О Б Я В Л Е Н И Е

21.12.2018 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.110.107 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че със заповед № 639/19.12.2018г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ХV-2010, УПИ ХІV-2011 и УПИ ХVІ-2009, кв. 6 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна с възложители: Маина Матаковна Кошжанова, Юлия Ганчева Манева и Георги Ганчев Лафчиев с цел поставяне на вътрешните регулационни линии на УПИ ХV-2010 в съответствие с имотните граници на ПИ 73403.110.106 по КК на гр. Трявна.
Заповедта може да бъде оспорена съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаването и чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

20.12.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна със седалище гр. Трявна, ул.“Ангел Кънчев“ №21 има намерение да реализира следното инвестиционно намерение:
„Укрепване на пътно платно и корекция на дере в с. Ковачевци, общ. Трявна“.
За целта е представена информация в РИОСВ – гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №68.  Документ (26 KB)


О Б Я В Л Е Н И Е

17.12.2018 г.

ДО РАДКА ДЕНЧЕВА ДИМОВСКА, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.1250 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ Ви съобщаваме, че със заповед № 579/19.11.2018г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план за частично изменение на застроителен и регулационен план – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІІ-1249, УПИ ІV-1247, УПИ V-1248, УПИ VІ-1250 и УПИ І-озеленяване, кв. 65а плана на гр. Трявна, с цел поставяне на регулационните линии на УПИ ІІІ-1249 по имотните граници на ПИ с идентификатор 73403.501.1249, собственост на „Проект БГ“ ЕООД с управител Людмила Миткова Анкова.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

13.12.2018 г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 189 /28.11.2018 г. на Общински съвет – Трявна е разрешено изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 02563.521.7 по кадастралната карта на с. Бангейци, общ. Трявна, собственост на Цанка Тодорова Петрова, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за жилищно строителство. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

12.12.2018 г.

ДО РОСИЦА ИВАНОВА МАЛАМУСИС, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.1287 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ Ви съобщаваме, че с протокол № 11/07.11.2018г. /т.7/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІІ-1288, кв. 22 по плана на гр. Трявна с възложител: Денислав Бонев Дончев с цел поставяне на западната и южната му регулационна линия в съответствие с имотните граници на ПИ 73403.501.1288 по КК на гр. Трявна. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

05.12.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ,,НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ – ЖП Секция Горна Оряховица има намерение да реализира следното инвестиционно предложение за обект:
,,ЖП линия №4 Русе – Подкова – реконструкция – Неотложно укрепване земно – скален откос от км 191+080 до км 191+140 в междугарието Плачковци – Кръстец“ планирани за укрепване на прилежащия скат и възстановяване на отводнителните съоръжения в междугарието Плачковци – Кръстец.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

26.11.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,РАДОСТ 85“ ЕООД има намерение да реализира следното инвестиционно предложение за изграждане на:
,,Пансион за възрастни хора и заведение за хранене“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 81058.256.55 по КК и КР на с. Черновръх, общ. Трявна
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

22.11.2018 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.110.107 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че с протокол № 11/07.11.2018г. /т.10/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план /ПУП/ за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ХV-2010, УПИ ХІV-2011 и УПИ ХVІ-2009, кв. 6 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна с възложители: Майна Матаковна Кошжанова, Юлия Ганчева Манева и Георги Ганчев Лафчиев с цел поставяне на вътрешните регулационни линии на УПИ ХV-2010 в съответствие с имотните граници на ПИ 73403.110.106 по КК на гр. Трявна. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

21.11.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,МАРКИЗА – ДМ“ ЕООД има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Изграждане на ателие за сладкарски изделия в УПИ II-110, кв. 130 по плана гр. Трявна, представляващ ПИ с идентификатор 73403.501.2406 по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

20.11.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 577/19.11.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за част от кв. 80 по плана на гр. Трявна, с цел поставяне на регулационните линии на УПИ VІІІ-735 и УПИ ІХ-736 в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатори 73403.501.735 и 73403.501.736 по кадастралната карта на гр. Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

20.11.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 578/19.11.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ Х-2400 и УПИ ІІІ-2313, кв. 25 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна с цел обединяването им в един общ УПИ ХІ-2401 с отреждане „за жилищно строителство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

14.11.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,АНВАРТ“ ЕООД има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Обект за производство на култивирани гъби и склад за инструменти и материали”, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 02563.113.4 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бангейци, община Трявна
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

09.11.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Детска площадка в двора на ДГ ,,Светлина“, гр. Трявна в УПИ I – детска градина, кв. 114 А по плана на гр. Трявна“
което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.501.111 по КК и КР на гр. Трявна.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.11.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Изграждане на детска площадка в общински имот – УПИ VII-2305, кв. 23 по плана на гр. Трявна“
което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.501.2429 по КК и КР на гр. Трявна.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

31.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
Реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане, и подобряване на прилежащите пространства на сградата на Народно читалище ,,Съединение – 1933г.“, с. Кисийците, община Трявна, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 36991.426.66 по кадастрална карта и кадастрален регистър на с. Кисийците, общ. Трявна, обл. Габрово.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

31.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Основен ремонт на улица Иванка Горова и изграждане на паркинг“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

17.10.2018 г.

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА осигурява обществен достъп до информацията за преценяване необходимостта от ОВОС на следното инвестиционно предложение:
„Рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на Община Трявна”
За целта е представена информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС в РИОСВ – гр. Велико Търново.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок от обявяването в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68


                                                                                                              О Б Я В Л Е Н И Е

16.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ЛЮДМИЛА МИТКОВА АНКОВА има намерение да реализира следното инвестиционно предложение за изграждане на:
,,Снек бар с открита тераса, детска площадка и декоративен басейн с водна каскада“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 36991.427.27 по КК и КР на с. Кисийци, общ. Трявна, обл. Габрово
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

16.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ЕТ ,,РОЗЕ-НИК-НИКОЛАЙ ДАСКАЛОВ“ има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Градински център за търговия на едро с цветя“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 73403.430.57 по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

16.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че „МЕБЕЛЪ–ФАБРИКА ВЪЛЧЕВ“ ЕООД има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Изграждане на цех за производство на стилна мебел“ в ПИ 73403.501.2284, ПИ 73403.501.2285 и ПИ 73403.84.46 по КК и КР гр. Трявна, община Трявна
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

16.10.2018 г.

Община Трявна уведомява , че с Решение № 152/27.09.2018г. на Общински съвет – Трявна се разрешава изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 132040, землище Плачковци, общ. Трявна във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – За жилищно строителство. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

16.10.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 500/16.10.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІІ-1288, кв. 22 по плана на гр. Трявна с цел поставяне на западната и южната регулационни линии в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 73403.501.1288 по КК на гр. Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

16.10.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 499/16.10.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІ-20 и VІІ-186, кв. 2 по плана на с. Престой, общ. Трявна с цел обединяването им и създаването на нов урегулиран поземлен имот ХХІХ-20,186 с отреждане „за жилищно строителство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

09.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Станчо Койчев Димов има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

Обединяване на ПИ с идентификатор 10344.102.51 и ПИ с идентификатор 10344.102.52 по кадастрална карта на с. Веленци, община Трявна и отреждане на новообразувания имот за ,,жилищно строителство“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Цанка Тодорова Петрова има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Жилищно строителство“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 02563.521.7 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бангейци, община Трявна, местност: Новаковско дере“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявнa – представлявана от Дончо Тихолов Захариев – Кмет на Община Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Вътрешна реконструкция на читалище ,,Пробуда“ гр. Плачковци, разположено в УПИ IV, кв. 34 по плана на гр. Плачковци“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявнa – представлявана от Дончо Тихолов Захариев – Кмет на Община Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Вътрешна реконструкция на читалище ,,П. Славейков“ гр. Трявна, разположено в УПИ II-1166, кв. 43 по плана на гр. Трявна“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,АНВАРТ“ ЕООД има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Обект за производство на култивирани гъби и склад за инструменти и материали”, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 02563.113.4 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бангейци, община Трявна
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.10.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,ДИМ ИНВЕСТ 16“ ЕООД има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Инвестиции в трайни насаждения чрез създаване на крушова градина и изграждане на климатизирана сграда за съхранение и подготовка на собствена продукция за продажба и плътна ограда в УПИ IV-111, кв. 11, с. Станчов хан, община Трявна, област Габрово”
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

05.10.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 480/04.10.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП – ПР и ПЗ за УПИ ХХVІІІ-540 и ХХІХ-540, кв. 40 по плана на гр. Плачковци, с цел обединяване на двата урегулирани поземлени имота в един общ имот с отреждане „за жилищно строителство“ и поставяне на регулационните му линии в съответствие с имотните граници на ПИ 1208. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

05.10.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 479/04.10.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП за УПИ ХV-2010, УПИ ХІV-2011 и УПИ ХVІ-2009, кв. 6 по плана на гр. Трявна, кв. Божковци, с цел поставяне на вътрешните регулационни линии на УПИ ХV-2010 в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 73403.110.106. по КК. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

11.09.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявнa – представлявана от Дончо Тихолов Захариев – Кмет на Община Трявна, има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Изграждане на зелени площи за обществено ползване“, кв. 61 по плана на гр. Трявна
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


    О Б Я В Л Е Н И Е

22.08.2018 г.

             Община Трявна  уведомява , че с Решение № 132/02.08.2018г.  на Общински съвет – Трявна се разрешава  изработване на трасировъчен план и ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел захранване до трафопост в ПИ 36991.427.27 с отреждане „За хотелиерство, винарна, селскостопански дейности и трафопост“ по КК и КР на  с.Кисийците, общ. Трявна.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

22.08.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ОБЩИНА ТРЯВНА има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на Община Трявна”
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

13.08.2018г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 405/13.08.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП за ЧИ на ЗРП за УПИ І – озеленяване и УПИ ІІ – за обществено обслужване, кв. 61 по плана на гр. Трявна, с цел проектиране на нова улица с нови о.т. 531а-531б-531в-531г-531д-531е. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

08.08.2018г.

Община Трявна съобщава, че в бр.65/07.08.2018г. на Държавен вестник е обнародвано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за ЧИ на ЗРП на гр. Трявна в участъка на УПИ І – МЗ „Иван Йонков“ в кв. 92, проекто-улица с о.т. 382-381-380 и УПИ ІІ – общински в кв. 86. С проекта за ПУП се променят границите и отреждането на УПИ І-МЗ „Иван Йонков от кв. 92, като за ПИ с идентификатор 73403.501.238, който попада в рамките на УПИ І-МЗ „Иван Йонков“ се отреди нов УПИ ІІ-238 с отреждане за производствени дейности-шивашко производство, покриващ изцяло границите на поземления имот. Останалата част от коригирания УПИ І-МЗ „Иван Йонков“ се преотрежда в УПИ І- „Емко“ ЕООД, собственици на ПИ 73403.501.237. Отпада частично проекто-улица с о.т.382-381-380, което автоматично налага промяна на северната регулационна граница на УПИ ІІ-общински от кв. 86, като същата се поставя частично по имотната граница на ПИ 73403.501.2467. Между УПИ ІІ-238 от кв. 92 и УПИ ІІ-общински от кв. 86 се обособява терен за озеленяване, който е част от ПИ 73403.501.2826 с начин на трайно ползване – за друг вид озеленени площи по КК на гр. Трявна. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 207 в сградата на Община Трявна. Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

06.08.2018г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 374/31.07.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП за УПИ ІІІ – почивна база, кв. 44 по плана на кв. Късовци, гр. Плачковци, с цел разделянето му на два нови урегулирани поземлени имота – УПИ VІІ-653 и УПИ VІІІ-653. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

06.08.2018г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 366/30.07.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП за УПИ ІІІ-1249 и съседните УПИ , кв. 65а по плана на гр. Трявна с цел поставяне на регулационните линии на УПИ ІІІ-1249 в съответствие с имотните граници на ПИ 73403.501.1249 по КК на гр. Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

06.08.2018г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 375/31.07.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП за УПИ ХХІ – за детски дом и УПИ VІІ – за жилищно строителство, кв. 4 по плана на гр. Трявна, кв. Хитревци, касаещо ПИ 73403.503.62 по КК, с цел формиране на нов УПИ ХХV-62. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

06.08.2018г.

ДО СОБСТВЕНИКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 02563.23.4 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. БАНГЕЙЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че със заповед № 367/30.07.2018г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 02563.526.6 по КК и КР на с. Бангейци, собственост на Станимир Колев Великов, с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“. ПУП – ПЗ се намира в Община Трявна, стая 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

03.08.2018г.

ДО СОБСТВЕНИКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.104.30 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че със заповед № 365/30.07.2018г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план за частично изменение на ЗРП – ПРЗ за УПИ VІІ и УПИ VІ, кв. 7 по плана на гр. Трявна, кв. Раданци с възложител Стефан Димитров Беливанов, с цел поставяне на регулационната линия между УПИ VІІ и УПИ VІ в съответствие с имотната граница между ПИ 73403.104.31 и 73403.104.30 по КК на гр. Трявна и намаляване ширината на улица с о.т. 13-14-17. ПУП за ЧИ на ЗРП на кв. Раданци се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

01.08.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Калоян Диянов Вълков, действащ чрез пълномощника си Диян Колев Вълков има намерение да реализира следното инвестиционно предложение: да изгради жилищна сграда в имот № 132040, землище на гр. Плачковци с ЕКАТТЕ 56719
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

06.07.2018г.

ДО СОБСТВЕНИКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 81058.429.13 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ ЧЕРНОВРЪХ, ОБЩ. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че със заповед № 282/12.06.2018г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 81058.429.14 и 81058.429.37 по КК и КР на з-ще Черновръх, общ. Трявна, собственост на „ДМП-Трейдинг“ ЕООД, с цел обединяване на двата имота в един общ с отреждане „за производствени дейности“. Същата се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

03.07.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Кирил Иванов Рашков има намерение да реализира инвестиционно предложение за провеждане на процедура за потвърждаване на Решение № К-6 от 18.07.2007г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т.1 от ЗОЗЗ при ОД ,,Земеделие и гори“ – Габрово на основание §30 от ПЗР към ЗИД на ЗППМ за промяна на предназначение на 744 кв.м земеделска земя за изграждане на обект: жилищна сграда в ПИ с идентификатор 73403.48.14 по КК на гр. Трявна /номер от предходен план – имот № 048014 в землището на гр. Трявна/, съгласувана със становище изх. № 35/10.01.2007г. на РИОСВ – Велико Търново.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

07.06.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в Етнографски комплекс за занаяти“, ПИ 73403.501.2996 кв. 61 гр. Трявна по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.06.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,Стефан Вълчев – 2005“ ЕООД, гр. Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Изграждане на цех монтажен за мебели“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.88.149 по КК на гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.06.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,EMKO“ ООД Обособено производство – Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
Промяна предназначението на ,,Площадка за 40-футови контейнери за метални части и заготовки за производство“ в ,,Площадка с 40-футови контейнери за товаро-разтоварни дейности и подготовка за експедиция с оръжия, боеприпаси, взривни вещества, метални части и заготовки за производството“ на площадка Белица към ,,ЕМКО“ ООД Обособено производство – Трявна, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 68823.548.1, землище с. Станчов хан, общ. Трявна (стар ПИ № 000257, землище с. Станчов хан, ЕКАТТЕ 68823, общ. Трявна).
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

23.05.2018г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 241/21.05.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІІ-201, кв. 95 по плана на гр. Трявна, с цел разделянето му на два отделни урегулирани поземлени имота – УПИ VІІІ-201 и УПИ ХVІ-3033. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

22.05.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура, включващ обектите „Рехабилитация на ул. „Лясков дял“, гр. Трявна и „Реконструкция на ул. „Украйна“, гр. Трявна от о.т. 551 до тангентата с републикански път III-552.“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68


О Б Я В Л Е Н И Е

22.05.2018г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 235/21.05.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ на ЗРП за УПИ ІV – стопански дейности, кв. 104 по плана на гр. Трявна, с цел разделянето му на три нови урегулирани поземлени имота – УПИ VІІІ-3034 с отреждане „за обществено обслужване“, УПИ ІХ-3035 с отреждане „за обществено обслужване и складова дейност“ и УПИ Х-74 с отреждане „за обществено обслужване и жилищно строителство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

17.05.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
Oсъществяване на проект ,,Спортна площадка в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1529 за фитнес уреди на открито“ по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

17.05.2018г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 71/24.04.2018г. Общински съвет – Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на Застроителния и регулационен план на гр. Трявна, в участъка на УПИ І – МЗ „Иван Йонков“ от кв. 92, проекто-улица с о.т. 382-381-380 и УПИ ІІ – общински от кв. 86. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

16.05.2018г.

Община Трявна съобщава, че в бр.40/15.05.2018г. на Държавен вестник е обнародвано обявление за изработен Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за ЧИ на ЗРП за УПИ І – стопански двор в кв. 8; УПИ – за озеленяване и УПИ – за гробище в кв. 10 по плана на кв. Хитревци, гр. Трявна. С плана за регулация се извършват промени на следните улици: улица с о.т. 36-39; улица с о.т. 36-37-38-40; улица с о.т. 40-41-42. Отпадат улици с о.т. 42-43-44 и о.т. 42-66. Създават се нови улици с о.т.81-94; о.т. 95-94-93-97 и о.т. 93-92-91-90-89-88-87-86-85-82-83-84. Вследствие на промените на уличната регулация се променят границите на кв. 8 и кв. 10 и се създават два нови квартала с номера 11 и 12. В кв. 8 се обособяват седем урегулирани поземлени имота, в кв. 10 – три урегулирани поземлени имота, в кв. 11 – три урегулирани поземлени имота и в кв. 12 се обособява един урегулиран поземлен имот. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 207 в сградата на Община Трявна. Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

20.04.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,ЛЬОФЛЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Създаване на шивашки цех в УПИ II – 238, кв. 92 по плана на гр. Трявна, община Трявна, област Габрово“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.501.238 по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

18.04.2018г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 180/16.04.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП /подробен устройствен план /за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І-жилищно строителство, кв. 12а по плана на с. Престой, общ. Трявна, с цел разделянето му на два нови урегулирани поземлени имота, като северния си запазва номер І-жилищно строителство, а южния получава нов номер ІІІ с отреждане „за параклис“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

12.04.2018г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,ЕМКО“ ООД Обособено производство – Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
Обособяване на ,,Участък за снарядяване на изделия с димообразуващи вещества“ на площадка Белица към ,,ЕМКО“ ООД ОП – Трявна, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 68823.548.1 по КК и КР на с. Станчов хан, общ. Трявна.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

12.04.2018г.

Община Трявна  уведомява , че с  Решение № 37/20.03.2018г.  Общински съвет – Трявна  разрешава  изработване на трасе на кабелна линия 0,4 kV СрН  към обект „Преустройство, пристройка и  надстройка  на съществуваща плевня в къща за гости“ в  УПИ  VІІІ-144, кв. 11 по плана  на гр. Плачковци,  общ. Трявна и дава предварително  съгласие  за  прокарване  на  трасето.

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е

26.03.2018 г.

ДО СОБСТВЕНИКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 81058.429.13 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ ЧЕРНОВРЪХ, ОБЩ. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че с протокол № 1/08.02.2018г. /7/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 81058.429.14 и 81058.429.37 по КК и КР на з-ще Черновръх, общ. Трявна, собственост на „ДМП-Трейдинг“ ЕООД, с цел обединяване на двата имота в един общ с отреждане „за производствени дейности“. Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

26.03.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

,,Укрепване на бреговете на дере в град Трявна“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 73403.501.2856 по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

23.03.2018 г.

ДО ЖИВУЩИТЕ В ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ, РАЗПОЛОЖЕНИ В УПИ ІІ – 684, КВ. 73 ПО ПЛАНА НА ГР. ТРЯВНА УЛ. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ № 132
Уведомяваме Ви, че със заповед № 125/22.03.2018г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план за Частично изменение на застроителен и регулационен план – план за регулация и план за застрояване за урегулиран поземлен имот ІІ-684 – за жилищно строителство и баня, кв. 73 по ЗРП на гр. Трявна, с цел от същия да се обособи нов УПИ ІV с отреждане „за производство и търговия с хранителни изделия“. Същевременно се коригира външната регулационна граница на УПИ ІІ-684, като същата се поставя в съответствие със западната и южната имотна граница на поземлен с идентификатор 73403.501.684 по КК на гр. Трявна.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението чрез кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

26.02.2018 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 46512.438.5 И 46512.438.8 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. МАЛКИ СТАНЧОВЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че със заповед № 71/21.02.2018г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 46512.438.6 и 46512.438.7 по КК и КР на с.Малки Станчовци, общ. Трявна, собственост на Дарио Йорданов Шойлев и Ели Цветанова Шойлева, с цел обединяване на двата имота в един общ с отреждане „за жилищно строителство и обществено обслужване“.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

22.02.2018 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Людмила Миткова Анкова има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Промяна на функционалното предназначение на заварена сграда чрез преустройство и пристрояване във винарна“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 81058.383.15 по кадастрална карта на с. Черновръх, общ. Трявна.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

22.01.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 74/21.02.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план / – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 81058.383.15 по КК на с. Черновръх, общ. Трявна и 36991.427.26 по КК на с. Кисийците с отреждане „за хотелиерство, винарна, селскостопански дейности и трафопост“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

22.01.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 65/21.02.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план /за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІІ-236 , кв. 113 по плана на гр. Трявна и прилежащата улица от о.т. 383и – о.т. 383н, с цел разделяне на УПИ ІІІ-236 на два нови урегулирани поземлени имота. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

22.01.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 69/21.02.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на проект за изменение на плана за улична регулация / ПУР/ на гр. Трявна на улица с о.т. 814а-814-815-816-817 и обособяване на нов урегулиран поземлен имот V-3032 в кв. 32а с отреждане „за озеленяване и паметник“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

22.01.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 68/21.02.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план /за ЧИ на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ХVІ – комплексно жилищно застрояване, кв. 40 по плана на гр. Плачковци, с цел обособяване на три нови урегулирани поземлени имота: УПИ ХХХІ-588, УПИ ХХХІІ-588 и УПИ ХХХ-589. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

22.01.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 67/21.02.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план /за ЧИ на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІ-2112, кв. 25 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна, с цел разделянето му на два нови урегулирани поземлени имота с отреждане „за жилищно строителство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

22.01.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 66/21.02.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план /за ЧИ на ЗРП – план за регулация за УПИ VІІІ-1522, кв. 49 по плана на гр. Трявна, с цел промяна на улично-регулационната му линия, като същата се постави по западната и частично по южната граници на ПИ с идентификатор 73403.501.1522. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

17.01.2018 г.

ДО НИКОЛИНКА МИНЧЕВА КРЪСТЕВА, ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ПЕТРОВА И РАДОМИР КОЛЕВ ХРИСТОВ, СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 73403.110.54.1.3, 73403.110.54.2.2 и 73403.110.54.1.2 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че със заповед № 728/11.12.2017г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І – жилища, производствени и обслужващи дейности от кв. 3 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна, с цел разделянето му на четири отделни урегулирани поземлени имота: УПИ І – за обществено обслужване и жилищно строителство, УПИ ІІ – за произвоствени дейности, УПИ ІІІ – за трафопост и УПИ ІV- за озеленяване.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна до Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

11.01.2018 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 46512.438.5 И 46512.438.8 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. МАЛКИ СТАНЧОВЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА.
Уведомяваме Ви, че с протокол № 13/28.11.2017г. /т.13/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 46512.438.6 и 46512.438.7 по КК и КР на с.Малки Станчовци, общ. Трявна, собственост на Дарио Йорданов Шойлев и Ели Цветанова Шойлева, с цел обединяване на двата имота в един общ с отреждане „за жилищно строителство и обществено обслужване“. Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

09.01.2018 г.

ДО ДОБРИ БОРИСОВ ДИМИТРОВ, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 81058.91.12 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ЧЕРНОВРЪХ, ОБЩ. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че със заповед № 738/14.12.2017г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.91.30 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна, собственост на Веселин Косев Бонев, с цел отреждане на имота „за хотелиерство“.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна до Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

08.01.2018 г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 196/21.12.2017г. Общински съвет – Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 81058.429.14 и 81058.429.37 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна с цел обединяване на двата имота в един общ имот с отреждане „за производствени дейности“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

05.01.2018 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 7/05.01.2018 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІІ и УПИ VІ, кв. 7 по плана на кв. Раданци, общ. Трявна, с цел поставяне на регулационната линия между двата урегулирани поземлени имота в съответствие с имотната граница на ПИ 735403.104.31 и 73403.104.30 по КК на гр. Трявна и намаляване ширината на улица с о.т. 13-14-17. Документ