О Б Я В Л Е Н И Е

30.12.2019 г. 

Община Трявна, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че в бр.101/27.12.2019г. на Държавен вестник е публикувано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 03513.517.1 по КК и КР на с. Белица, общ. Трявна с цел отреждане на имота „За производствени и складови дейности“. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 207, етаж 2 в сградата на Община Трявна. Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

30.12.2019 г. 

Община Трявна, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че в бр.101/27.12.2019г. на Държавен вестник е публикувано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 03513.518.1 по КК и КР на с. Белица, общ. Трявна с цел отреждане на имота „За производствени и складови дейности“. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 207, етаж 2 в сградата на Община Трявна. Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

30.12.2019 г. 

Община Трявна, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че в бр.101/27.12.2019г. на Държавен вестник е публикувано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68823.548.1 по КК и КР на с. Станчов хан, общ. Трявна с цел отреждане на имота „За производствени и складови дейности“. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 207, етаж 2 в сградата на Община Трявна. Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

20.12.2019 г. 

Община Трявна уведомява, че със Заповед № 751/19.12.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/– план за застрояване за УПИ ІІІ-1249 от кв. 65а по плана на гр. Трявна, с цел промяна характера на застрояване на урегулирания поземлен имот от ниско застрояване с височина до 10м в средно застрояване с височина до 15м. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

13.12.2019 г. 

Община Трявна, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че в бр.98/13.12.2019г. на Държавен вестник е публикувано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за ЧИ на ЗРП на гр. Трявна за част от кв. 102 и 104 и улици с о.т. 339-340-368-369-370-371-371а-491а и о.т.341-340-149-148. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 207, етаж 2 в сградата на Община Трявна. Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

13.12.2019 г. 

Община Трявна уведомява, че със Заповед № 738/12.12.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ V-941 и УПИ VІ-941, кв. 74 по плана на гр. Плачковци, кв. Пунговци, с цел промяна на вътрешната регулационна линия между двата урегулирани поземлени имота със запазване на отреждането им „за жилищно строителство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

13.12.2019 г. 

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 739/12.12.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация за УПИ ХХ-523 и УПИ ХХІ-524, кв. 34 по плана на кв.Плачковци, общ. Трявна с цел поставяне на регулационната линия между двата урегулирани поземлени имота в съответствие с имотната граница между ПИ 523 и ПИ 524. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

13.12.2019 г. 

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 740/12.12.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП /подробен устройствен план/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ І-за пречиствателна станция за отпадни води от кв. 1 по плана на гр. Плачковци, общ. Трявна, с цел преотреждането му от УПИ І – за пречиствателна станция за отпадни води в УПИ І-1303 – за производствени дейности – площадка за предварително съхраняване и оползотворяване на строителни отпадъци. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

09.12.2019 г. 

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 726/09.12.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІV-ТПК „Мир“, кв. 5 по плана на гр. Трявна, с цел обособяване на нов УПИ ХІІІ с отреждане – за производствена и складова дейност и промяна на уличната регулация между о.т. 640-641-666 така, че тя да покрие имотната граница на поземлен имот с идентификатор 73403.501.2982 по КК на гр. Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

09.12.2019 г. 

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 721/09.12.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация, план за застрояване и работен устройствен план за УПИ VІ-1368, УПИ VІІ-1369 и УПИ VІІІ-1370, кв. 16 по плана на гр. Трявна, с цел поставяне на вътрешните регулационни линии на УПИ VІІ-1369 в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 73403.501.1369 по кадастралната карта на гр. Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

09.12.2019 г. 

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 719/09.12.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І-жил.коплекс, УПИ ХІІІ-жил.коплекс, УПИ ІІІ-20, УПИ ІV-19, УПИ V-18 и УПИ VІ-17, кв. 2 по плана на кв.Раданци, общ. Трявна, с цел поставяне на вътрешните регулационни линии на УПИ ІV-19 в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 73403.104.18 по кадастралната карта на гр. Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

09.12.2019 г. 

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 720/09.12.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІV-201 и УПИ V-202, кв. 11 по плана на кв. Стояновци, общ. Трявна, с цел поставяне на регулационните им линии в съответствие с имотните граници на поземлени имоти с идентификатори 73403.430.192 и 73403.430.193 по кадастралната карта на гр. Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

06.12.2019 г. 

ДО ВАСИЛА ГЕНЧЕВА ФИЛИПОВА И МАРИАНА ДЕНЕВА ВАСИЛЕВА, СОБСТВЕНИЧКИ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 81058.166.47 И 36991.426.3 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. ЧЕРНОВРЪХ И С. КИСИЙЦИТЕ ОБЩ. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че със заповед № 600/25.10.2019г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.166.49 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна, собственост на Никола Любчев Георгиев, с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

30.09.2019 г. 

ДО ПАРАСКЕВА ЖЕКОВА ЛЮЦКАНОВА И МАРИЯ СВЕТОСЛАВОВА МИТЕВА, СОБСТВЕНИЧКИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 81058.166.47, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. ЧЕРНОВРЪХ,
ОБЩ. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че със заповед № 600/25.10.2019г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.166.49 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна, собственост на Никола Любчев Георгиев, с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

25.10.2019 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  „Ивелин Веселинов Бонев“ има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Отреждане на поземлен имот с идентификатор 58284.26.76 с адрес село Престой, общ. Трявна, обл. Габрово, местност „Петровци“, с площ по кадастрална скица 562.00 кв.м, заедно с построената в имота сграда с идентификатор58284.26.76.1 със застроена площ от 79.99 кв. м, брой етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда за производствена и складова дейност“.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

01.10.2019 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  „Радка Тодорова Личева има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Автомивка“ в УПИ XII – 432 кв. 120 по ЗРП на град Трявна / ПИ с индентификатор 73403.501.433 по КК и КР на град Трявна.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

30.09.2019 г. 

ДО ПАРАСКЕВА ЖЕКОВА ЛЮЦКАНОВА СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 81058.166.47 , ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. ЧЕРНОВРЪХ, ОБЩ. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в Община Трявна е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.166.49 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна, собственост на Никола Любчев Георгиев, с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

30.09.2019 г. 

Община Трявна уведомява, че с Решение № 130/12.09.2019г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 03513.517.1 по КК и КР на с. Белица, общ. Трявна, с цел отреждане на имота „за производствена и складова дейности“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

30.09.2019 г. 

Община Трявна уведомява, че с Решение № 129/12.09.2019г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 03513.518.1 по КК и КР на с. Белица, общ. Трявна, с цел отреждане на имота „за производствена и складова дейности“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

30.09.2019 г. 

Община Трявна уведомява, че с Решение № 131/12.09.2019г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68823.548.1 по КК и КР на с. Станчов хан, общ. Трявна, с цел отреждане на имота „за производствена и складова дейности“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

30.09.2019 г. 

Община Трявна уведомява, че с Решение № 143/12.09.2019г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.91.10 по КК и КР на с.Черновръх, общ. Трявна, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане „за жилищни нужди“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

30.09.2019 г. 

Община Трявна уведомява, че с Решение № 144/12.09.2019г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване на Подробен устройствен план – ПРЗ на ПИ 73403.503.51, 73403.503.3, 73403.19.17 и 73403.14. 1 и ПУП – парцеларен план на водопровод в земеделски и горски територии и трасета на водопровод и ел. проводи в урбанизирани територии за обект: Допълнително водоснабдяване на средна и висока част на кв. Хитревци и с. Генчовци, общ. Трявна – предпроектни проучвания. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

25.09.2019 г. 

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 512/20.09.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация за УПИ ІІІ-1505 и УПИ ХІІ-1509, кв. 48 по плана на гр. Трявна, с цел коригиране южната граница на УПИ ІІІ-1505 и западната граница на УПИ ХІІ-1509 и формиране на два нови урегулирани поземлени имота – УПИ ІІІ-1505,3055 и УПИ ХІІ-3054 с отреждане „за жилищно строителство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

20.09.2019 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  „А1 България“ ЕАД град София, улица „Кукуш“ № 1 има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на приемо – предавателна станция с № GAB0142.A000_Люляк, върху покрива на жилищна сграда в град Плачковци, улица „Люляк“ № 2, вх. В“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

20.09.2019 г. 

Община Трявна съобщава , че със Заповед № 510/19.09.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 81058.267.50 и 81058.267.51 по КК и КР на с. Черновръх и поземлени имоти с идентификатори 73403.563.184 и 73403.563.153 по КК и КР на гр. Трявна, с цел отреждането им „за производствена и складова дейности“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

12.09.2019 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  „Братчеда“ ООД  – община Трявна, град Плачковци  има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Обособяване на площадка за третиране на ИУМПС“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

04.09.2019 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че „ЕМКО“ ООД – град София, Обособено производство – Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Газово стопанство, газопровод и лъчисто отопление за Цех „Механично-монтажен“, Цех „Инструментален“ и Цех „Механично-монтажен II“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


        О Б Я В Л Е Н И Е

03.09.2019 г

                                                                           на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ

Община Трявна  съобщава , че със Заповед № 468/28.08.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план  /ПУП/  за Частично изменение /ЧИ/  на Застроителен и регулационен план  /ЗРП/  – план за регулация и план за застрояване  за УПИ ХІ-1483   от кв. 35  по плана на гр. Трявна,  с цел  разделянето му на два нови урегулирани поземлени имота – УПИ ХVІІ-3043 с отреждане „за обществено обслужване“  и  УПИ ХVІІІ-3044 с отреждане „за жилищно строителство“, като дворищно регулационната линия между тях се постави в съответствие с имотната граница между поземлени имоти 73403.501.3043 и 73403.501.3044 от КК и за УПИ ХVІІ-3043 се учреди право на преминаване през УПИ ХVІІІ-3044.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

12.08.2019 г. 

На основание чл. 13а, ал. 6, т. 2 от ППЗСПЗЗ, Община Трявна съобщава, че с Протокол от 14.06.2019 г. е приет помощен план за установяване границите на имоти на н-ци на Димитър Витанов Колев в местности: БЕЛ-До крушата, БЕЛ-Стоянова ливада и БЕл-Глутнишки мост по Решение № 8 от 04.04.1995 г. на Общинска служба Земеделие гр. Трявна, попадаща в кв. 4 и кв. 8 по регулационния план на с. Белица.
Помощният план се намира в Община Трявна, стая № 207, II етаж и може да се разгледа от заинтересованите лица.
На основание чл. 13, ал. 7 от ППЗСПЗЗ в 30-дневен срок от датата на събощението заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плана до Кмета на Община Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

08.08.2019г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  OБЩИНА ТРЯВНА  има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на площадка за предварително съхраняване и оползотворяване на строителни отпадъци в УПИ I, кв. 1 по плана на град Плачковци“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

31.07.2019 г. 

На основание чл. 13а, ал. 6,т 2 от ППЗСПЗЗ, Община Трявна съобщава, че с Протокол от 14.06.2019г. е приет помощен план за установяване границите на имота на н-ци Къньо Дамянов Митев в местността СТХ – Бъзовец по решение № 41 от 09.03.1993г. на Поземлена комисия гр. Трявна, пападащ в кв. 14 по регулационния план на с. Станчов хан.
Помощният план се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
На основание чл. 13, ал. 7 от ППЗСПЗЗ в 30-дневен от датата на съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плана до Кмета на Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

23.07.2019 г. 

Община Трявна уведомява, че с Решение № 101/10.07.2019г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.166.49 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „за жилищно строителство“ и трасе на кабелна линия за външно ел.захранване за жилищна сграда в имота. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

23.07.2019 г. 

Община Трявна уведомява, че с Решение № 100/10.07.2019г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване по служебен път на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план на гр. Трявна за част от кв. 102 и 104, улица с о.т. 339-340-368-369-370-371-371а-491а и улица с о.т. 341-340-149-148. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

19.07.2019 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че РАДОСЛАВ ХРИСТОВ ХРИСТОВ има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Изграждане на жилищна сграда и гараж в обхвата на уреголиран поземлен имот, представляващ УПИ VII – 677 от кв. 71 по плана на град Трявна, съответстващ на ПИ с идентификатор 73403.501.677 по кадастралната карта на град Трявна“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

08.07.2019 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че „ЕМКО“ ООД – град София, Обособено производство – Трявна има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Газово стопанство, газопровод и лъчисто отопление за Цех „Механично-монтажен“, Цех „Инструментален“ и Цех „Механично-монтажен II“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

26.06.2019 г. 

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 73403.501.175, 73403.501.177 и 73403.501.2460 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че със заповед № 281/21.05.2019г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за VІІІ-община, кв. 116 по ЗРП на гр. Трявна, представляващ ПИ с идентификатор 73403.501.2461 и за ПИ 73403.562.190 по КК КР на гр. Трявна, с цел създаване на пътна връзка до ПИ 81058.383.10 /полски път/ по КК и КР на землище Черновръх през УПИ VІІІ – община и ПИ 73403.562.190 и разделяне на ПИ 73403.562.190 на два нови имота с отреждане „за озеленяване и парк“.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението чрез кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

21.06.2019 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  КОЛЬО ИВАНОВ БОШНАКОВ  има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Да се изработи проект за изменение на ЗРП ПУП – ПР на град Плачковци УПИ VI – за производствена дейност, търговия и автомивка“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

21.06.2019 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  КОЛЬО ИВАНОВ БОШНАКОВ  има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Да изгради изгради автомивка в УПИ XIX – за складова дейност и автомивка, УПИ XIX по план на град Плачковци, Община Трявна“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


                                                                            О Б Я В Л Е Н И Е

18.06.2019г.

 ДО   ДЕЯН ИВАНОВ ШИШКОВ, СОБСТВЕНИК НА УПИ V-19, КВ.  2 ПО ПЛАНА НА С. ПРЕСТОЙ, ОБЩ.  ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР  на  ЗУТ  и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви  съобщаваме,  че със заповед № 284/21.05.2019г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план  /ПУП/  – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІ-20 и УПИ VІІ-186 от кв. 2 по плана на с. Престой, общ. Трявна собственост на Магдалена Илиева Петкова, с  цел обединяване на двата урегулирани поземлени имота в един общ  УПИ ХХІХ-20,186 с отреждане  „за жилищно строителство“.

Заповедта може да бъде оспорена съгласно чл. 215 от ЗУТ  в 14  дневен срок от датата на съобщаването и чрез Кмета на   Община Трявна пред  Административен съд гр. Габрово.


 

                                                                                            О Б Я В Л Е Н И Е

17.06.2019 г.

Община Трявна съобщава , че със Заповед № 327/14.06.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ за Частично изменение /ЧИ/ на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІІІ-1180, УПИ ІХ-1180 и УПИ Х-1180 от кв. 45 по плана на гр. Трявна, с цел обединяване на УПИ VІІІ-1180 и УПИ ІХ-1180 и формиране на нов УПИ ХІХ-3047 с отреждане „за производствени дейности и обществено обслужване“ и разделяне на УПИ Х-1180 на два нови – УПИ ХХ-3048 с отреждане „за произвоствени дейности и обществено обслужване“ и УПИ ХХІ-3049 с отреждане „за жилищно строителство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

17.06.2019 г.

Община Трявна съобщава , че със Заповед № 326/14.06.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ за Частично изменение /ЧИ/ на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ – план за регулация и план за застрояване за част от кв. 81 по плана на гр. Трявна, с цел поставяне на регулационните линии на УПИ ІІІ-739 в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 73403.501.739 по кадастралната карта на гр. Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

17.06.2019 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 328/14.06.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І – жилищно строителство, кв. 115а по плана на гр. Трявна, с цел образуване на нов урегулиран поземлен имот – УПИ Х с отреждане „ за параклис“ . Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

07.06.2019 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  НИКОЛА ЛЮБЧЕВ ГЕОРГИЕВ има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Да изгради жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 81058.166.49 по КК и КР на с. Черновръх, Община Трявна се предвижда изграждане на жилищна сграда. Имота е земеделска земя с НТП – нива с площ 2493 кв.м“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.06.2019 г.

Община Трявна съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, в бр. 44/04.06.2019г. на Държавен вестник е публикувано обявление за изработен Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за ЧИ на ЗРП на кв. Божковци, гр. Трявна, касаещ УПИ І – за стопански дейности, УПИ ІІ-1987, УПИ ІІІ-1988, УПИ ІV-1989 и УПИ ІХ-2291 от кв. 4, улица с о. 6 – о.т. 17 и УПИ ІІ – за кметство и трафопост от кв. 3. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 207, етаж 2 в сградата на Община Трявна. Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от публикуването на обявлението в „Държавен вестник”. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

23.05.2019 г.

ДО „ТРЕМА ГРУП“ ЕООД, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.562.241 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, съобщаваме на заинтересованите, че със заповед № 282/21.05.2019г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73403.562.228 по КК на гр. Трявна, местност „Ралопея“, с цел разделянето му на два нови имота: ПИ 73403.562.249 с отреждане „за помпена станция“ и ПИ 73403.562.250 с отреждане „за търговски и складови дейности“.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на обявлението чрез кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

23.05.2019 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.2286 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че със заповед № 285/21.05.2019г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІ-2285 и УПИ ІІІ-2284, кв. 137 по плана на гр. Трявна, собственост на „Мебелъ-фабрика Вълчев“ ЕООД, които по кадастралната карта са поземлени имоти с идентификатори 73403.501.2285 и 73403.501.2284, с цел обединяването им в един общ УПИ ХVІІ-3042 с отреждане „за производствени дейности – мебелно производство“.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на обявлението чрез кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово.Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

15.05.2019 г.

ДО ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 02563.521.10 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. БАНГЕЙЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА
На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, съобщаваме на заинтересованите, че със заповед № 202/15.04.2019г. на Кмета на Община Трявна е удобен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване и ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 02563.521.7 по КК на с.Бангейци, общ. Трявна, собственост на Цанка Тодорова Петрова, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „за жилищно строителство“.
Заповедта може да бъде оспорена съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаването и чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

15.05.2019 г.

ДО ИЛИАНА ИВАНОВА ХРИСТОВА , СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.676 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че със заповед № 201/15.04.2019г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за част от кв. 71 по плана на гр. Трявна, с цел поставяне на регулационните линии на УПИ ІV-674, УПИ VІ-676 и УПИ VІІ-677 в съответствие с имотните граници на ПИ 73403.501.674, 73403.501.676 и 73403.501.677 по КК на гр. Трявна. Възложител на проекта е Радослав Христов Христов.
Заповедта може да бъде оспорена съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаването и чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

15.05.2019 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.98.2 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че със заповед № 264/14.05.2019г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификсатор 37890.509.49 по кадастралната карта на с. Койчовци, общ. Трявна, собственост на Евелина Любомирова Тодорова – Байестер, с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“.
Заповедта може да бъде оспорена съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаването и чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

13.05.2019 г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 74/24.04.2019г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ за Частично изменение на ЗРП на кв. Божковци, гр. Трявна, касаещ УПИ І – за стопански дейности, УПИ ІІ – 1987, УПИ ІІІ – 1988, УПИ ІV – 1989 и УПИ ІХ – 2291 от кв. 4, улица с о.т. 6 – о.т. 17 и УПИ ІІ – за кметство и трафопост от кв. 3. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

19.04.2019 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 73403.501.175, 73403.501.177 и 73403.501.2460 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че в Община Трявна е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за VІІІ-община, кв. 116 по ЗРП на гр. Трявна, представляващ ПИ с идентификатор 73403.501.2461 и за ПИ 73403.562.190 по КК КР на гр. Трявна, с цел създаване на пътна връзка до ПИ 81058.383.10 /полски път/ по КК и КР на землище Черновръх през УПИ VІІІ – община и ПИ 73403.562.190 и разделяне на ПИ 73403.562.190 на два нови имота с отреждане „за озеленяване и парк“. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна.Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

17.04.2019 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 203/15.04.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП – план за регулация за УПИ І-1794, кв. 2 по плана на гр. Трявна, който по кадастралната карта е поземлен имот с идентификатор 73403.501.2156, с цел промяна номера на УПИ І-1794 в съответствие с идентификатора по кадастралната карта , като същият стане УПИ І-2156. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

12.04.2019 г.

ДО ЖИВУЩИТЕ В ЖИЛИЩЕН БЛОК, РАЗПОЛОЖЕН В УПИ ІІ – 684, КВ.73 ПО ПЛАНА НА ГР.ТРЯВНА, УЛ.“АНГЕЛ КЪНЧЕВ“№ 132
На основание чл. 140 от ЗУТ Ви уведомявам, че на 04.04.2019 г. е издадена виза за проектиране с предмет: “Преустройство на съществуваща сграда в цех за производство и търговия с хранителни стоки”, разположена в УПИ ІV, кв. 73 по плана на гр. Трявна, въз основа на искане направено от възложителя Деяна Петрова Кънчева, писмо с изх. № 416/2/21.02.2019 г. на РИОСВ – Велико Търново и здравно заключение № ОЗ-04-4111/19.12.2017 г. на РЗИ- Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

11.04.2019 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.98.2 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че в Община Трявна е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификсатор 37890.509.49 по кадастралната карта на с. Койчовци, общ. Трявна, собственост на Евелина Любоморова Тодорова – Байестер, с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

10.04.2019 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.2286 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че в Община Трявна е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІ-2285 и УПИ ІІІ-2284, кв. 137 по плана на гр. Трявна, собственост на „Мебелъ-фабрика Вълчев“ ЕООД с цел обединяването им в един общ УПИ ХVІІ-3042 с отреждане „за производствени дейности – мебелно производство“. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна. Документ


ПУП за част от квартал 40 по плана на гр. Плачковци


ПУП за част от квартал 80 по плана на гр. Трявна


ПУП за УПИ VII – 1288 кв. 22 по плана на гр. трявна


О Б Я В Л Е Н И Е

01.04.2019 г.

ДО „ТРЕМА ГРУП“ ЕООД, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.562.241 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и във връзка с §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, съобщаваме, че в Община Трявна е внесен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73403.562.228 по КК на гр. Трявна, местност „Ралопея“, с цел разделянето му на два нови имота с отреждане на единия имот „за обществено обслужване – търговски и складови дейности“ и на другия „за техническа инфраструктура – помпена станция“. Проектът се намира в стая № 207, ІІ етаж на Община Трявна и може да се разгледа от заинтересованите лица.
Писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщаването до общинска администрация при Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

26.03.2019 г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че „ЕМКО“ ООД, има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

,,Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 68823.548.1 по кадастрална карта на землище с. Станчов хан, общ. Тряна; ПИ 03513.517.1 по кадастрална карта на землище с. Белица, общ. Трявна и ПИ 03513.518.1 по кадастрална карта на землище с. Белица, общ. Трявна“

С проекта, новообособените имоти, в границите на съществуващите, ще се отредят „За производствени и складови дейности“ и ще се отрази съществуващ вътрешно заводски път, осигуряващ достъп до тях. Не се предвижда промяна на външните им граници.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул.,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

22.03.2019 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 158/21.03.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП – план за застрояване за УПИ Х-28 – курортни дейности, кв. 506 по плана на с. Черновръх, общ. Трявна, който по кадастралната карта е поземлен имот с идентификатор 81058.432.21, с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

20.03.2019 г.

Община Трявна съобщава , че със Заповед № 154/19.03.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІ-комплексно жилищно застрояване и търговия, кв. 19 по плана на гр. Плачковци, с цел разделянето му и обособяване на самостоятелен урегулиран поземлен имот за сграда в ПИ 157 с отреждане „за складови дейности и автомивка“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

15.03.2019 г.

ДО ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 02563.521.10 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. БАНГЕЙЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА
На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и във връзка с §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ съобщаваме, че с протокол № 1/07.02.2019г. /т.5/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 02563.521.7 по КК на с.Бангейци, общ. Трявна, собственост на Цанка Тодорова Петрова, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „за жилищно строителство“ и парцеларен план за външно ел. захранване на имота. Проектът се намира в стая № 207, ІІ етаж на Община Трявна и може да се разгледа от заинтересованите лица.
Писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщаването до общинска администрация при Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

15.03.2019 г.

ДО ПИЕРЕТА РАЧЕВА ЧАЛЪКОВА, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.676 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и във връзка с §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ съобщаваме, че с протокол № 1/07.02.2019г. /т.16/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план /ПУП/ за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за част от кв. 71 по плана на гр. Трявна, с цел поставяне на регулационните линии на УПИ ІV-674, УПИ VІ-676 и УПИ VІІ-677 в съответствие с имотните граници на ПИ 73403.501.674, 73403.501.676 и 73403.501.677 по КК на гр. Трявна. Възложител на проекта е Радослав Христов Христов. Проектът се намира в стая № 207, ІІ етаж на Община Трявна и може да се разгледа от заинтересованите лица.
Писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщаването до общинска администрация при Община Трявна. Документ


О Б Я В А

14.03.2019 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,ЕКСТРАПЛАСТ“ ООД има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Изграждане на склад за строителни материали в УПИ II – за производствена дейност, кв. 3 по плана на гр. Трявна, кв. Божковци“, съответстващ на ПИ с идентификатор 73403.110.54 по КК и КР на гр. Трявна.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68. Документ


О Б Я В А

14.03.2019 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Веселин Косев Бонев има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Поземлен имот с идентификатор 81058.91.10 по КК на с. Черновръх, Община Трявна да се отреди за ,,жилищно строителство“.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68. Документ


О Б Я В А

12.03.2019 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Евелина Любомирова Тодорова Байестер има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Поземлен имот с идентификатор 37890.509.49 по КК на с. Койчовци, Община Трявна, отреден ,,за обществено обслужване“, да се отреди ,,за жилищно строителство“, във връзка с изграждане на жилищна сграда в имота“.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68. Документ


О Б Я В А

12.03.2019 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,Вуд Трейдинг“ ООД с управител Салих Мехмед има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Изграждане на навес за складиране на дървен материал“, което ще се реализира в УПИ II-8, кв. 2 по плана на гр. Плачковци, общ. Трявна, обл. Габрово.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

11.03.2019 г.

Община Трявна уведомява , че с Решение № 35/26.02.2019г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване и ПУП – парцеларен план на трасе за водопроводно отклонение за поземлен имот с идентификатор 02563.113.4 – за стопански двор по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Бангейци, общ. Трявна, с цел отреждане на имота „за производствена и складова дейност“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

11.03.2019 г.

Община Трявна уведомява , че с Решение № 36/26.02.2019г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване по служебен път на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за разширение площадката на гробищен парк, представляващ ПИ с идентификатор 81058.368.214 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна с поземлен имот с идентификатор 81058.368.55 – земи чл. 19 от ЗСПЗЗ с цел промяна предназначението на ПИ 81058.368.55, обединяване на двата имота в един общ с отреждане „за гробищен парк“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

11.03.2019 г.

Община Трявна уведомява , че с Решение № 37/26.02.2019г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73403.84.46 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Трявна, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „за производствена дейност – мебелно производство“ и при необходимост изработване на парцеларни планове за трасета на довеждащите проводи на техническата инфраструктура. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

05.03.2019 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 122/05.03.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 37890.509.49 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Койчовци, общ. Трявна, с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

05.03.2019 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 121/05.03.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІІІ – община, кв. 116 по ЗРП на гр. Трявна, представляващ ПИ с идентификатор 73403.501.2461 и за ПИ 73403.562.190 по КК и КР на гр. Трявна, с цел създаване на пътна връзка до ПИ 81058.383.10 /полски път/ по КК и КР на землище Черновръх през УПИ VІІІ – община и ПИ 73403.562.190 и разделяне на ПИ 73403.562.190 на два нови имота с отреждане „за озеленяване и парк“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

05.03.2019 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 120/05.03.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП – план за регулация и план за застрояване за ПИ с идентификатор 73403.562.228, местност „Ралопея“ по КК и КР на гр. Трявна, с цел разделянето му на два нови имота с отреждане на единия имот „за обществено обслужване – търговски и складови дейности“ и на другия „за техническа инфраструктура – помпена станция“. Документ


ПУП кв.4 по плана на квартал „Хитревци“ гр. Трявна


О Б Я В Л Е Н И Е

12.02.2019 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че „ВЕЛАДА“ ЕООД, има следното инвестиционно предложение за:
„Разширяване дейността на фирмата, при производството на хранителни стоки в УПИ ІV, от кв. 73, от регулационния план на гр. Трявна, представляващ ПИ с идентификатор 73403.501.3028 по КК и КР на гр. Трявна“.
За целта е представена информация в РИОСВ – гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №68.


О Б Я В Л Е Н И Е

08.02.2019 г.

Община Трявна уведомява, че с Решение № 12 /31.01.2019 г. на Общински съвет – Трявна е разрешено изработване на трасировъчен план за трасе на кабелна линия 0,4 kV до промишлена сграда в ПИ с идентификатор 73403.501.238 по КК на гр. Трявна с отреждане „за производствени дейности – шивашко производство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

28.01.2019 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.503.41 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че със заповед № 640/19.12.2018г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ХХІ-за детски дом и УПИ VІІ-за жил.строителство, кв. 4 по плана на кв. Хитревци, гр. Трявна, с цел формиране на нов урегулиран поземлен имот – УПИ ХХV-62 за ПИ с идентификатор 73403.503.62 по КК на гр. Трявна с отреждане „за жилищно строителство“, собственост на Емил Трифонов Бачийски.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

17.01.2019 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 23/17.01.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП – план за регулация и план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 10344.102.51 и 10344.102.52 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Веленци, общ. Трявна, с цел обединяването им в един общ имот с проектоидентификатор 10344.102.56 с отреждане „за жилищно строителство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

11.01.2019 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 17/11.01.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІ-2285 и УПИ ІІІ-2284, кв. 137 по плана на гр. Трявна, с цел обединяване на двата урегулирани поземлени имота в един общ имот с отреждане „за производствени нужди – мебелно производство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

07.01.2019 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ,,А1 България“ ЕАД, гр. София, представлявано от пълномощник инж. Иванка Пенкова Минкова – управител на ,,Миком“ ЕООД, гр. Троян има намерение да реализира следното инвестиционно предложение за обект:
Преустройство на базова станция VTR0072.A Bona с честотен обхват 900/1800MHz на ,,А1 България“ ЕАД и присъединяване към нея на базова станция VT5175 (MalchovtsiMtelColl) с честотен обхват 900MHz на ,,БТК“ ЕАД и базова станция 3913 (Nenovtsi) с честотен обхват 900/1800/2100MHz на ,,Теленор България“ ЕАД, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 68823.14.12 по КК и КР на с. Станчов хан, общ. Трявна, обл. Габрово.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

04.01.2019 г.

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 5/04.01.2019 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за част от кв. 71 по плана на гр. Трявна, с цел поставяне на регулационните линии на УПИ ІV-674, УПИ VІ-676 и УПИ VІІ-677 в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатори 73403.501.674, 73403.501.676 и 73403.501.677 по кадастралната карта на гр. Трявна. Документ