Обяви по ЗУТ СЛЕД 2020


О Б Я В Л Е Н И Е

30.12.2019 г. 

Община Трявна, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че в бр.101/27.12.2019г. на Държавен вестник е публикувано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 03513.517.1 по КК и КР на с. Белица, общ. Трявна с цел отреждане на имота „За производствени и складови дейности“. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 207, етаж 2 в сградата на Община Трявна. Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

30.12.2019 г. 

Община Трявна, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че в бр.101/27.12.2019г. на Държавен вестник е публикувано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 03513.518.1 по КК и КР на с. Белица, общ. Трявна с цел отреждане на имота „За производствени и складови дейности“. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 207, етаж 2 в сградата на Община Трявна. Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

30.12.2019 г. 

Община Трявна, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че в бр.101/27.12.2019г. на Държавен вестник е публикувано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68823.548.1 по КК и КР на с. Станчов хан, общ. Трявна с цел отреждане на имота „За производствени и складови дейности“. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 207, етаж 2 в сградата на Община Трявна. Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

20.12.2019 г. 

Община Трявна уведомява, че със Заповед № 751/19.12.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/– план за застрояване за УПИ ІІІ-1249 от кв. 65а по плана на гр. Трявна, с цел промяна характера на застрояване на урегулирания поземлен имот от ниско застрояване с височина до 10м в средно застрояване с височина до 15м. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

13.12.2019 г. 

Община Трявна, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че в бр.98/13.12.2019г. на Държавен вестник е публикувано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за ЧИ на ЗРП на гр. Трявна за част от кв. 102 и 104 и улици с о.т. 339-340-368-369-370-371-371а-491а и о.т.341-340-149-148. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 207, етаж 2 в сградата на Община Трявна. Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

13.12.2019 г. 

Община Трявна уведомява, че със Заповед № 738/12.12.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ V-941 и УПИ VІ-941, кв. 74 по плана на гр. Плачковци, кв. Пунговци, с цел промяна на вътрешната регулационна линия между двата урегулирани поземлени имота със запазване на отреждането им „за жилищно строителство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

13.12.2019 г. 

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 739/12.12.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация за УПИ ХХ-523 и УПИ ХХІ-524, кв. 34 по плана на кв.Плачковци, общ. Трявна с цел поставяне на регулационната линия между двата урегулирани поземлени имота в съответствие с имотната граница между ПИ 523 и ПИ 524. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

13.12.2019 г. 

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 740/12.12.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП /подробен устройствен план/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ І-за пречиствателна станция за отпадни води от кв. 1 по плана на гр. Плачковци, общ. Трявна, с цел преотреждането му от УПИ І – за пречиствателна станция за отпадни води в УПИ І-1303 – за производствени дейности – площадка за предварително съхраняване и оползотворяване на строителни отпадъци. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

09.12.2019 г. 

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 726/09.12.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІV-ТПК „Мир“, кв. 5 по плана на гр. Трявна, с цел обособяване на нов УПИ ХІІІ с отреждане – за производствена и складова дейност и промяна на уличната регулация между о.т. 640-641-666 така, че тя да покрие имотната граница на поземлен имот с идентификатор 73403.501.2982 по КК на гр. Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

09.12.2019 г. 

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 721/09.12.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация, план за застрояване и работен устройствен план за УПИ VІ-1368, УПИ VІІ-1369 и УПИ VІІІ-1370, кв. 16 по плана на гр. Трявна, с цел поставяне на вътрешните регулационни линии на УПИ VІІ-1369 в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 73403.501.1369 по кадастралната карта на гр. Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

09.12.2019 г. 

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 719/09.12.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І-жил.коплекс, УПИ ХІІІ-жил.коплекс, УПИ ІІІ-20, УПИ ІV-19, УПИ V-18 и УПИ VІ-17, кв. 2 по плана на кв.Раданци, общ. Трявна, с цел поставяне на вътрешните регулационни линии на УПИ ІV-19 в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 73403.104.18 по кадастралната карта на гр. Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

09.12.2019 г. 

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 720/09.12.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІV-201 и УПИ V-202, кв. 11 по плана на кв. Стояновци, общ. Трявна, с цел поставяне на регулационните им линии в съответствие с имотните граници на поземлени имоти с идентификатори 73403.430.192 и 73403.430.193 по кадастралната карта на гр. Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

06.12.2019 г. 

ДО ВАСИЛА ГЕНЧЕВА ФИЛИПОВА И МАРИАНА ДЕНЕВА ВАСИЛЕВА, СОБСТВЕНИЧКИ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 81058.166.47 И 36991.426.3 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. ЧЕРНОВРЪХ И С. КИСИЙЦИТЕ ОБЩ. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че със заповед № 600/25.10.2019г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.166.49 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна, собственост на Никола Любчев Георгиев, с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

30.09.2019 г. 

ДО ПАРАСКЕВА ЖЕКОВА ЛЮЦКАНОВА И МАРИЯ СВЕТОСЛАВОВА МИТЕВА, СОБСТВЕНИЧКИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 81058.166.47, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. ЧЕРНОВРЪХ,
ОБЩ. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че със заповед № 600/25.10.2019г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.166.49 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна, собственост на Никола Любчев Георгиев, с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

25.10.2019 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  „Ивелин Веселинов Бонев“ има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Отреждане на поземлен имот с идентификатор 58284.26.76 с адрес село Престой, общ. Трявна, обл. Габрово, местност „Петровци“, с площ по кадастрална скица 562.00 кв.м, заедно с построената в имота сграда с идентификатор58284.26.76.1 със застроена площ от 79.99 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда за производствена и складова дейност“.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

01.10.2019 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  „Радка Тодорова Личева има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Автомивка“ в УПИ XII – 432 кв. 120 по ЗРП на град Трявна / ПИ с индентификатор 73403.501.433 по КК и КР на град Трявна.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

30.09.2019 г. 

ДО ПАРАСКЕВА ЖЕКОВА ЛЮЦКАНОВА СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 81058.166.47 , ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. ЧЕРНОВРЪХ, ОБЩ. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в Община Трявна е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.166.49 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна, собственост на Никола Любчев Георгиев, с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

30.09.2019 г. 

Община Трявна уведомява, че с Решение № 130/12.09.2019г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 03513.517.1 по КК и КР на с. Белица, общ. Трявна, с цел отреждане на имота „за производствена и складова дейности“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

30.09.2019 г. 

Община Трявна уведомява, че с Решение № 129/12.09.2019г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 03513.518.1 по КК и КР на с. Белица, общ. Трявна, с цел отреждане на имота „за производствена и складова дейности“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

30.09.2019 г. 

Община Трявна уведомява, че с Решение № 131/12.09.2019г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68823.548.1 по КК и КР на с. Станчов хан, общ. Трявна, с цел отреждане на имота „за производствена и складова дейности“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

30.09.2019 г. 

Община Трявна уведомява, че с Решение № 143/12.09.2019г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.91.10 по КК и КР на с.Черновръх, общ. Трявна, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане „за жилищни нужди“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

30.09.2019 г. 

Община Трявна уведомява, че с Решение № 144/12.09.2019г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване на Подробен устройствен план – ПРЗ на ПИ 73403.503.51, 73403.503.3, 73403.19.17 и 73403.14. 1 и ПУП – парцеларен план на водопровод в земеделски и горски територии и трасета на водопровод и ел. проводи в урбанизирани територии за обект: Допълнително водоснабдяване на средна и висока част на кв. Хитревци и с. Генчовци, общ. Трявна – предпроектни проучвания. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

25.09.2019 г. 

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 512/20.09.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация за УПИ ІІІ-1505 и УПИ ХІІ-1509, кв. 48 по плана на гр. Трявна, с цел коригиране южната граница на УПИ ІІІ-1505 и западната граница на УПИ ХІІ-1509 и формиране на два нови урегулирани поземлени имота – УПИ ІІІ-1505,3055 и УПИ ХІІ-3054 с отреждане „за жилищно строителство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

20.09.2019 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  „А1 България“ ЕАД град София, улица „Кукуш“ № 1 има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на приемо – предавателна станция с № GAB0142.A000_Люляк, върху покрива на жилищна сграда в град Плачковци, улица „Люляк“ № 2, вх. В“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

20.09.2019 г. 

Община Трявна съобщава , че със Заповед № 510/19.09.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 81058.267.50 и 81058.267.51 по КК и КР на с. Черновръх и поземлени имоти с идентификатори 73403.563.184 и 73403.563.153 по КК и КР на гр. Трявна, с цел отреждането им „за производствена и складова дейности“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

12.09.2019 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  „Братчеда“ ООД  – община Трявна, град Плачковци  има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Обособяване на площадка за третиране на ИУМПС“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

04.09.2019 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че „ЕМКО“ ООД – град София, Обособено производство – Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Газово стопанство, газопровод и лъчисто отопление за Цех „Механично-монтажен“, Цех „Инструментален“ и Цех „Механично-монтажен II“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


        О Б Я В Л Е Н И Е

03.09.2019 г

                                                                           на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ

Община Трявна  съобщава , че със Заповед № 468/28.08.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план  /ПУП/  за Частично изменение /ЧИ/  на Застроителен и регулационен план  /ЗРП/  – план за регулация и план за застрояване  за УПИ ХІ-1483   от кв. 35  по плана на гр. Трявна,  с цел  разделянето му на два нови урегулирани поземлени имота – УПИ ХVІІ-3043 с отреждане „за обществено обслужване“  и  УПИ ХVІІІ-3044 с отреждане „за жилищно строителство“, като дворищно регулационната линия между тях се постави в съответствие с имотната граница между поземлени имоти 73403.501.3043 и 73403.501.3044 от КК и за УПИ ХVІІ-3043 се учреди право на преминаване през УПИ ХVІІІ-3044.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

12.08.2019 г. 

На основание чл. 13а, ал. 6, т. 2 от ППЗСПЗЗ, Община Трявна съобщава, че с Протокол от 14.06.2019 г. е приет помощен план за установяване границите на имоти на н-ци на Димитър Витанов Колев в местности: БЕЛ-До крушата, БЕЛ-Стоянова ливада и БЕл-Глутнишки мост по Решение № 8 от 04.04.1995 г. на Общинска служба Земеделие гр. Трявна, попадаща в кв. 4 и кв. 8 по регулационния план на с. Белица.
Помощният план се намира в Община Трявна, стая № 207, II етаж и може да се разгледа от заинтересованите лица.
На основание чл. 13, ал. 7 от ППЗСПЗЗ в 30-дневен срок от датата на събощението заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плана до Кмета на Община Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

08.08.2019г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  OБЩИНА ТРЯВНА  има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на площадка за предварително съхраняване и оползотворяване на строителни отпадъци в УПИ I, кв. 1 по плана на град Плачковци“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

31.07.2019 г. 

На основание чл. 13а, ал. 6,т 2 от ППЗСПЗЗ, Община Трявна съобщава, че с Протокол от 14.06.2019г. е приет помощен план за установяване границите на имота на н-ци Къньо Дамянов Митев в местността СТХ – Бъзовец по решение № 41 от 09.03.1993г. на Поземлена комисия гр. Трявна, пападащ в кв. 14 по регулационния план на с. Станчов хан.
Помощният план се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
На основание чл. 13, ал. 7 от ППЗСПЗЗ в 30-дневен от датата на съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плана до Кмета на Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

23.07.2019 г. 

Община Трявна уведомява, че с Решение № 101/10.07.2019г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.166.49 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „за жилищно строителство“ и трасе на кабелна линия за външно ел.захранване за жилищна сграда в имота. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

23.07.2019 г. 

Община Трявна уведомява, че с Решение № 100/10.07.2019г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване по служебен път на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план на гр. Трявна за част от кв. 102 и 104, улица с о.т. 339-340-368-369-370-371-371а-491а и улица с о.т. 341-340-149-148. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

19.07.2019 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че РАДОСЛАВ ХРИСТОВ ХРИСТОВ има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Изграждане на жилищна сграда и гараж в обхвата на уреголиран поземлен имот, представляващ УПИ VII – 677 от кв. 71 по плана на град Трявна, съответстващ на ПИ с идентификатор 73403.501.677 по кадастралната карта на град Трявна“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

08.07.2019 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че „ЕМКО“ ООД – град София, Обособено производство – Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Газово стопанство, газопровод и лъчисто отопление за Цех „Механично-монтажен“, Цех „Инструментален“ и Цех „Механично-монтажен II“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

26.06.2019 г. 

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 73403.501.175, 73403.501.177 и 73403.501.2460 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че със заповед № 281/21.05.2019г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за VІІІ-община, кв. 116 по ЗРП на гр. Трявна, представляващ ПИ с идентификатор 73403.501.2461 и за ПИ 73403.562.190 по КК КР на гр. Трявна, с цел създаване на пътна връзка до ПИ 81058.383.10 /полски път/ по КК и КР на землище Черновръх през УПИ VІІІ – община и ПИ 73403.562.190 и разделяне на ПИ 73403.562.190 на два нови имота с отреждане „за озеленяване и парк“.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението чрез кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

21.06.2019 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  КОЛЬО ИВАНОВ БОШНАКОВ  има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Да се изработи проект за изменение на ЗРП ПУП – ПР на град Плачковци УПИ VI – за производствена дейност, търговия и автомивка“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

21.06.2019 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  КОЛЬО ИВАНОВ БОШНАКОВ  има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Да изгради изгради автомивка в УПИ XIX – за складова дейност и автомивка, УПИ XIX по план на град Плачковци, Община Трявна“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


                                                                            О Б Я В Л Е Н И Е

18.06.2019г.

 ДО   ДЕЯН ИВАНОВ ШИШКОВ, СОБСТВЕНИК НА УПИ V-19, КВ.  2 ПО ПЛАНА НА С. ПРЕСТОЙ, ОБЩ.  ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР  на  ЗУТ  и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви  съобщаваме,  че със заповед № 284/21.05.2019г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план  /ПУП/  – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІ-20 и УПИ VІІ-186 от кв. 2 по плана на с. Престой, общ. Трявна собственост на Магдалена Илиева Петкова, с  цел обединяване на двата урегулирани поземлени имота в един общ  УПИ ХХІХ-20,186 с отреждане  „за жилищно строителство“.

Заповедта може да бъде оспорена съгласно чл. 215 от ЗУТ  в 14  дневен срок от датата на съобщаването и чрез Кмета на   Община Трявна пред  Административен съд гр. Габрово.


 

                                                                                            О Б Я В Л Е Н И Е

17.06.2019 г.

Община Трявна съобщава , че със Заповед № 327/14.06.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ за Частично изменение /ЧИ/ на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІІІ-1180, УПИ ІХ-1180 и УПИ Х-1180 от кв. 45 по плана на гр. Трявна, с цел обединяване на УПИ VІІІ-1180 и УПИ ІХ-1180 и формиране на нов УПИ ХІХ-3047 с отреждане „за производствени дейности и обществено обслужване“ и разделяне на УПИ Х-1180 на два нови – УПИ ХХ-3048 с отреждане „за произвоствени дейности и обществено обслужване“ и УПИ ХХІ-3049 с отреждане „за жилищно строителство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

17.06.2019 г.

Община Трявна съобщава , че със Заповед № 326/14.06.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ за Частично изменение /ЧИ/ на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ – план за регулация и план за застрояване за част от кв. 81 по плана на гр. Трявна, с цел поставяне на регулационните линии на УПИ ІІІ-739 в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 73403.501.739 по кадастралната карта на гр. Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

17.06.2019 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 328/14.06.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І – жилищно строителство, кв. 115а по плана на гр. Трявна, с цел образуване на нов урегулиран поземлен имот – УПИ Х с отреждане „ за параклис“ . Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

07.06.2019 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  НИКОЛА ЛЮБЧЕВ ГЕОРГИЕВ има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Да изгради жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 81058.166.49 по КК и КР на с. Черновръх, Община Трявна се предвижда изграждане на жилищна сграда. Имота е земеделска земя с НТП – нива с площ 2493 кв.м“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.06.2019 г.

Община Трявна съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, в бр. 44/04.06.2019г. на Държавен вестник е публикувано обявление за изработен Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за ЧИ на ЗРП на кв. Божковци, гр. Трявна, касаещ УПИ І – за стопански дейности, УПИ ІІ-1987, УПИ ІІІ-1988, УПИ ІV-1989 и УПИ ІХ-2291 от кв. 4, улица с о. 6 – о.т. 17 и УПИ ІІ – за кметство и трафопост от кв. 3. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 207, етаж 2 в сградата на Община Трявна. Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от публикуването на обявлението в „Държавен вестник”. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

23.05.2019 г.

ДО „ТРЕМА ГРУП“ ЕООД, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.562.241 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, съобщаваме на заинтересованите, че със заповед № 282/21.05.2019г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73403.562.228 по КК на гр. Трявна, местност „Ралопея“, с цел разделянето му на два нови имота: ПИ 73403.562.249 с отреждане „за помпена станция“ и ПИ 73403.562.250 с отреждане „за търговски и складови дейности“.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на обявлението чрез кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

23.05.2019 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.2286 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че със заповед № 285/21.05.2019г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІ-2285 и УПИ ІІІ-2284, кв. 137 по плана на гр. Трявна, собственост на „Мебелъ-фабрика Вълчев“ ЕООД, които по кадастралната карта са поземлени имоти с идентификатори 73403.501.2285 и 73403.501.2284, с цел обединяването им в един общ УПИ ХVІІ-3042 с отреждане „за производствени дейности – мебелно производство“.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на обявлението чрез кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово.Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

15.05.2019 г.

ДО ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 02563.521.10 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. БАНГЕЙЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА
На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, съобщаваме на заинтересованите, че със заповед № 202/15.04.2019г. на Кмета на Община Трявна е удобен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване и ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 02563.521.7 по КК на с.Бангейци, общ. Трявна, собственост на Цанка Тодорова Петрова, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „за жилищно строителство“.
Заповедта може да бъде оспорена съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаването и чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

15.05.2019 г.

ДО ИЛИАНА ИВАНОВА ХРИСТОВА , СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.676 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че със заповед № 201/15.04.2019г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за част от кв. 71 по плана на гр. Трявна, с цел поставяне на регулационните линии на УПИ ІV-674, УПИ VІ-676 и УПИ VІІ-677 в съответствие с имотните граници на ПИ 73403.501.674, 73403.501.676 и 73403.501.677 по КК на гр. Трявна. Възложител на проекта е Радослав Христов Христов.
Заповедта може да бъде оспорена съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаването и чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

15.05.2019 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.98.2 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че със заповед № 264/14.05.2019г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификсатор 37890.509.49 по кадастралната карта на с. Койчовци, общ. Трявна, собственост на Евелина Любомирова Тодорова – Байестер, с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“.
Заповедта може да бъде оспорена съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаването и чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

13.05.2019 г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 74/24.04.2019г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ за Частично изменение на ЗРП на кв. Божковци, гр. Трявна, касаещ УПИ І – за стопански дейности, УПИ ІІ – 1987, УПИ ІІІ – 1988, УПИ ІV – 1989 и УПИ ІХ – 2291 от кв. 4, улица с о.т. 6 – о.т. 17 и УПИ ІІ – за кметство и трафопост от кв. 3. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

19.04.2019 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 73403.501.175, 73403.501.177 и 73403.501.2460 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че в Община Трявна е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за VІІІ-община, кв. 116 по ЗРП на гр. Трявна, представляващ ПИ с идентификатор 73403.501.2461 и за ПИ 73403.562.190 по КК КР на гр. Трявна, с цел създаване на пътна връзка до ПИ 81058.383.10 /полски път/ по КК и КР на землище Черновръх през УПИ VІІІ – община и ПИ 73403.562.190 и разделяне на ПИ 73403.562.190 на два нови имота с отреждане „за озеленяване и парк“. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна.Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

17.04.2019 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 203/15.04.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП – план за регулация за УПИ І-1794, кв. 2 по плана на гр. Трявна, който по кадастралната карта е поземлен имот с идентификатор 73403.501.2156, с цел промяна номера на УПИ І-1794 в съответствие с идентификатора по кадастралната карта , като същият стане УПИ І-2156. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

12.04.2019 г.

ДО ЖИВУЩИТЕ В ЖИЛИЩЕН БЛОК, РАЗПОЛОЖЕН В УПИ ІІ – 684, КВ.73 ПО ПЛАНА НА ГР.ТРЯВНА, УЛ.“АНГЕЛ КЪНЧЕВ“№ 132
На основание чл. 140 от ЗУТ Ви уведомявам, че на 04.04.2019 г. е издадена виза за проектиране с предмет: “Преустройство на съществуваща сграда в цех за производство и търговия с хранителни стоки”, разположена в УПИ ІV, кв. 73 по плана на гр. Трявна, въз основа на искане направено от възложителя Деяна Петрова Кънчева, писмо с изх. № 416/2/21.02.2019 г. на РИОСВ – Велико Търново и здравно заключение № ОЗ-04-4111/19.12.2017 г. на РЗИ- Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

11.04.2019 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.98.2 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че в Община Трявна е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификсатор 37890.509.49 по кадастралната карта на с. Койчовци, общ. Трявна, собственост на Евелина Любоморова Тодорова – Байестер, с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

10.04.2019 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.2286 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че в Община Трявна е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІ-2285 и УПИ ІІІ-2284, кв. 137 по плана на гр. Трявна, собственост на „Мебелъ-фабрика Вълчев“ ЕООД с цел обединяването им в един общ УПИ ХVІІ-3042 с отреждане „за производствени дейности – мебелно производство“. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна. Документ


ПУП за част от квартал 40 по плана на гр. Плачковци


ПУП за част от квартал 80 по плана на гр. Трявна


ПУП за УПИ VII – 1288 кв. 22 по плана на гр. трявна


О Б Я В Л Е Н И Е

01.04.2019 г.

ДО „ТРЕМА ГРУП“ ЕООД, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.562.241 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и във връзка с §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, съобщаваме, че в Община Трявна е внесен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73403.562.228 по КК на гр. Трявна, местност „Ралопея“, с цел разделянето му на два нови имота с отреждане на единия имот „за обществено обслужване – търговски и складови дейности“ и на другия „за техническа инфраструктура – помпена станция“. Проектът се намира в стая № 207, ІІ етаж на Община Трявна и може да се разгледа от заинтересованите лица.
Писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщаването до общинска администрация при Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

26.03.2019 г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че „ЕМКО“ ООД, има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

,,Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 68823.548.1 по кадастрална карта на землище с. Станчов хан, общ. Тряна; ПИ 03513.517.1 по кадастрална карта на землище с. Белица, общ. Трявна и ПИ 03513.518.1 по кадастрална карта на землище с. Белица, общ. Трявна“

С проекта, новообособените имоти, в границите на съществуващите, ще се отредят „За производствени и складови дейности“ и ще се отрази съществуващ вътрешно заводски път, осигуряващ достъп до тях. Не се предвижда промяна на външните им граници.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул.,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

22.03.2019 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 158/21.03.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП – план за застрояване за УПИ Х-28 – курортни дейности, кв. 506 по плана на с. Черновръх, общ. Трявна, който по кадастралната карта е поземлен имот с идентификатор 81058.432.21, с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

20.03.2019 г.

Община Трявна съобщава , че със Заповед № 154/19.03.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІ-комплексно жилищно застрояване и търговия, кв. 19 по плана на гр. Плачковци, с цел разделянето му и обособяване на самостоятелен урегулиран поземлен имот за сграда в ПИ 157 с отреждане „за складови дейности и автомивка“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

15.03.2019 г.

ДО ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 02563.521.10 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. БАНГЕЙЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА
На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и във връзка с §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ съобщаваме, че с протокол № 1/07.02.2019г. /т.5/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 02563.521.7 по КК на с.Бангейци, общ. Трявна, собственост на Цанка Тодорова Петрова, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „за жилищно строителство“ и парцеларен план за външно ел. захранване на имота. Проектът се намира в стая № 207, ІІ етаж на Община Трявна и може да се разгледа от заинтересованите лица.
Писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщаването до общинска администрация при Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

15.03.2019 г.

ДО ПИЕРЕТА РАЧЕВА ЧАЛЪКОВА, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.676 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и във връзка с §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ съобщаваме, че с протокол № 1/07.02.2019г. /т.16/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план /ПУП/ за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за част от кв. 71 по плана на гр. Трявна, с цел поставяне на регулационните линии на УПИ ІV-674, УПИ VІ-676 и УПИ VІІ-677 в съответствие с имотните граници на ПИ 73403.501.674, 73403.501.676 и 73403.501.677 по КК на гр. Трявна. Възложител на проекта е Радослав Христов Христов. Проектът се намира в стая № 207, ІІ етаж на Община Трявна и може да се разгледа от заинтересованите лица.
Писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщаването до общинска администрация при Община Трявна. Документ


О Б Я В А

14.03.2019 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,ЕКСТРАПЛАСТ“ ООД има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Изграждане на склад за строителни материали в УПИ II – за производствена дейност, кв. 3 по плана на гр. Трявна, кв. Божковци“, съответстващ на ПИ с идентификатор 73403.110.54 по КК и КР на гр. Трявна.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68. Документ


О Б Я В А

14.03.2019 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Веселин Косев Бонев има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Поземлен имот с идентификатор 81058.91.10 по КК на с. Черновръх, Община Трявна да се отреди за ,,жилищно строителство“.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68. Документ


О Б Я В А

12.03.2019 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Евелина Любомирова Тодорова Байестер има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Поземлен имот с идентификатор 37890.509.49 по КК на с. Койчовци, Община Трявна, отреден ,,за обществено обслужване“, да се отреди ,,за жилищно строителство“, във връзка с изграждане на жилищна сграда в имота“.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68. Документ


О Б Я В А

12.03.2019 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,Вуд Трейдинг“ ООД с управител Салих Мехмед има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Изграждане на навес за складиране на дървен материал“, което ще се реализира в УПИ II-8, кв. 2 по плана на гр. Плачковци, общ. Трявна, обл. Габрово.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

11.03.2019 г.

Община Трявна уведомява , че с Решение № 35/26.02.2019г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване и ПУП – парцеларен план на трасе за водопроводно отклонение за поземлен имот с идентификатор 02563.113.4 – за стопански двор по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Бангейци, общ. Трявна, с цел отреждане на имота „за производствена и складова дейност“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

11.03.2019 г.

Община Трявна уведомява , че с Решение № 36/26.02.2019г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване по служебен път на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за разширение площадката на гробищен парк, представляващ ПИ с идентификатор 81058.368.214 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна с поземлен имот с идентификатор 81058.368.55 – земи чл. 19 от ЗСПЗЗ с цел промяна предназначението на ПИ 81058.368.55, обединяване на двата имота в един общ с отреждане „за гробищен парк“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

11.03.2019 г.

Община Трявна уведомява , че с Решение № 37/26.02.2019г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73403.84.46 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Трявна, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „за производствена дейност – мебелно производство“ и при необходимост изработване на парцеларни планове за трасета на довеждащите проводи на техническата инфраструктура. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

05.03.2019 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 122/05.03.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 37890.509.49 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Койчовци, общ. Трявна, с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

05.03.2019 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 121/05.03.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІІІ – община, кв. 116 по ЗРП на гр. Трявна, представляващ ПИ с идентификатор 73403.501.2461 и за ПИ 73403.562.190 по КК и КР на гр. Трявна, с цел създаване на пътна връзка до ПИ 81058.383.10 /полски път/ по КК и КР на землище Черновръх през УПИ VІІІ – община и ПИ 73403.562.190 и разделяне на ПИ 73403.562.190 на два нови имота с отреждане „за озеленяване и парк“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

05.03.2019 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 120/05.03.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП – план за регулация и план за застрояване за ПИ с идентификатор 73403.562.228, местност „Ралопея“ по КК и КР на гр. Трявна, с цел разделянето му на два нови имота с отреждане на единия имот „за обществено обслужване – търговски и складови дейности“ и на другия „за техническа инфраструктура – помпена станция“. Документ


ПУП кв.4 по плана на квартал “Хитревци” гр. Трявна


О Б Я В Л Е Н И Е

12.02.2019 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че „ВЕЛАДА“ ЕООД, има следното инвестиционно предложение за:
„Разширяване дейността на фирмата, при производството на хранителни стоки в УПИ ІV, от кв. 73, от регулационния план на гр. Трявна, представляващ ПИ с идентификатор 73403.501.3028 по КК и КР на гр. Трявна“.
За целта е представена информация в РИОСВ – гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №68.


О Б Я В Л Е Н И Е

08.02.2019 г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 12 /31.01.2019 г. на Общински съвет – Трявна е разрешено изработване на трасировъчен план за трасе на кабелна линия 0,4 kV до промишлена сграда в ПИ с идентификатор 73403.501.238 по КК на гр. Трявна с отреждане „за производствени дейности – шивашко производство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

28.01.2019 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.503.41 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че със заповед № 640/19.12.2018г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ХХІ-за детски дом и УПИ VІІ-за жил.строителство, кв. 4 по плана на кв. Хитревци, гр. Трявна, с цел формиране на нов урегулиран поземлен имот – УПИ ХХV-62 за ПИ с идентификатор 73403.503.62 по КК на гр. Трявна с отреждане „за жилищно строителство“, собственост на Емил Трифонов Бачийски.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

17.01.2019 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 23/17.01.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП – план за регулация и план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 10344.102.51 и 10344.102.52 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Веленци, общ. Трявна, с цел обединяването им в един общ имот с проектоидентификатор 10344.102.56 с отреждане „за жилищно строителство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

11.01.2019 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 17/11.01.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІ-2285 и УПИ ІІІ-2284, кв. 137 по плана на гр. Трявна, с цел обединяване на двата урегулирани поземлени имота в един общ имот с отреждане „за производствени нужди – мебелно производство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

07.01.2019 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,А1 България“ ЕАД, гр. София, представлявано от пълномощник инж. Иванка Пенкова Минкова – управител на ,,Миком“ ЕООД, гр. Троян има намерение да реализира следното инвестиционно предложение за обект:
Преустройство на базова станция VTR0072.A Bona с честотен обхват 900/1800MHz на ,,А1 България“ ЕАД и присъединяване към нея на базова станция VT5175 (MalchovtsiMtelColl) с честотен обхват 900MHz на ,,БТК“ ЕАД и базова станция 3913 (Nenovtsi) с честотен обхват 900/1800/2100MHz на ,,Теленор България“ ЕАД, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 68823.14.12 по КК и КР на с. Станчов хан, общ. Трявна, обл. Габрово.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

04.01.2019 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 5/04.01.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за част от кв. 71 по плана на гр. Трявна, с цел поставяне на регулационните линии на УПИ ІV-674, УПИ VІ-676 и УПИ VІІ-677 в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатори 73403.501.674, 73403.501.676 и 73403.501.677 по кадастралната карта на гр. Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

21.12.2018 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.110.107 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че със заповед № 639/19.12.2018г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ХV-2010, УПИ ХІV-2011 и УПИ ХVІ-2009, кв. 6 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна с възложители: Маина Матаковна Кошжанова, Юлия Ганчева Манева и Георги Ганчев Лафчиев с цел поставяне на вътрешните регулационни линии на УПИ ХV-2010 в съответствие с имотните граници на ПИ 73403.110.106 по КК на гр. Трявна.
Заповедта може да бъде оспорена съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаването и чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

20.12.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна със седалище гр. Трявна, ул.“Ангел Кънчев“ №21 има намерение да реализира следното инвестиционно намерение:
„Укрепване на пътно платно и корекция на дере в с. Ковачевци, общ. Трявна“.
За целта е представена информация в РИОСВ – гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №68.  Документ (26 KB)


О Б Я В Л Е Н И Е

17.12.2018 г.

ДО РАДКА ДЕНЧЕВА ДИМОВСКА, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.1250 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ Ви съобщаваме, че със заповед № 579/19.11.2018г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план за частично изменение на застроителен и регулационен план – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІІ-1249, УПИ ІV-1247, УПИ V-1248, УПИ VІ-1250 и УПИ І-озеленяване, кв. 65а плана на гр. Трявна, с цел поставяне на регулационните линии на УПИ ІІІ-1249 по имотните граници на ПИ с идентификатор 73403.501.1249, собственост на „Проект БГ“ ЕООД с управител Людмила Миткова Анкова.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

13.12.2018 г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 189 /28.11.2018 г. на Общински съвет – Трявна е разрешено изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 02563.521.7 по кадастралната карта на с. Бангейци, общ. Трявна, собственост на Цанка Тодорова Петрова, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за жилищно строителство. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

12.12.2018 г.

ДО РОСИЦА ИВАНОВА МАЛАМУСИС, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.1287 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ Ви съобщаваме, че с протокол № 11/07.11.2018г. /т.7/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІІ-1288, кв. 22 по плана на гр. Трявна с възложител: Денислав Бонев Дончев с цел поставяне на западната и южната му регулационна линия в съответствие с имотните граници на ПИ 73403.501.1288 по КК на гр. Трявна. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

05.12.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ,,НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ – ЖП Секция Горна Оряховица има намерение да реализира следното инвестиционно предложение за обект:
,,ЖП линия №4 Русе – Подкова – реконструкция – Неотложно укрепване земно – скален откос от км 191+080 до км 191+140 в междугарието Плачковци – Кръстец“ планирани за укрепване на прилежащия скат и възстановяване на отводнителните съоръжения в междугарието Плачковци – Кръстец.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

26.11.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,РАДОСТ 85“ ЕООД има намерение да реализира следното инвестиционно предложение за изграждане на:
,,Пансион за възрастни хора и заведение за хранене“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 81058.256.55 по КК и КР на с. Черновръх, общ. Трявна
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

22.11.2018 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.110.107 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че с протокол № 11/07.11.2018г. /т.10/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план /ПУП/ за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ХV-2010, УПИ ХІV-2011 и УПИ ХVІ-2009, кв. 6 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна с възложители: Майна Матаковна Кошжанова, Юлия Ганчева Манева и Георги Ганчев Лафчиев с цел поставяне на вътрешните регулационни линии на УПИ ХV-2010 в съответствие с имотните граници на ПИ 73403.110.106 по КК на гр. Трявна. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

21.11.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,МАРКИЗА – ДМ“ ЕООД има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Изграждане на ателие за сладкарски изделия в УПИ II-110, кв. 130 по плана гр. Трявна, представляващ ПИ с идентификатор 73403.501.2406 по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

20.11.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 577/19.11.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за част от кв. 80 по плана на гр. Трявна, с цел поставяне на регулационните линии на УПИ VІІІ-735 и УПИ ІХ-736 в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатори 73403.501.735 и 73403.501.736 по кадастралната карта на гр. Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

20.11.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 578/19.11.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ Х-2400 и УПИ ІІІ-2313, кв. 25 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна с цел обединяването им в един общ УПИ ХІ-2401 с отреждане „за жилищно строителство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

14.11.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,АНВАРТ“ ЕООД има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Обект за производство на култивирани гъби и склад за инструменти и материали”, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 02563.113.4 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бангейци, община Трявна
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

09.11.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Детска площадка в двора на ДГ ,,Светлина“, гр. Трявна в УПИ I – детска градина, кв. 114 А по плана на гр. Трявна“
което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.501.111 по КК и КР на гр. Трявна.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.11.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Изграждане на детска площадка в общински имот – УПИ VII-2305, кв. 23 по плана на гр. Трявна“
което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.501.2429 по КК и КР на гр. Трявна.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

31.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
Реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане, и подобряване на прилежащите пространства на сградата на Народно читалище ,,Съединение – 1933г.“, с. Кисийците, община Трявна, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 36991.426.66 по кадастрална карта и кадастрален регистър на с. Кисийците, общ. Трявна, обл. Габрово.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

31.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Основен ремонт на улица Иванка Горова и изграждане на паркинг“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

17.10.2018 г.

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА осигурява обществен достъп до информацията за преценяване необходимостта от ОВОС на следното инвестиционно предложение:
„Рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на Община Трявна”
За целта е представена информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС в РИОСВ – гр. Велико Търново.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок от обявяването в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68


                                                                                                              О Б Я В Л Е Н И Е

16.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ЛЮДМИЛА МИТКОВА АНКОВА има намерение да реализира следното инвестиционно предложение за изграждане на:
,,Снек бар с открита тераса, детска площадка и декоративен басейн с водна каскада“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 36991.427.27 по КК и КР на с. Кисийци, общ. Трявна, обл. Габрово
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

16.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ЕТ ,,РОЗЕ-НИК-НИКОЛАЙ ДАСКАЛОВ“ има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Градински център за търговия на едро с цветя“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 73403.430.57 по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

16.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че „МЕБЕЛЪ–ФАБРИКА ВЪЛЧЕВ“ ЕООД има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Изграждане на цех за производство на стилна мебел“ в ПИ 73403.501.2284, ПИ 73403.501.2285 и ПИ 73403.84.46 по КК и КР гр. Трявна, община Трявна
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

16.10.2018 г.

Община Трявна уведомява , че с Решение № 152/27.09.2018г. на Общински съвет – Трявна се разрешава изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 132040, землище Плачковци, общ. Трявна във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – За жилищно строителство. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

16.10.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 500/16.10.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІІ-1288, кв. 22 по плана на гр. Трявна с цел поставяне на западната и южната регулационни линии в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 73403.501.1288 по КК на гр. Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

16.10.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 499/16.10.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІ-20 и VІІ-186, кв. 2 по плана на с. Престой, общ. Трявна с цел обединяването им и създаването на нов урегулиран поземлен имот ХХІХ-20,186 с отреждане „за жилищно строителство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

09.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Станчо Койчев Димов има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

Обединяване на ПИ с идентификатор 10344.102.51 и ПИ с идентификатор 10344.102.52 по кадастрална карта на с. Веленци, община Трявна и отреждане на новообразувания имот за ,,жилищно строителство“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Цанка Тодорова Петрова има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Жилищно строителство“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 02563.521.7 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бангейци, община Трявна, местност: Новаковско дере“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявнa – представлявана от Дончо Тихолов Захариев – Кмет на Община Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Вътрешна реконструкция на читалище ,,Пробуда“ гр. Плачковци, разположено в УПИ IV, кв. 34 по плана на гр. Плачковци“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявнa – представлявана от Дончо Тихолов Захариев – Кмет на Община Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Вътрешна реконструкция на читалище ,,П. Славейков“ гр. Трявна, разположено в УПИ II-1166, кв. 43 по плана на гр. Трявна“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,АНВАРТ“ ЕООД има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Обект за производство на култивирани гъби и склад за инструменти и материали”, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 02563.113.4 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бангейци, община Трявна
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,ДИМ ИНВЕСТ 16“ ЕООД има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Инвестиции в трайни насаждения чрез създаване на крушова градина и изграждане на климатизирана сграда за съхранение и подготовка на собствена продукция за продажба и плътна ограда в УПИ IV-111, кв. 11, с. Станчов хан, община Трявна, област Габрово”
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

05.10.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 480/04.10.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП – ПР и ПЗ за УПИ ХХVІІІ-540 и ХХІХ-540, кв. 40 по плана на гр. Плачковци, с цел обединяване на двата урегулирани поземлени имота в един общ имот с отреждане „за жилищно строителство“ и поставяне на регулационните му линии в съответствие с имотните граници на ПИ 1208. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

05.10.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 479/04.10.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП за УПИ ХV-2010, УПИ ХІV-2011 и УПИ ХVІ-2009, кв. 6 по плана на гр. Трявна, кв. Божковци, с цел поставяне на вътрешните регулационни линии на УПИ ХV-2010 в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 73403.110.106. по КК. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

11.09.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявнa – представлявана от Дончо Тихолов Захариев – Кмет на Община Трявна, има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Изграждане на зелени площи за обществено ползване“, кв. 61 по плана на гр. Трявна
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


    О Б Я В Л Е Н И Е

22.08.2018 г.

             Община Трявна  уведомява , че с Решение № 132/02.08.2018г.  на Общински съвет – Трявна се разрешава  изработване на трасировъчен план и ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел захранване до трафопост в ПИ 36991.427.27 с отреждане „За хотелиерство, винарна, селскостопански дейности и трафопост“ по КК и КР на  с.Кисийците, общ. Трявна.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

22.08.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на Община Трявна”
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

13.08.2018г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 405/13.08.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП за ЧИ на ЗРП за УПИ І – озеленяване и УПИ ІІ – за обществено обслужване, кв. 61 по плана на гр. Трявна, с цел проектиране на нова улица с нови о.т. 531а-531б-531в-531г-531д-531е. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

08.08.2018г.

Община Трявна съобщава, че в бр.65/07.08.2018г. на Държавен вестник е обнародвано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за ЧИ на ЗРП на гр. Трявна в участъка на УПИ І – МЗ „Иван Йонков“ в кв. 92, проекто-улица с о.т. 382-381-380 и УПИ ІІ – общински в кв. 86. С проекта за ПУП се променят границите и отреждането на УПИ І-МЗ „Иван Йонков от кв. 92, като за ПИ с идентификатор 73403.501.238, който попада в рамките на УПИ І-МЗ „Иван Йонков“ се отреди нов УПИ ІІ-238 с отреждане за производствени дейности-шивашко производство, покриващ изцяло границите на поземления имот. Останалата част от коригирания УПИ І-МЗ „Иван Йонков“ се преотрежда в УПИ І- „Емко“ ЕООД, собственици на ПИ 73403.501.237. Отпада частично проекто-улица с о.т.382-381-380, което автоматично налага промяна на северната регулационна граница на УПИ ІІ-общински от кв. 86, като същата се поставя частично по имотната граница на ПИ 73403.501.2467. Между УПИ ІІ-238 от кв. 92 и УПИ ІІ-общински от кв. 86 се обособява терен за озеленяване, който е част от ПИ 73403.501.2826 с начин на трайно ползване – за друг вид озеленени площи по КК на гр. Трявна. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 207 в сградата на Община Трявна. Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

06.08.2018г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 374/31.07.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП за УПИ ІІІ – почивна база, кв. 44 по плана на кв. Късовци, гр. Плачковци, с цел разделянето му на два нови урегулирани поземлени имота – УПИ VІІ-653 и УПИ VІІІ-653. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

06.08.2018г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 366/30.07.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП за УПИ ІІІ-1249 и съседните УПИ , кв. 65а по плана на гр. Трявна с цел поставяне на регулационните линии на УПИ ІІІ-1249 в съответствие с имотните граници на ПИ 73403.501.1249 по КК на гр. Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

06.08.2018г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 375/31.07.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП за УПИ ХХІ – за детски дом и УПИ VІІ – за жилищно строителство, кв. 4 по плана на гр. Трявна, кв. Хитревци, касаещо ПИ 73403.503.62 по КК, с цел формиране на нов УПИ ХХV-62. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

06.08.2018г.

ДО СОБСТВЕНИКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 02563.23.4 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. БАНГЕЙЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че със заповед № 367/30.07.2018г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 02563.526.6 по КК и КР на с. Бангейци, собственост на Станимир Колев Великов, с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“. ПУП – ПЗ се намира в Община Трявна, стая 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

03.08.2018г.

ДО СОБСТВЕНИКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.104.30 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че със заповед № 365/30.07.2018г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план за частично изменение на ЗРП – ПРЗ за УПИ VІІ и УПИ VІ, кв. 7 по плана на гр. Трявна, кв. Раданци с възложител Стефан Димитров Беливанов, с цел поставяне на регулационната линия между УПИ VІІ и УПИ VІ в съответствие с имотната граница между ПИ 73403.104.31 и 73403.104.30 по КК на гр. Трявна и намаляване ширината на улица с о.т. 13-14-17. ПУП за ЧИ на ЗРП на кв. Раданци се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

01.08.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Калоян Диянов Вълков, действащ чрез пълномощника си Диян Колев Вълков има намерение да реализира следното инвестиционно предложение: да изгради жилищна сграда в имот № 132040, землище на гр. Плачковци с ЕКАТТЕ 56719
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

06.07.2018г.

ДО СОБСТВЕНИКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 81058.429.13 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ ЧЕРНОВРЪХ, ОБЩ. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че със заповед № 282/12.06.2018г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 81058.429.14 и 81058.429.37 по КК и КР на з-ще Черновръх, общ. Трявна, собственост на „ДМП-Трейдинг“ ЕООД, с цел обединяване на двата имота в един общ с отреждане „за производствени дейности“. Същата се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

03.07.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Кирил Иванов Рашков има намерение да реализира инвестиционно предложение за провеждане на процедура за потвърждаване на Решение № К-6 от 18.07.2007г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т.1 от ЗОЗЗ при ОД ,,Земеделие и гори“ – Габрово на основание §30 от ПЗР към ЗИД на ЗППМ за промяна на предназначение на 744 кв.м земеделска земя за изграждане на обект: жилищна сграда в ПИ с идентификатор 73403.48.14 по КК на гр. Трявна /номер от предходен план – имот № 048014 в землището на гр. Трявна/, съгласувана със становище изх. № 35/10.01.2007г. на РИОСВ – Велико Търново.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

07.06.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в Етнографски комплекс за занаяти“, ПИ 73403.501.2996 кв. 61 гр. Трявна по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.06.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,Стефан Вълчев – 2005“ ЕООД, гр. Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Изграждане на цех монтажен за мебели“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.88.149 по КК на гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.06.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,EMKO“ ООД Обособено производство – Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
Промяна предназначението на ,,Площадка за 40-футови контейнери за метални части и заготовки за производство“ в ,,Площадка с 40-футови контейнери за товаро-разтоварни дейности и подготовка за експедиция с оръжия, боеприпаси, взривни вещества, метални части и заготовки за производството“ на площадка Белица към ,,ЕМКО“ ООД Обособено производство – Трявна, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 68823.548.1, землище с. Станчов хан, общ. Трявна (стар ПИ № 000257, землище с. Станчов хан, ЕКАТТЕ 68823, общ. Трявна).
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

23.05.2018г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 241/21.05.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІІ-201, кв. 95 по плана на гр. Трявна, с цел разделянето му на два отделни урегулирани поземлени имота – УПИ VІІІ-201 и УПИ ХVІ-3033. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

22.05.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура, включващ обектите „Рехабилитация на ул. „Лясков дял“, гр. Трявна и „Реконструкция на ул. „Украйна“, гр. Трявна от о.т. 551 до тангентата с републикански път III-552.“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68


О Б Я В Л Е Н И Е

22.05.2018г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 235/21.05.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ на ЗРП за УПИ ІV – стопански дейности, кв. 104 по плана на гр. Трявна, с цел разделянето му на три нови урегулирани поземлени имота – УПИ VІІІ-3034 с отреждане „за обществено обслужване“, УПИ ІХ-3035 с отреждане „за обществено обслужване и складова дейност“ и УПИ Х-74 с отреждане „за обществено обслужване и жилищно строителство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

17.05.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
Oсъществяване на проект ,,Спортна площадка в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1529 за фитнес уреди на открито“ по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

17.05.2018г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 71/24.04.2018г. Общински съвет – Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на Застроителния и регулационен план на гр. Трявна, в участъка на УПИ І – МЗ „Иван Йонков“ от кв. 92, проекто-улица с о.т. 382-381-380 и УПИ ІІ – общински от кв. 86. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

16.05.2018г.

Община Трявна съобщава, че в бр.40/15.05.2018г. на Държавен вестник е обнародвано обявление за изработен Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за ЧИ на ЗРП за УПИ І – стопански двор в кв. 8; УПИ – за озеленяване и УПИ – за гробище в кв. 10 по плана на кв. Хитревци, гр. Трявна. С плана за регулация се извършват промени на следните улици: улица с о.т. 36-39; улица с о.т. 36-37-38-40; улица с о.т. 40-41-42. Отпадат улици с о.т. 42-43-44 и о.т. 42-66. Създават се нови улици с о.т.81-94; о.т. 95-94-93-97 и о.т. 93-92-91-90-89-88-87-86-85-82-83-84. Вследствие на промените на уличната регулация се променят границите на кв. 8 и кв. 10 и се създават два нови квартала с номера 11 и 12. В кв. 8 се обособяват седем урегулирани поземлени имота, в кв. 10 – три урегулирани поземлени имота, в кв. 11 – три урегулирани поземлени имота и в кв. 12 се обособява един урегулиран поземлен имот. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 207 в сградата на Община Трявна. Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

20.04.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,ЛЬОФЛЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Създаване на шивашки цех в УПИ II – 238, кв. 92 по плана на гр. Трявна, община Трявна, област Габрово“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.501.238 по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

18.04.2018г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 180/16.04.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП /подробен устройствен план /за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І-жилищно строителство, кв. 12а по плана на с. Престой, общ. Трявна, с цел разделянето му на два нови урегулирани поземлени имота, като северния си запазва номер І-жилищно строителство, а южния получава нов номер ІІІ с отреждане „за параклис“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

12.04.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,ЕМКО“ ООД Обособено производство – Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
Обособяване на ,,Участък за снарядяване на изделия с димообразуващи вещества“ на площадка Белица към ,,ЕМКО“ ООД ОП – Трявна, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 68823.548.1 по КК и КР на с. Станчов хан, общ. Трявна.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

12.04.2018г.

Община Трявна  уведомява , че с  Решение № 37/20.03.2018г.  Общински съвет – Трявна  разрешава  изработване на трасе на кабелна линия 0,4 kV СрН  към обект „Преустройство, пристройка и  надстройка  на съществуваща плевня в къща за гости“ в  УПИ  VІІІ-144, кв. 11 по плана  на гр. Плачковци,  общ. Трявна и дава предварително  съгласие  за  прокарване  на  трасето.

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

26.03.2018 г.

ДО СОБСТВЕНИКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 81058.429.13 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ ЧЕРНОВРЪХ, ОБЩ. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че с протокол № 1/08.02.2018г. /7/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 81058.429.14 и 81058.429.37 по КК и КР на з-ще Черновръх, общ. Трявна, собственост на „ДМП-Трейдинг“ ЕООД, с цел обединяване на двата имота в един общ с отреждане „за производствени дейности“. Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

26.03.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

,,Укрепване на бреговете на дере в град Трявна“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.501.2856 по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

23.03.2018 г.

ДО ЖИВУЩИТЕ В ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ, РАЗПОЛОЖЕНИ В УПИ ІІ – 684, КВ. 73 ПО ПЛАНА НА ГР. ТРЯВНА УЛ. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ № 132
Уведомяваме Ви, че със заповед № 125/22.03.2018г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план за Частично изменение на застроителен и регулационен план – план за регулация и план за застрояване за урегулиран поземлен имот ІІ-684 – за жилищно строителство и баня, кв. 73 по ЗРП на гр. Трявна, с цел от същия да се обособи нов УПИ ІV с отреждане „за производство и търговия с хранителни изделия“. Същевременно се коригира външната регулационна граница на УПИ ІІ-684, като същата се поставя в съответствие със западната и южната имотна граница на поземлен с идентификатор 73403.501.684 по КК на гр. Трявна.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението чрез кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

26.02.2018 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 46512.438.5 И 46512.438.8 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. МАЛКИ СТАНЧОВЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че със заповед № 71/21.02.2018г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 46512.438.6 и 46512.438.7 по КК и КР на с.Малки Станчовци, общ. Трявна, собственост на Дарио Йорданов Шойлев и Ели Цветанова Шойлева, с цел обединяване на двата имота в един общ с отреждане „за жилищно строителство и обществено обслужване“.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

22.02.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Людмила Миткова Анкова има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Промяна на функционалното предназначение на заварена сграда чрез преустройство и пристрояване във винарна“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 81058.383.15 по кадастрална карта на с. Черновръх, общ. Трявна.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

22.01.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 74/21.02.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план / – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 81058.383.15 по КК на с. Черновръх, общ. Трявна и 36991.427.26 по КК на с. Кисийците с отреждане „за хотелиерство, винарна, селскостопански дейности и трафопост“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

22.01.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 65/21.02.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план /за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІІ-236 , кв. 113 по плана на гр. Трявна и прилежащата улица от о.т. 383и – о.т. 383н, с цел разделяне на УПИ ІІІ-236 на два нови урегулирани поземлени имота. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

22.01.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 69/21.02.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на проект за изменение на плана за улична регулация / ПУР/ на гр. Трявна на улица с о.т. 814а-814-815-816-817 и обособяване на нов урегулиран поземлен имот V-3032 в кв. 32а с отреждане „за озеленяване и паметник“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

22.01.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 68/21.02.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план /за ЧИ на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ХVІ – комплексно жилищно застрояване, кв. 40 по плана на гр. Плачковци, с цел обособяване на три нови урегулирани поземлени имота: УПИ ХХХІ-588, УПИ ХХХІІ-588 и УПИ ХХХ-589. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

22.01.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 67/21.02.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план /за ЧИ на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІ-2112, кв. 25 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна, с цел разделянето му на два нови урегулирани поземлени имота с отреждане „за жилищно строителство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

22.01.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 66/21.02.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план /за ЧИ на ЗРП – план за регулация за УПИ VІІІ-1522, кв. 49 по плана на гр. Трявна, с цел промяна на улично-регулационната му линия, като същата се постави по западната и частично по южната граници на ПИ с идентификатор 73403.501.1522. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

17.01.2018 г.

ДО НИКОЛИНКА МИНЧЕВА КРЪСТЕВА, ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ПЕТРОВА И РАДОМИР КОЛЕВ ХРИСТОВ, СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 73403.110.54.1.3, 73403.110.54.2.2 и 73403.110.54.1.2 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че със заповед № 728/11.12.2017г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І – жилища, производствени и обслужващи дейности от кв. 3 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна, с цел разделянето му на четири отделни урегулирани поземлени имота: УПИ І – за обществено обслужване и жилищно строителство, УПИ ІІ – за произвоствени дейности, УПИ ІІІ – за трафопост и УПИ ІV- за озеленяване.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна до Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

11.01.2018 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 46512.438.5 И 46512.438.8 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. МАЛКИ СТАНЧОВЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА.
Уведомяваме Ви, че с протокол № 13/28.11.2017г. /т.13/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 46512.438.6 и 46512.438.7 по КК и КР на с.Малки Станчовци, общ. Трявна, собственост на Дарио Йорданов Шойлев и Ели Цветанова Шойлева, с цел обединяване на двата имота в един общ с отреждане „за жилищно строителство и обществено обслужване“. Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

09.01.2018 г.

ДО ДОБРИ БОРИСОВ ДИМИТРОВ, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 81058.91.12 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ЧЕРНОВРЪХ, ОБЩ. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че със заповед № 738/14.12.2017г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.91.30 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна, собственост на Веселин Косев Бонев, с цел отреждане на имота „за хотелиерство“.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна до Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

08.01.2018 г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 196/21.12.2017г. Общински съвет – Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 81058.429.14 и 81058.429.37 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна с цел обединяване на двата имота в един общ имот с отреждане „за производствени дейности“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

05.01.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 7/05.01.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІІ и УПИ VІ, кв. 7 по плана на кв. Раданци, общ. Трявна, с цел поставяне на регулационната линия между двата урегулирани поземлени имота в съответствие с имотната граница на ПИ 735403.104.31 и 73403.104.30 по КК на гр. Трявна и намаляване ширината на улица с о.т. 13-14-17. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

14.12.2017 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,Престол“ ООД, гр. Плачковци, ул. ,,Билка“ № 5 има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

,,Преустройство, пристройка на съществуваща сграда в склад за готова продукция и преустройство и основен ремонт на съществуваща сграда в цех за производство на мебели“, което ще се реализира в УПИ I, III, IV, V I VI, кв. 18 по плана на гр. Плачковци, общ. Трявна.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

13.12.2017 г.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ГАРАЖНИ КЛЕТКИ НА УЛ. „ПРОЛЕТ“, ГР. ПЛАЧКОВЦИ

Уведомяваме Ви, че с протокол № 13/28.11.2017г. /т.8/ на ОЕСУТ при Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план за частично изменение на ЗРП за УПИ ІІ-озеленяване, кв. 36 по плана на гр. Плачковци, с цел разделянето му на два урегулирани поземлени имота. Част от УПИ ІІ запазва отреждането си „за озеленяване“, а от останалата част се образува нов УПИ ХХХ с отреждане „за гаражи“. Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението пред Община Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

11.12.2017 г.

ДО ИЗАБЕЛА ИВАНОВА КЪНЧЕВА, СЪСОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.110.94 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че със заповед № 679/06.11.2017г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план за ЧИ на застроителен и регулационен план – план за регулация и план за застрояване за УПИ V- за здравен пункт и УПИ ІV-2020, кв. 6 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна, с цел обединяване на двата урегулирани поземлени имота в един общ УПИ ХІХ-193 с отреждане „за жилищно строителство“ с възложител Петър Колев Петров. Същата се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

05.12.2017 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Людмила Миткова Анкова има намерение да реализира инвестиционно предложение:
Поземлен имот с идентификатор 81058.261.22 по кадастрална карта на с. Черновръх, Община Трявна да се отреди за ,,жилищно строителство и обществено обслужване“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68


О Б Я В Л Е Н И Е

28.11.2017 г.

ДО ДИЯНА САВОВА ВЪЛЕВА и ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 36765.423.3 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.КЕРЕНИТЕ, ОБЩ. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че със заповед № 662/27.10.2017г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 36765.423.38 по кадастралната карта на с. Керените, общ. Трявна, собственост на Благой Атанасов Герганов и Стела Бонева Герганова, с цел отреждане на имота „за хотелиерство“. Същата се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна до Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

23.11.2017 г.

ДО НИКОЛАЙ ИВАНОВ БУХЧЕВ, СОБСТВЕНИК НА СЪСЕДЕН ИМОТ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68823.503.12 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. СТАНЧОВ ХАН, ОБЩ. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че със заповед № 663/27.10.2017г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68823.503.12 по КК и КР на с. Станчов хан, общ. Трявна, собственост на „Скалгран“ ЕООД, с цел отреждане на имота „за хотелиерство“. Същата се намира се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна до Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

15.11.2017 г.

Община Трявна уведомява , че с Решение № 165/31.10.2017 г. Общински съвет Трявна дава съгласие за изработване на ПУП /подробен устройствен план/ за трасета на мрежи средно и ниско напрежение и водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 73403.24.106 по кадастралната карта на гр. Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

15.11.2017 г.

Община Трявна уведомява , че с Решение № 164/31.10.2017г. Общински съвет Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план /- план за застрояване за поземлен имот № 000099 в землището на с. Енчовци, общ. Трявна с цел отреждане на имота „за хотелиерство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

15.11.2017 г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 163/31.10.2017г. Общински съвет – Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за застрояване за разширение площадката на поземлен имот № 033028 в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна с поземлен имот № 033001, обединяване на двата имота в един общ с отреждане „за производствена и складова дейности“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

03.11.2017 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 668/01.11.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73403.564.250 по КК и КР на гр. Трявна с цел разделянето му на два самостоятелни имота с проектни идентификатори 73403.564.251 и 73403.564.252 с отреждане „за производствени и складови дейности“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

30.10.2017 г.

До Захарий Генчев Захариев собственик на поземлен имот с идентификатор 73403.88.9 по Кадастралната карта на гр. Трявна
Уведомяваме Ви, че със заповед № 622/18.10.2017г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за разширение площадката на поземлен имот с идентификатор 73403.88.150 – урбанизирана територия по КК на гр. Трявна с поземлен имот с идентификатор 73403.88.153 земеделска земя, двата имота собственост на „Стефан Вълчев-2005“ ЕООД, с цел отреждането им „за жилищно строителство“. Същата се намира се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна до Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

24.10.2017 г.

До Сашо Стоянов Райков, Цеца Нанева Райкова, Радомир Колев Христов, съсобственици на поземлен имот с идентификатор 73403.110.54.1.2 по Кадастралната карта на гр. Трявна
Уведомяваме Ви, че с протокол № 9/24.08.2017г. /т.11/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план /ПУП/ за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І , кв. 3 по плана на кв. Божковци, с цел разделянето му на четири отделни урегулирани поземлени имота. Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

23.10.2017 г.

До Христина Иванова Иванова, съсобственик на поземлен имот с идентификатор 81058.314.4 по Кадастралната карта на з-ще Черновръх, общ. Трявна
Уведомяваме Ви, че с протокол № 10/12.09.2017г. /т.5/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.91.30 по КК и КР на с.Черновръх, общ. Трявна, собственост на Веселин Косев Бонев, с цел отреждане на имота „за хотелиерство“. Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

13.10.2017 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 613/12.10.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП /подробен устройствен план/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІ-озеленяване, кв. 36 по плана на гр. Плачковци, с цел разделянето му на два урегулирани поземлени имота, като единия се отрежда „за гаражи“, а другия остава „за озеленяване“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

11.10.2017 г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна – представлявана от Дончо Тихолов Захариев – Кмет, има намерение да реализира инвестиционно предложение:

,,Промяна предназначението на съществуваща сграда в Клуб за социални и културни дейности“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.501.2440.28 по кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Трявна.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул.,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.10.2017 г.

ДО ДИЯНА САВОВА ВЪЛЕВА И ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОИВ, СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 36765.423.3 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА С.КЕРЕНИТЕ, ОБЩ. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че с протокол № 8/11.08.2017г. /т.2/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 36765.423.38 по КК и КР на с.Керените, общ.Трявна, собственост на Благой Атанасов Герганов и Стела Бонева Герганова, с цел отреждане на имота „за хотелиерство“. Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

29.09.2017 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 570/27.09.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІІІ-144, кв. 11 по плана на гр. Плачковци, кв. Ковачевци, с цел поставяне на регулационните линии на УПИ VІІІ-144 в съответствие с имотните граници на ПИ 144 и отреждането на имота „за жилищно строителство и обществено обслужване“.


О Б Я В Л Е Н И Е

28.09.2017 г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,Пътно строителство“ АД има намерение да реализира инвестиционно предложение:

С подробен устройствен план УПИ ХIХ от кв.38 по плана на гр. Трявна за ,,хотел, ресторант“, да се определи и за ,,социални дейности“ с цел реконструкция и адаптация на хотел ,,Ралица“ в сграда със семейно предназначение, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1566 по КК на гр. Трявна. Документ (1 MB)


О Б Я В Л Е Н И Е

27.09.2017 г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Галина Георгиева Даскалова има намерение да реализира инвестиционно предложение:

С подробен устройствен план УПИ ХIII от кв.3 по плана на гр. Трявна, кв. Стояновци да се отреди за ,,жилищно строителство и обществено обслужване“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.430.57 по КК на гр. Трявна. Документ (1 MB)


О Б Я В Л Е Н И Е

27.09.2017 г.

Община Трявна уведомява , че с решение № 142/12.09.2017 г. Общински съвет – Трявна дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план за трасе на „Оптично кабелно захранване на базова станция VT 5362А, ул. „Бачо Киро“ № 9 гр. Трявна“.


О Б Я В Л Е Н И Е

21.09.2017 г.

Община Трявна уведомява, че със Заповед № 549/18.09.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план /за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ХІХ, кв. 38 по плана на гр. Трявна, с цел поставяне на регулационните линии на същото УПИ в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 73403.501.1566 по КК и отреждането му „за хотел, ресторант и социални дейности“.


О Б Я В Л Е Н И Е

21.09.2017 г.

Община Трявна уведомява, че със Заповед № 554/18.09.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план /за ЧИ на ПУП – план за застрояване за поземлени имоти № 045048 и № 045049 в землището на с. Престой, общ. Трявна, с цел обединяване на двата имота в един общ имот с отреждане „за жилищно строителство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

18.09.2017 г.

ДО   РУМЯНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА И ИЗАБЕЛА ИВАНОВА КЪНЧЕВА, СОБСТВЕНИЦИ  НА ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ  С ИДЕНТИФИКАТОР  73403.110.94  ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА  ГР. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че с протокол  № 8/11.08.2017г. /т.4/ на ОЕСУТ към  Община Трявна  е допуснат за обявяване  Подробен  устройствен план за ЧИ на ЗРП  – план за регулация и план за застрояване за УПИ V-за здравен пункт  и  УПИ ІV-2020, кв. 6 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна, с цел обединяването им в общ УПИ ХІХ-193 с отреждане „за жилищно строителство“. Същият се намира в  Община Трявна,  стая  № 207,  ІІ етаж  и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът  подлежи на обжалване в  14  дневен срок от  съобщението  пред  Община Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.09.2017 г.

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – ГР.ГАБРОВО уведомява, че в бр. 70 от 29.08.2017г. на Държавен вестник, на основание чл. 46, ал.1 и 2 от ЗКИР, е публикувано съобщение за приемането на кадастралните карти и кадастралните регистри за землище СТАНЧОВ ХАН и землище БЕЛИЦА, Община Трявна.
До 29.09.2017г. собствениците на имоти, или упълномощени от тях лица, могат да направят писмени възражения по кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти, пред Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Габрово. Кадастралните карти и кадастралните регистри за тези землища ще бъдат изложени както следва:
– Четвъртък – в изнесено работно място на СГКК – гр. Трявна /стая № 106 в сградата на Община Трявна/
– От понеделник до петък – в СГКК – Габрово /пл. „Възраждане“ № 5, ет.4/
При подаване на възраженията се прилагат копия от документите за собственост.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.09.2017 г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 132/15.08.2017г. Общински съвет – Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.261.22 по кадастралната карта на землище Черновръх, Община Трявна, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „за жилищно строителство и обществено обслужване“.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.09.2017 г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 135/15.08.2017г. Общински съвет Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.91.30 с начин на трайно ползване – стопански двор в землището на с Черновръх, общ. Трявна, с цел отреждане на имота „За хотелиерство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.09.2017 г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 133/15.08.2017г. Общински съвет – Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на Застроителния и регулационен план на кв. Хитревци, гр. Трявна, в участъка на УПИ І – стопански двор, кв. 8 и УПИ – за озеленяване и УПИ – за гробище, кв. 10. 


О Б Я В Л Е Н И Е

04.09.2017 г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 134/15.08.2017г. Общински съвет – Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 064032 с начин на трайно ползване – стопански двор в землището на с.Бижовци, общ Трявна, с цел разделянето му на два самостоятелни имота с отреждане „за жилищно строителство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

31.08.2017 г.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 81058.368.52, 81058.368.54 И 81058.257.67 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ЧЕРНОВРЪХ, ОБЩ. ТРЯВНА

Уведомяваме Ви, че със заповед № 453/31.07.2017г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за ПИ с идентификатор 81058.368.214 по КК и КР на с.Черновръх, общ.Трявна с цел отреждане на имота „за гробищен парк“.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд Габрово.


О Б Я В Л Е Н И Е

28.08.2017 г.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 73403.88.8 И 73403.88.9 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА ГР. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че с протокол № 7/07.07.2017г. /т.6/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за ПИ с идентификатор 73403.88.150 по КК и КР на гр.Трявна – урбанизирана територия и разширение на площадката с поземлен имот 73403.88.153 – земеделска земя, двата имота собственост на „Стефан Вълчев-2005“ ЕООД, с цел отреждането им „за жилищно строителство“. Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението пред Община Трявна.


 О Б Я В Л Е Н И Е

25.08.2017 г.

Община Трявна  уведомява , че със Заповед № 507/25.08.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП  /подробен устройствен  план / – план за застрояване за УПИ ХІІІ-138, кв. 3 по плана на гр. Трявна, кв. Стояновци, с цел промяна отреждането му от „за жилищно строителство“ в „за жилищно строителство и обществено обслужване“.


 О Б Я В Л Е Н И Е

18.08.2017 г.

Община Трявна  уведомява , че със Заповед № 490/16.08.2017 г. на Кмета на Община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП  /подробен устройствен  план / – план за застрояване за ПИ с идентификатор 81058.259.25 по КК и КР на с.Черновръх, общ.Трявна, с цел отреждане на имота „за обществено обслужване и хотелиерство“.


     О Б Я В Л Е Н И Е

    18.08.2017 г.

 

Община Трявна  уведомява , че със Заповед № 489/16.08.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП  /подробен устройствен  план / – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 10344.102.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Веленци, общ. Трявна, с цел разделянето му на два самостоятелни имота с отреждане  „за жилищно строителство“.


     О Б Я В Л Е Н И Е

     18.08.2017 г.

 

Община Трявна  уведомява , че със Заповед № 496/17.08.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП  /подробен устройствен  план / – план за регулация и план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 10344.102.51 и 10344.102.52  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Веленци, общ. Трявна, с цел обединяването им в един общ имот с отреждане „за жилищно строителство и обществено обслужване“.


    О Б Я В Л Е Н И Е

     18.08.2017 г.

 

Община Трявна  уведомява , че със Заповед № 491/16.08.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП  /подробен устройствен  план / –  план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68823.503.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Станчов хан, общ. Трявна, с цел отреждане на имота  „за хотелиерство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

03.08.2017 г.

 

Община Трявна  уведомява , че със Заповед № 468/03.08.2017 г. на Кмета на Община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП  /подробен устройствен  план / за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП /застроителен и регулационен план/ – план за регулация и план за застрояване   за  УПИ І-озеленяване  и УПИ ІV-за спортно-развлекателен комплекс,  кв. 61,  по плана на гр. Трявна,  с цел промяна на регулационната линия между УПИ І  и  УПИ ІV и промяна отреждането на УПИ ІV  от  „за спортно-развлекателен комплекс“  в  „за обществено обслужване“.


О Б Я В Л Е Н И Е

03.08.2017 г.

 

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 467/03.08.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план / за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП /застроителен и регулационен план/ – план за застрояване за УПИ ІV-търговия, кв. 79, по плана на гр. Плачковци, кв. Нейковци, с цел промяна отреждането му от „търговия“ в „хотелиерство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

03.08.2017 г.

 

ДО ЖИВУЩИТЕ НА УЛ. АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ № 132, ГР. ТРЯВНА – УПИ ІІ-684, КВ.73 ПО ЗРП НА ГР. ТРЯВНА

 

Уведомяваме Ви, че с Протокол № 7/07.07.2017 г. /т.5/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план за частично изменение на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІ-684, кв. 73 по плана на гр. Трявна, като част от него се трансформира в ново УПИ ІV с отреждане „за производство и търговия с хранителни изделия“.

 

Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите. Проектът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Община Трявна.