УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА Е-ЗАЯВЛЕНИЯ ПО
ЧЛ.36, ЧЛ.37 И ЧЛ.39 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,
Вие може да подадете следните е-заявления през интернет страницата на Община Трявна:
• Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – Приложение №12-НС;
• Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия – Приложение № 14-НС;
• Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК – Приложение №10-НС и Приложение №11-НС.

Е-заявлението следва да бъде коректно попълнено, да бъдат приложени изискуемите документи и да бъде подписано с квалифициран електронен подпис на лицето, подаващо заявлението или от упълномощено лице /прилага се пълномощно за родител, дете или съпруг/а, за останалите случаи пълномощно с нотариална заверка на подписа/.
Заявлението трябва да изпратите на e-mail: tryavna@tryavna.bg
Ще бъдат регистрирани и обработвани само коректно попълнени и подписани е-заявления, за което ще получите обратна информация.