С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми избиратели,

Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Община Трявна Ви уведомява:

1. Всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, навършил е 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин и желае да бъде вписан в избирателния списък – част ІІ /за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г./, представя декларация по образец в общинската администрация. /Приложение № 8 МИ/
Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който вече веднъж е подал декларация при предходни избори за общински съветници и кметове и е бил включен в избирателен списък част II, не подава нова декларация и се вписва служебно в избирателния списък при следващи избори. Нова декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.
Срок: 16.09.2019 г.

2. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. /Приложение № 17 МИ/
Срок: 12.10.2019 г.

3. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес със заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящ адрес. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път през интернет страницата на общината по настоящ адрес. При избори за общински съветници и за кметове искането се прави, при условие че избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място. В искането се посочва и датата на адресната регистрация по настоящ адрес. /Приложение № 13 МИ/
Срок: 12.10.2019 г.

4. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник. /Приложение № 7 МИ/
Срок: 19.10.2019 г.

5. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място/общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия.
Срок: 21.10.2019 г.

6. Всяко лице, вписано в списъка на заличените лица и заличено от избирателния списък на секцията по постоянен адрес може да подаде заявление за изключването му от списъка на заличените лица до кмета на общината, кметството или кметския наместник. Заявлението трябва да съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува. Същото може да бъде подадено и по електронен път чрез интернет страницата на общината.

/Приложение № 11 МИ/