31.07.2019г.

Kонкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „Здравец“ ЕООД – гр. Трявна, ЕИК 107564271, за срок от 3 (три) години, считано от датата на влизане в сила на договора Обява
Решение № 93/10.07.2019 г. на Общински съвет Трявна


31.07.2019г.

ЗА П О В Е Д

 № 410 25.07.2019 г.

      За Откриване процедура за провеждане на публичентърг с явно наддаване за отдаване под наем, за стопанската 2019-2020  година в пакетна имотиот ОПФ – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ


Заповед № 407/25.07.2019 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, част от имот – публична общинска собственост, представляващ: ателие /работилница/ №5, с полезна площ от 9.00кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София, /АОС 50/31.08.1997г./ – Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №7.


ЗАПОВЕД  № 338 от 20.06. 2019 г. за провеждане на  публичен  търг с явно наддаване за  отдаване под наем, за срок от три стопански години  на имот  от ОПФ – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ


Заповед № 219/19.04.2019 г. на Николина Николова ЗА Кмет на Община Трявна съгласно заповед № 165 от 28.03.2019 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, следните имоти – частна общинска собственост:
1. Част от имот – частна общинска собственост, плувен комплекс с обща площ която се отдава 2 311 кв.м, разположен в УПИ II, кв.33 по плана на гр.Плачковци, /АОС № 20/10.11.1998г./ включващ следните обекти:
– голям басейн с площ от 980 кв.м;
– малък басейн с площ от 170 кв.м;
– съблекалня- масивна сграда с площ от 62 кв.
– тоалетни- масивни сгради с площ от 6.5 кв.м;
– гише за билети- масивна сграда с площ от 18.5 кв.м;
– прилежащ терен- 1074 кв.м.

2. Част от имот – частна общинска собственост, плувен комплекс с обща площ, която се отдава 2042.32кв.м., разположен в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1790 по КККР на гр.Трявна /АОС № 78/02.02.1998г. и АОС 55/ 05.12.2007г./ включващ следните обекти:
– плувен басейн – голям с площ 495 кв.м ;
– детски басейн с площ от 150 кв.м ;
– едноетажна масивна сграда / съблекални / на плувен комплекс с площ от 103.90 кв.м;
– полуподземна сграда / филтърно / с площ от 16.18 кв.м;
– прилежащ терен от 1061.24кв.м.
– постройката навес – бар басейн с дървена конструкция, с площ от 216 кв.м, разположена в имота.


Заповед № 196 от 12.04.2019 г. (348 KB)  на Николина Николова ЗА Кмет на Община Трявна съгласно заповед № 105 от 07.03.2018 г.  за продажба на ПИ с идентификатор 03513.55.45 с площ 107 кв.м. находящ се в землище Белица.


Заповед № 159 от 25.03.2019 г. на Кмета на община Трявна за обявяване на конкурс за предоставяне управлението на социална услуга в общността “Център за обществена подкрепа”, намираща се в гр. Трявна, ул. „Херман Гмайнер” № 6, с капацитет – 25 места на външен доставчик.


Заповед № 157/21.03.2019 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 7 (седем) години, на имоти частна общинска собственост в пакет, както следва:
1. Част от поземлен имот с идентификатор 73403.501.1673 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна, представляващ: Лятна градина с обособени кухня и санитарни помещения с обща полезна площ от 236,26 кв. м., за който е съставен Акт за частна общинска собственост № 14/15.12.2006 г. Отдаването на лятната градина е без затревената площ в двора.
2. Първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1673.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна- „Калинчева къща”, с полезна площ от 135 кв. м., находяща се на адрес: гр. Трявна, ул. ”П. Р. Славейков” № 45, за който е съставен Акт за частна общинска собственост № 14/15.12.2006 г.


Заповед № 156/21.03.2019 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, част от имот, частна общинска собственост, представляващ: помещение с полезна площ от 115.00 кв.м, от сграда с идентификатор 73403.501.3008.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София – гр.Трявна, ул.”Иванка Горова“, АОС№295/26.04.2016г.


Заповед № 155/21.03.2019 г. за откривана на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, имот – частна общинска собственост представляващ: сграда с идентификатор 10344.102.27.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, одобрени със заповед РД-18-83/10.12.2009г. на изп.директор на АГКК, с.Веленци, общ.Трявна, обл.Габрово, със застроена площ 20.00кв.м., брой етажи: 1. Предназначение: Селскостопанска сграда. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 10344.102.27, при граници на сградата: ПИ с идентификатор 10344.102.27 и ПИ с идентификатор 10344.102.8, сградата е без оборудване.


Заповед № 3/03.01.2019 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, имот – частна общинска собственост, представляващ ученически стол с полезна площ от 320.93кв.м, находящ се в сграда с идентификатор 73403.501.109.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, одобрена със Заповед № РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София – ОУ„Проф.П.Н.Райков” гр.Трявна, (АОС №84/18.03.1998г.).


Заповед № 516/25.10.2018 г. за откриване процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на имоти частна общинска собственост в пакет, както следва:
1. Част от поземлен имот с идентификатор 73403.501.1673 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна, представляващ: Лятна градина с обособени кухня и санитарни помещения с обща полезна площ от 236,26 кв. м., за който е съставен Акт за частна общинска собственост № 14/15.12.2006 г. Отдаването на лятната градина е без затревената площ в двора.
2. Първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1673.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна- „Калинчева къща”, с полезна площ от 135 кв. м., находяща се на адрес: гр. Трявна, ул. ”П. Р. Славейков” № 45, за който е съставен Акт за частна общинска собственост № 14/15.12.2006 г.


Заповед № 476/04.10.2018 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение №6 с полезна площ 8.37кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София, / АОС 50/31.08.1997г./ – Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №7.


Община Трявна обявява конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „МБАЛ д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна, ЕИК 107505537, за срок от 3 години, считано от датата на сключване на договора. Обява 

Решение № 113/02.08.2018 г.
Приложение № 1 към Решение № 113/02.08.2018 г.


СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на основание чл.166, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, считано от 24.08.2018г. се спира откритата със Заповед №401/09.08.2018г. на Кмета на Община Трявна процедура за провеждане на публично оповестен конкурс.


Заповед № 401/09.08.2018 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на имоти частна общинска собственост в пакет, както следва:
1. Едноетажна масивна монолитна сграда (дегустационна зала) с полезна площ от 91,25 кв.м. Сградата е построена в УПИ XI- за обществено обслужване, в кв. 42 по РП на гр. Трявна, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна представлява сграда с идентификатор 73403.501.2465.1 със застроена площ от 107 кв.м., брой етажи 1, предназначение- промишлена сграда, с адрес гр. Трявна, ул. „Проф. Пенчо Райков“ № 1, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 73403.501.2465. За сградата е съставен Акт за частна общинска собственост № 34/18.06.2007 г.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73403.501.1392.1.2, представляващ част от подземен етаж (кухненски блок и санитарни възли) с полезна площ от 103.10 кв.м.(ЗП 177.38кв.м.), от двуетажна сграда музей „Славейково школо“, която сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна представлява сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 със застроена площ от 620 кв.м., брой етажи 2, предназначение- сграда за култура и изкуство, с адрес гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 7, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1392 За сградата е съставен Акт за частна общинска собственост № 38/19.07.2007 г.


Заповед № 345/20.07.2018 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години част от имот – публична общинска собственост, представляващ: кабинет по дентална медицина с полезна площ от 24.27кв.м., находящ се в сграда с идентификатор 73403.501.1411.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София – СУ „П.Р.Славейков” гр.Трявна (АОС №81/02.02.1998г.)


Заповед № 301/25.06.2018 г. Откриване на процедури за провеждане на 2 (два) броя публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет стопански години на имоти от ОПФ – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, както следва:
ТЪРГ № 1:
Имот № 014032 – нива в местността „ПР-АМАТОВ РЪТ“, в землището на с. Престой, с площ 15.905 дка, категория на земята при неполивни условия 9 /девета/, скица на имота № К01338/ 21.03.2018 година
ТЪРГ № 2:
Имот с идентификатор № 68823.93.1 – в местността „КОН-ГАБРИВИ РЪТ”,в землището на с. Станчов хан, с площ 13683 кв.м, начин на трайно ползване – нива, земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, категория на земята при неполивни условия 10 /десета/, скица на имота № 15-185128-26.03.2018 година


Заповед № 306/28.06.2018 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение с полезна площ 17.10кв.м, находящо се в сграда с идентификатор 73403.501.109.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София – ОУ „Проф.П.Н.Райков” гр.Трявна (АОС №84/18.03.1998г.)


Заповед № 305/28.06.2018 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на имот частна общинска собственост представляващ, едноетажна масивна сграда – Ретранслаторна станция със застроена площ от 17.00кв.м. (14.00кв.м. полезна площ), която сграда се намира в имот №011142, в местността „Ройницата“, землище село Енчевци, ЕКАТТЕ27526 с площ на имота 200.00кв.м.


Заповед № 268/06.06.2018 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, в пакет за срок от 3 (три) години, на следните имоти – частна общинска собственост:
1.1. Помещение с полезна площ 28.00кв.м, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 73403.501.1392.1.6, находящо се в сграда с идентификатор 73403.501.1392.1. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София, изменена със заповед КД-14-07-289/13.08.2013г. на Началника на СГКК-Габрово, ул „Ангел Кънчев” 3-5 (АОС №518/18.07.2005г.)
1.2. Сграда с идентификатор 73403.501.2829.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-21/12.05.2010г.на изп.директор на АГКК гр.София, със ЗП23кв.м. – обществена санитарна клетка (АОС 112/31.03.1999г.)


Заповед № 247/25.05.2018г. за откриване на процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 02563.522.14, в местността „НОВАКОВСКО ДЕРЕ“, землище село Бангейци с площ на имота 340 кв.м.


Заповед № 233/18.05.2018 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на имоти частна общинска собственост в пакет, както следва:
1. Част от ПИ с идентификатор 73403.501.1673 по КК и КР на гр. ТРявна, представляващ: лятна градина с обособени кухня и санитарни помещения с обща полезна площ 236,26 кв. м,за който е съставен Акт за частна общинска собственост № 14/15.12.2006 г. Отдаването на лятната градина е без заветрената площ в двора.
2. Първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1673.1 по КК и КР на гр. Трявна – „Калинчева къща“, с полезна площ от 135 кв. м., находяща се на адрес гр. Трявна, ул. „П. Р. Славейков“ № 45, за който е съставен Акт за общинска частна собственост № 14/15.12.2006 г.


Заповед № 170/12.04.2018 г. За откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, на имот частна общинска собственост представляващ: имот № 000071 в землището на с. Радевци с ЕКАТТЕ 61323, Община Трявна, с площ от 5.682 дка. и начин на трайно ползване – др. пром. терен, при граници: север и изток: имот № 000073 – др. пром. терен на Община Трявна, юг: имот № 000073 – др.пром. терен на Община Трявна и имот № 000075 – местен път на Община Трявна, запад: имот № 000075 – местен път на Община Трявна (АОС № 31 / 30.03.2010г.)


Заповед № 106/08.03.2018 г. За продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ 02563.530.1, местност Попова ливада, землище с. Бангейци


Заповед № 346/03.01.2018 г. За участие в тръжна сесия с явно наддаване по реда на чл.112, ал.1 т.1 от Закона за горите и чл.49, ал. 1 т.1 от наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на настояща дървесина на корен по категории и сортименти.  Документи (12 MB)


Заповед № 750/15.12.2017 г. За откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, отдаване под наем в пакет за стопанската 2017-2018 година, на имоти от ОПФ – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, с обща площ 40,675 дка.


Заповед №739/14.12.2017 г.  За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение №2 с полезна площ 8.68кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София, / АОС 50/31.08.1997г./ – Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №7.


Заповед № 683/10.11.2017 г. за откриване на процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

Втори етаж от двуетажна сграда находяща се в квартал Пунговци, гр. Плачковци


Заповед № 590/02.10.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение №2 /иконопис/, с полезна площ 8.68кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София, / АОС 50/31.08.1997г./ – Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №7.


Заповед № 483/10.08.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение №9 с полезна площ от 14.31 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп. директор на АГКК гр. София, /АОС 50/31.08.1997 г./ – Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр. Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №7.


Заповед № 482/10.08.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част от помещение с площ 2.00 кв.м., находящо се на първи етаж от сграда с идентификатор 73403.501.1166.3 по КК и КР на гр. Трявна, одобрени със заповед РД-18-21 от 12.05.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София – НЧ “Пенчо Славейков 1871“.