в събота, а в понеделник.


Съобщение

20.11.2019 г.

ОБЩИНА ТРЯВНА

Напомня на всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, че считано от 01 октомври 2019 г. трябва да подават информацията за броя на настанените туристи, датата на регистрация и датата на отпътуване в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ).
Единната система за туристическа информация е част от Националния туристически регистър по чл. 165, ал.1 от Закона за туризъм, който е публичен и се разработва и поддържа от министъра на туризма. Лицата, извършващи дейност в местата за настаняване, вписват в ЕСТИ данни от регистрите за настаняване в обем, определен в чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма. Подаването на данни от лицата, които извършват дейност в местата за настаняване, към Единната система за туристическа информация се осъществява през профил на потребител на ЕСТИ, асоцииран с физическо лице – представител на съответното лице, което извършва дейност в мястото за настаняване. Регистрирането на профил се осъществява на адрес https://esti.tourism.government.bg/.
Допълнителна информация и пояснения можете да получите от Пламен Христов, мл. експерт ТИУ, тел. 0677/62496, e-mail: plamen_triavna@abv.bg.


Съобщение

19.11.2019 г.

ОБЩИНА ТРЯВНА

КМЕТСТВО БАНГЕЙЦИ

съобщават, че

поради намаляване дебита на водоизточниците, захранващи с питейна вода с. Дончовци, община Трявна, се въвежда режим на водоснабдяване от 18.11.2019 г. до нормализиране на дебитите на вода. Вода ще се подава за населеното място всяка седмица в дните събота, неделя и понеделник. Режимното водоснабдяване е съгласувано с ВиК ООД гр. Габрово и ще се изпълнява от техен служител.


 

Съобщение

18.11.2019 г.

Поради изместване на трасето на аварирал водопровод, преминаващ през частен имот и захранващ с питейна вода квартал 134 в град Трявна (ул. „Кънчо Скорчев“, ул. Алекси Пухлев и част от ул. „Бачо Киро“), уведомяваме гражданите, че ще бъде преустановено водоподаването на 19.11.2019 г. от 9:00 до 18:00 ч.
ВиК – Трявна се извинява на потребителите за причиненото неудобство!


Съобщение

18.11.2019 г.

Поради множество постъпили въпроси от страна на граждани във връзка с разчистването на дървесината около железопътната линия в град Трявна, Ви уведомяваме, че ДП „НКЖИ“ е наела форма „Стройтес“ ЕООД, която съгласно сключения договор извършва сечта, като поетапно осъществява извозване и в кратък срок се очаква почистване на сервитута от останалите клони и дървесина.


Съобщение

01.11.2019г.

На вниманието на всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости

На 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата).
Съгласно § 2 от Заключителните разпоредби на Наредбата всички лица, които упражняват дейност в категоризираните места за настаняване, трябва да подадат информация до категоризиращия орган за актуалния си електронен адрес (e-mail) в тридесет дневен срок от влизането в сила на Наредбата.
В тази връзка публикуваме ФОРМУЛЯР ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ за актуалния електронен адрес на лицето, извършващо дейност в категоризирано място за настаняване, съгласно § 2 от ЗР на Наредбата за Националния туристически регистър, приета с ПМС № 252 от 08.10.2019 г., обн. ДВ. бр. 81 от 15 Октомври 2019 г.
Формулярът се подава до кмета на община Трявна: на гише, на mdttriavna@abv.bg или с лицензиран пощенски оператор.  ФОРМУЛЯР


Съобщение

01.11.2019г.

относно прекратени категории на туристически обекти през м. октомври 2019 г. Документ


Съобщение

28.10.2019г.

Заповеди за директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за създаване на масиви за ползване на Обработваеми земи и Трайни насаждения между собственици и/или ползватели за землищата на територията на Община Трявна.

За землище с. Бангейци – Заповед № ПО-09-55/27.09.2019 г.
За землище с. Белица – Заповед № ПО-09-56/27.09.2019 г. и Заповед № ПО-09-57/30.09.2019 г.
За землище с. Бижовци – Заповед № ПО-09-58/30.09.2019 г.
За землище с. Енчовци – Заповед № ПО-09-59/30.09.2019 г.
За землище гр. Плачковци – Заповед № ПО-09-60/30.09.2019 г. и Заповед № ПО-09-61/30.09.2019 г.
За землище с. Престой – Заповед № ПО-09-62/30.09.2019 г. и Заповед № ПО-09-63/30.09.2019 г.
за землище с. Радевци – Заповед № ПО-09-64/30.09.2019 г. и Заповед № ПО-09-65/30.09.2019 г.
за землище с. Станчов хан – Заповед № ПО-09-66/30.09.2019 г. и Заповед № ПО-09-67/30.09.2019 г.
За землище гр. Трявна – Заповед № ПО-09-68/30.09.2019 г.
За землище с. Фъревци – Заповед № ПО-09-69/30.09.2019 г.
За землище с. Черновръх – Заповед № ПО-09-70/30.09.2019 г. и Заповед № ПО-09-71/30.09.2019 г.


Съобщение

24.10.2019г.

Община Трявна нопомня, че във връзка с § 5, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30/2013г., посл. изм. и доп., бр. 86/2018г.), § 121 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма и настъпилите промени в срока на издадените удостоверения за категория на туристическите обекти следва лицата, извършващи туристическа дейност в категоризираните през 2012 г. и тези категоризирани в периода 01.01.2013 – 26.03.2013 г. обекти (стаи за гости, къщи за гости, хотели, заведения за хранене и развлечения и др.) да заявят желанието си за подновяване на категорията на обекта или определянето на различна от досегашната, до края на 2019 г., пред общинска администрация – Трявна.
Лицата следва да заплатят такса, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма, за извършването на проверка на място.
В случай, че не бъдат предприети горепосочените действия в указания срок, категорията на обекта ще се счита за прекратена.
Допълнителна информация и пояснения можете да получите от Пламен Христов, мл. експерт ТИУ, стая 208. Документ


Съобщение

01.10.2019г.

относно прекратени категории на туристически обекти през м. септември 2019 г. Документ


 

                                                                                            Съобщение

                                                                                                10.09.2019г.

Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.18-2019 г. за  набиране на проектни предложения на деца и ученици от етническите малцинства

 


Съобщение

30.08.2019г.

Събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.  Документ (330 KB)


Съобщение

19.08.2019г.

До всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости

Община Трявна напомня, че крайният срок за регистриране на профил в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) на лицето, извършващо дейност в обекта (ЛИДО) е 30 септември 2019 г. От 1 октомври 2019 г. всички лица, извършващи дейност в туристическите обекти трябва да подават информация към ЕСТИ за регистрираните за настаняване туристи.
Молим всички, които до този момент не са подали заявка за регистриране на профил в ЕСТИ да го направят в горепосочения краен срок на следния адрес: https://esti.tourism.government.bg.


СЪОБЩЕНИЕ

06.08.2019г.

Община Трявна съобщава, че при благоприятни метеорологични условия (сухо и безветрево време) възнамерява да проведе третата  планувана за 2019 г. дезакаризация (обработка на тревните площи срещу бълхи и кърлежи) на тревни площи, публична общинска собственост от територията на община Трявна, която ще се проведе на 07.08.2019г. (сряда).

Третирането срещу бълхи и кърлежи ще се извършва   от „Д.Д.Д.-1” ООД – град София,  в часовете от 07.00 до 17.00 часа.

Всеки обработен терен  ще бъде маркиран с подходяща визуална комуникация за информация на населението. Ще е отбелязана датата на обработката и карантинният период.

При неблагоприятни метеорологични условия, графикът ще се измести със съответния брой дни.

Приоритет се дава на дворовете на учебни и детски заведения, по-големите паркове и обособени детски площадки.

 

Обръщаме внимание на гражданите да не посещават обработените тревни площи до изтичане на карантинния период, който е 24 часа


 

Съобщение

10.07.2019г.

До всички хотелиери, вкл.физически лица, предоставящи настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости

Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма, към настоящия момент функционира и поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване.
Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хотелиер) в ЕСТИ е 30 септември 2019 година. Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.
Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ (в дясно при зареждане на първоначалния екран).
Като първа стъпка към заявяване на профил в реалната среда на ЕСТИ и за улесняване на хотелиерския бранш при разгръщането на експлоатацията на системата, Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ.
На етапа на първоначално разгръщане на експлоатацията на ЕСТИ е силно препоръчително хотелиерите да преминат през период на запознаване и изпробване на функционалностите на системата, което да допълни и затвърди техните знания, получени от представянията на ЕСТИ по места, както и от достъпните разяснителни материали и видео инструкции.
Тестовата среда на ЕСТИ не се различава от реалната и осигурява достъп до целия набор от функционалности, но без риск от нежелани последствия от подаване на грешни данни или неправилна работа със системата. Подадените в тестовата среда данни не ангажират по никакъв начин нито хотелиерите, нито администрацията. В този смисъл, те не се считат за валидни по отношение изпълнението на изискванията на Закона за туризма, свързани с подаването на данни за реализирани нощувки към ЕСТИ и всеки хотелиер е задължен да подава съответната информация по установените към момента канали до момента, в който прецени, че е придобил нужните познания и премине към подаване на данни към реалната система.
Тестовата система може да бъде използвана за пробно подаване на данни във всички варианти, както следва:
• Подаване на данни за настанени туристи чрез въвеждане на всяка регистрация през уеб-браузър в модула „Система регистър на настаняванията“ (СРН);
• Подаване на данни с файл в утвърден формат;
• Подаване на данни чрез автоматизирана комуникация „система – система“, при което хотелиерска система обменя данни с ЕСТИ.
Достъпът до тестовата версия на системата става по идентичен начин, както до реалната система, след подадена заявка от страна на лицата, опериращи места за настаняване. В базата данни на системата са заредени наличните в Националния туристически регистър данни за категоризираните места за настаняване и техните оператори, идентично на реалната система.
Адресът на тестовата система е: https://estitest.tourism.government.bg.
Адресът на тестовата система и видео инструкциите са публикувани и на сайта на Министерството на туризма в секция ЕСТИ (в дясно при зареждане на първоначалния екран). Документ


Съобщение

25.06.2019г.

На основание чл. 89, ал. 3 от Наредба № 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, Община Трявна уведомява заинтересованите страни, че е изработен проект на Горскостопански план на горските територии собственост на Община Трявна.
Заинтересованите страни могат да се запознаят на място в сградата на общинска администрация с проекта на горскостопански план с всички приложения и карти към него.
Обяснителна записка към Горскостопански план на горските територии собственост на Община Трявна


Съобщение

06.06.2019г.

относно прекратени категории на туристически обекти през м. май 2019 г. Документ


Съобщение

31.05.2019г.

ДП „НКЖИ“ – Железопътна секция гр. Горна Оряховица уведомява, че ще проведе третиране на железопътния път и прилежащите му банкети (обща ширина 5 метра) в светлата част на деня от 08:00 до 17:00 часа с хербицид „НАСА 360 СЛ“ на следните дати:
• 05.06.2019 г. – междугарие Плачковци – Кръстец;
• 06.06.2019 г. – междгарие Радунци – Дъбово;
• 07.06.2019 г. – междугарие Радунци – Кръстец.
Третирането ще се извърши със собствена занемна техника на жп ход.


Съобщение

29.05.2019г.

ДП „НКЖИ“ – Железопътна секция гр. Горна Оряховица уведомява, че ще проведе третиране на железопътния път и прилежащите му банкети (обща ширина 5 метра) в светлата част на деня от 08:00 до 17:00 часа с хербицид „НАСА 360 СЛ“ на следните дати:
• 30.05.2019 г. – междугарията в отсечката Г. Оряховица – В. Търново – Дебелец;
• 31.05.2019 г. – междгарие Дебелец –Дряново;
• 03.06.2019 г. – междугарията в отсечката Дряново – Царева ливада – Габрово;
• 04.0.6.2019 г. – междугарията в отсечката Царева ливада – Трявна – Плачковци.
Третирането ще се извърши със собствена занемна техника на жп ход.


Съобщение

20.05.2019г.

Община Трявна съобщава, че при благоприятни метеорологични условия (сухо и безветрево време) възнамерява да проведе първата планувана за 2019 г. дезакаризация (обработка на тревните площи срещу бълхи и кърлежи) на тревни площи, публична общинска собственост от територията на община Трявна, която ще се проведе на 21.05.2019г. (вторник). Третирането срещу бълхи и кърлежи ще се извършва   от „Д.Д.Д.-1” ООД – град София,  в часовете от 07.00 до 17.00 часа. Всеки обработен терен  ще бъде маркиран с подходяща визуална комуникация за информация на населението. Ще е отбелязана датата на обработката и карантинният период. При неблагоприятни метеорологични условия, графикът ще се измести със съответния брой дни. Приоритет се дава на дворовете на учебни и детски заведения, по-големите паркове и обособени детски площадки.

Обръщаме внимание на гражданите да не посещават обработените тревни площи до изтичане на карантинния период, който е 24 часа.


Съобщение

08.05.2019г

За провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия. (252 KB)

Съобщение

19.04.2019г

Информация във връзка с организирана кампания от Национална агенция за приходите по уведомяване на задължените лица /земеделски стопани/ за деклариране на публична безвъзмездна финансова помощ  /субсидия/ от Държавен фонд „Земеделие“ през 2018 година.


О Б Я В Л Е Н И Е

19.04.2019г.

Община Трявна съвместно с „Елтехресурс” АД и ,,Екобатери“ АД организира кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване  Документ (330 KB)


О Б Я В Л Е Н И Е

12.04.2019г

 

ПРОТОКОЛ

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 146 от 14.03.2019 г. на Кмета на община Трявна на основание чл.37и, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и в изпълнение на Решение № 15 от 26.02.2019 година на Общински съвет – гр. Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

25.03.2019г.

Община Трявна съобщава, че със заповед на Кмета на Община Трявна е обявен конкурс за предоставяне управлението на социална услуга в общността “Център за обществена подкрепа”, намираща се в гр. Трявна, ул. „Херман Гмайнер” № 6, с капацитет – 25 места на външен доставчик. Пълна информация относно провеждането и условията за участие в конкурса можете да намерите в Заповед 159/25.03.2019 г. на Кмета на община Трявна:

Заповед 159/25.03.2019 г.


  С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

 07.03.2019г

Регистър на общински поземлен фонд с начин на трайно ползване пасище, мера, ливада

Регистър Трявна
Регистър Плачковци
Регистър Бангейци
Регистър Белица
Регистър Бижовци
Регистър Черновръх
Регистър Енчовци
Регистър Фъревци
Регистър Престой
Регистър Радевци
Регистър Станчов хан


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

01.02.2019г.

относно прекратени категории на туристически обекти през м. януари 2019 г. Документ


ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ БЕЗ ВОЕННА ПОДГОТОВКА,
ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛУЧАТ НАЧАЛНА И/ИЛИ СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА през 2019 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

07.01.2019г.

Заповед № 9/07.01.2019 г., с която се определят следните имоти от Общински поземлен фонд по землища, попадащи в масивите за ползване, като ги предоставям на съответните ползватели, за които следва да се приложи процедурата по чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за землище с. Бангейци, с. Белица, с. Бижовци, с. Енчовци, гр. Плачковци, с. Престой, с. Радевци, с. Станчов хан, гр. Трявна, с. Фъревци и с. Черновръх за стопанската 2018/2019 год., и годишно рентно плащане по землища и наемна цена и декари
Заповед № 10/07.01.2019 г., с която се определят следните ползватели на имоти от Общински поземлен фонд по землища, попадащи в масивите за ползване, като ги предоставя на съответните ползватели, за които следва да се приложи процедурата по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ за землище с. Бангейци, с. Белица, с. Бижовци, с. Енчовци, гр. Плачковци, с. Престой, с. Радевци, с. Станчов хан, гр. Трявна, с. Фъревци и с. Черновръх за стопанската 2018/2019 год., и годишно рентно плащане по землища и наемна цена и декари


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

04.01.2019г.

Община Трявна, че във връзка с § 5, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30/2013г., посл. изм. и доп., бр. 86/2018г.), § 121 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма и настъпилите промени в срока на издадените удостоверения за категория на туристическите обекти следва лицата, извършващи туристическа дейност в категоризираните през 2012 г. и тези категоризирани в периода 01.01.2013 – 26.03.2013 г. обекти (стаи за гости, къщи за гости, хотели, заведения за хранене и развлечения и др.) да заявят желанието си за подновяване на категорията на обекта или определянето на различна от досегашната, до края на 2019 г., пред общинска администрация – Трявна.
Лицата следва да заплатят такса, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма, за извършването на проверка на място.
В случай, че не бъдат предприети горепосочените действия в указания срок, категорията на обекта ще се счита за прекратена.
Допълнителна информация и пояснения можете да получите от Пламен Христов, мл. експерт ТИУ, стая 208. Документ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

18.12.2018г.

Заповеди за директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово, издадени на основание чл. 37ж, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за землищата на територията на Община Трявна.
Заповед № РД-ЗА-215/12.12.2018 г. за землище с. Бангейци
Заповед № РД-ЗА-214/12.12.2018 г. за землище с. Белица
Заповед № РД-ЗА-213/12.12.2018 г. за землище с. Бижовци
Заповед № РД-ЗА-212/12.12.2018 г. за землище с. Енчовци
Заповед № РД-ЗА-211/12.12.2018 г. за землище гр. Плачковци
Заповед № РД-ЗА-210/12.12.2018 г. за землище с. Престой
Заповед № РД-ЗА-209/12.12.2018 г. за землище с. Радевци
Заповед № РД-ЗА-208/12.12.2018 г. за землище гр. Трявна
Заповед № РД-ЗА-207/12.12.2018 г. за землище с. Черновръх

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

04.12.2018г.

относно прекратени категории на туристически обекти през м. ноември 2018 г. Документ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

30.11.2018г.

Публично обявяване на Съобщение с изх. № ПВ4-88(1)/29.11.2018г. на Басейнова дирекция ,,Дунавски район“ – гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения ,,ТК – Крисбо 2000 – Бангейци“.  Документ (2 MB)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

23.10.2018г.

Заповеди за директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за създаване на масиви за ползване на Обработваеми земи и Трайни насаждения между собственици и/или ползватели за землищата на територията на Община Трявна.
Заповед № РД-ЗА-146/01.10.2018 г. за землище с. Бангейци
Заповед № РД-ЗА-147/01.10.2018 г. за землище с. Белица
Заповед № РД-ЗА-148/01.10.2018 г. за землище с. Бижовци
Заповед № РД-ЗА-149/01.10.2018 г. за землище с. Енчовци
Заповед № РД-ЗА-150/01.10.2018 г. за землище гр. Плачковци
Заповед № РД-ЗА-151/01.10.2018 г. за землище с. Престой
Заповед № РД-ЗА-152/01.10.2018 г. за землище с. Радевци
Заповед № РД-ЗА-153/01.10.2018 г. за землище с. Станчов хан
Заповед № РД-ЗА-154/01.10.2018 г. за землище гр. Трявна
Заповед № РД-ЗА-155/01.10.2018 г. за землище с. Фъревци
Заповед № РД-ЗА-156/01.10.2018 г. за землище с. Черновръх


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

18.09.2018г.

На основание чл.72 ал.1 т.2 от закона за водите в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен е постъпило заявление с вх. № ПВ4-00048/19.06.2018., за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 11130029/18.09.2008г. за водовземане от повърхностен воден обект – р. Белица Документ (3 MB)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

08.08.2018г.

Заповед № 395 от 07.08.2018г. на Кмета на община Трявна за въвеждане на временна организация на движението до завършване на строително- монтажните работи на обект: „Основен ремонт на общинска пътна инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях)  Заповед (998 KB)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

25.07.2018г.

Община Трявна напомня, че във връзка с § 5, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30/2013г., посл. изм. и доп., бр. 37/2018г.) и настъпилите промени в срока на издадените удостоверения за категория на туристическите обекти следва лицата, извършващи туристическа дейност в категоризираните през 2011 г. обекти (стаи за гости, къщи за гости, хотели, заведения за хранене и развлечения и др.) да заявят желанието си за подновяване на категорията на обекта или определянето на различна от досегашната, до края на 2018 г., пред общинска администрация – Трявна.
Лицата следва да заплатят такса, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма, за извършването на проверка на място.
В случай, че не бъдат предприети горепосочените действия в указания срок, категорията на обекта ще се счита за прекратена.
Допълнителна информация и пояснения можете да получите от Пламен Христов, мл. експерт ТИУ, стая 208. Документ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

15.05.2018г.

Поради техническа профилактика Отдел „Местни данъци и такси“ в Община Трявна няма да работи  на 15 май 2018 г. за времето от 12,00 до 13,30 ч.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

16.04.2018г.

относно прекратени категории на туристически обекти през месец март 2018 г. Документ


28.02.2018г.

Регистър на общински поземлен фонд с начин на трайно ползване пасище, мера, ливада

Регистър Трявна
Регистър Плачковци
Регистър Бангейци
Регистър Белица
Регистър Бижовци
Регистър Черновръх
Регистър Енчовци
Регистър Фъревци
Регистър Престой
Регистър Радевци
Регистър Станчов хан


О Б Я В А

22.02.2018г.

До Петър Стефанов Бакалов, Снежина Стефанова Цанева, Георги Стефанов Шиваров, Людмила Митева Плахарова – Младенова, Свилен Николов Вълнаров, Калина Георгиева Шиварова и Владимир Георгиев Шиваров, че на 12.03.2018 год. в 11.30 часа, комисия назначена със заповед №32/18.01.2018 год. на Кмета на община Трявна ще направи оглед на техническото състояние и годността на сградите в поземлен имот с идентификатор 73403.501.2298 по КК и КР на гр. Трявна.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

02.02.2018г.

относно прекратени категории на туристически обекти през месец януари 2018 г. Документ


Заповед № 10/08.01.2018 г. за определяне ползватели на имоти от Общински поземлен фонд по землища, попадащи в масивите за ползване, за които се прилага процедурата по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ (землище с. Бангейци, с. Белица, с. Бижовци, с. Енчовци, гр. Плачковци, с. Престой, с. Радевци, с. Станчов хан, гр. Трявна, с. Фъревци и с. Черновръх за стопанската 2017/2018 год.)

Заповед 770/22.12.2017 г. за определяне ползватели на имоти от Общински поземлен фонд по землища, попадащи вв масивите за плозване, за които се прилага процедурата по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ (землище с. Бангейци, с. Белица, с. Бижовци, с. Енчовци, гр. Плачковци, с. Престой, с. Радевци, с. Станчов хан, гр. Трявна, с. Фъревци и с. Черновръх за стопанската 2017/2018 год.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

04.01.2018г.

Община Трявна напомня, че във връзка с § 5, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30/2013г., посл. изм., бр. 96/2017г.) и настъпилите промени в срока на издадените удостоверения за категория на туристическите обекти следва лицата, извършващи туристическа дейност в категоризираните през 2011 г. обекти (стаи за гости, къщи за гости, хотели, заведения за хранене и развлечения и др.) да заявят желанието си за подновяване на категорията на обекта или определянето на различна от досегашната, до края на 2018 г., пред общинска администрация – Трявна.
Лицата следва да заплатят такса, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма, за извършването на проверка на място.
В случай, че не бъдат предприети горепосочените действия в указания срок, категорията на обекта ще се счита за прекратена.
Допълнителна информация и пояснения можете да получите от Пламен Христов, мл. експерт ТИУ, стая 208. Документ


Заповеди издадени на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползване на земеделски земи за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади между собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за землищата на територията на Община Трявна:

Заповед №РД-ЗА-262/04.12.2017 г. за землище с.Бангейци

Заповед №РД-ЗА-263/04.12.2017 г. за землище с . Белица

Заповед №РД-ЗА-264/04.12.2017 г. за землище с. Бижовци

Заповед №РД-ЗА-265/04.12.2017 г. за землище с. Енчовци

Заповед №РД-ЗА-266/04.12.2017 г. за землище гр. Плачковци

Заповед №РД-ЗА-267/04.12.2017 г. за землище с. Престой

Заповед №РД-ЗА-268/04.12.2017 г. за землище с. Радевци

Заповед №РД-ЗА-269/04.12.2017 г. за землище с. Станчов хан

Заповед №РД-ЗА-270/04.12.2017 г. за землище гр. Трявна

 


 

Планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Трявна

 

В периода 20.11.2017 г. – 24.11.2017 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Трявна: с. Престой; с. Драгневци; с. Креслевци; ул. Чучура; ул. Калето; част от ул. Борова; ул. П. Яворов; част от ул. Лясков дял; с. Николаево.

 

На 26.11.2017 г. от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Трявна, ЕМКО ЕООД – ул. А. Кънчев №152 и БКТП РИГ – резбонарезни инструменти – ул. Бенковска №4, гр. Трявна.

 

В периода 04.12.2017 г. – 08.12.2017 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Трявна: с. Престой; с. Креслевци; ул. Чучура; ул. Калето; част от ул. Борова; ул. П. Яворов; част от ул. Лясков дял; с. Николаево; с. Горни Божковци; с. Белица.

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

10.11.2017г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,Теленор България“ ЕАД – представлявано от Оле Бьорн Шулстъд, има намерение да реализира инвестиционно предложение:

,,Преустройство на базова станция № 3549 на ,,Теленор България“ ЕАД“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.105.11 по кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Трявна.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

10.11.2017г.

 

Във връзка с наближаващия зимен сезон и вероятността от снеговалежи и усложняване на пътната обстановка, ръководството на община Трявна напомня някои от задълженията и отговорностите на своите граждани, ръководители, собственици на фирми, наематели или ползватели на обекти съгласно разпоредбите на Наредба № 1 и № 2 на Общински съвет – Трявна:  Подробно (31 KB)

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

02.11.2017г.

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ЕТ ,,СТОЯН ДЕЛИЙСКИ“ има намерение да реализира инвестиционно предложение:
,,ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ“

С подробен устройствен план УПИ VI-6 от кв.2 по плана на гр. Плачковци, общ. Трявна да се извърши преустройство на съществуваща производствена сграда в цех за производство на дървени пелети.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул.,,Никола Габровски” № 68.

 


 

27.10.2017г.

Заповед № 657/27.10.2017 г. за определяне на границите на районите, в които е организирано сметосъбиране и сметоизвозване в Община Трявна през 2018 г.

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

24.10.2017г.

Община Трявна съвместно с „Елтехресурс” АД и ,,Екобатери“ АД организира събирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване Документ (254 KB)

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

11.10.2017г.

Община Трявна напомня,че във връзка с § 5, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30/2013г., посл. изм. и доп., бр. 75/2016г.) и настъпилите промени в срока на издадените удостоверения за категория на туристическите обекти следва лицата, извършващи туристическа дейност в категоризираните през 2010 г. обекти (стаи за гости, къщи за гости, хотели, заведения за хранене и развлечения и др.) да заявят желанието си за подновяване на категорията на обекта или определянето на различна от досегашната, до края на 2017 г., пред общинска администрация – Трявна.
Лицата следва да заплатят такса, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма, за извършването на проверка на място.
В случай, че не бъдат предприети горепосочените действия в указания срок, категорията на обекта ще се счита за прекратена.
Допълнителна информация и пояснения можете да получите от Пламен Христов, мл. експерт ТИУ, стая 208.

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

10.10.2017г.

относно прекратени категории на туристически обекти през месец септември 2017 г. Документ

 


 

 У В Е Д О М Л Е Н И Е

05.10.2017г.

До Росица Огнянова Сарафова, гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 158, ет. 1

С настоящото Ви уведомяваме, че поради неплащане на наемната цена и консумативните разноски за повече от три месец, на основание чл.12, ал.1, т.5, 5.1 от Договор № 05-СДУР-17/03.01.2017г ., същият се прекратява едностранно с 14 дневно предизвестие, считано от датата на получаване на уведомлението. Уведомление

 


Сряда, 04.10.2017 г.:

ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-БЪРЗ И НАЙ-ДОБЪР В ПРОФЕСИЯТА ДЪРВОСЕКАЧ”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Трявна

 

Вторник, 03.10.2017 г.:

 

В периода 02.10.2017 – 06.10.2017 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Трявна: с. Престой; с. Креслевци; ул. Чучура; ул. Калето; част от ул. Борова; част от ул. Красана поляна; кв. Раданци – от моста посока към с. Матешевци; с. Матешевци; с. Дончевци и с. Койчевци.
В периода 26.09.2017 – 10.10.2017 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Дряново, с. Денчевци.

Сряда, 04.10.2017 г.:

В периода 02.10.2017 – 06.10.2017 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Трявна: с. Престой; с. Креслевци; ул. Чучура; ул. Калето; част от ул. Борова; част от ул. Красана поляна; кв. Раданци – от моста посока към с. Матешевци; с. Матешевци; с. Дончевци и с. Койчевци.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

 


Пълно прекъсване на движението на ППС в района на гара Царева ливада

от 8,00 до 17,00 ч. на 25.09.2017 г.

Публикувано на 21.09.2017 г.

 

Община Трявна уведомява гражданите, че на 25.09.2017 г. за времето от 8,00 до 17,00 ч. се налага пълно прекъсване на движението на ППС в района на прелеза при гара Царева ливада.

 

Причината за спиране на движението е планов ремонт на жп прелез на км 165+514 в района на гара Царева ливада.

 

Обходният маршрут в двете посоки ще бъде през село Радовци.

 


 

О Б Я В А

22.08.2017г.

На основание чл.4 ал.2 от наредбата за условията на извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички заинтересовани лица, че Еленка Славкова Дончева, Кънчо Славков Кънев и Христо Славков Пенчев имат следното инвестиционно предложение:

„Поземлен имот с идентификатор 10344.102.20 по ККиКР на с. Веленци, общ. Трявна да се раздели на два самостоятелни имота с отреждане – за жилищно строителство.“

За целта е предоставена информация в РИОСВ Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички които желаят да изразят мнение или становище могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес ул. Никола Габровски №68  Документ (1 MB)


 

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 10.10.2017 г., 11.10.2017 г. и 12.10.2017 г. в Националната гвардейска част – гр. София   Документ (943 KB)

 


 О Б Я В А

17.08.2017 г.

 

Поетичен конкурс „Свищвоски лозници“


 

 О Б Я В А

10.08.2017г.

На основание чл.4 ал.2 от наредбата за условията на извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички заинтересовани лица, че Дончо Тихолов Захариев има следното инвестиционно предложение:

Разделяне на имот №064032 в землището на село Бижовци, община Трявна на два имота с отреждане на имотите за „жилищно строителство“.

За целта е предоставена информация в РИОСВ Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички които желаят да изразят мнение или становище могат ада го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес ул. Никола Габровски №68  Документ (1 MB)