О Б Я В Л Е Н И Е

11.11.2020 г. 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява, че с Решение № 214/29.10.2020г. на Общински съвет Трявна е разрешено изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на общината в обхват ПИ 73403.48.14 и 73403.48.3 по кадастралната карта на гр. Трявна и изработване на ПУП – план за застрояване за разширение площадката на поземлен имот 73403.48.14 с ПИ 73403.48.3 във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – 73403.48.3, с цел обединяване на двата имота в един с отреждане „за жилищно строителство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

11.11.2020 г. 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява, че с Решение № 215/29.10.2020г. на Общински съвет Трявна е разрешено изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на общината в обхват ПИ 04025.19.19 по кадастралната карта на с.Бижовци и изработване на ПУП – план за застрояване за същия имот с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане „за обществено обслужване, къмпинг и хотел“.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.11.2020 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  OБЩИНА ТРЯВНА  има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Местността „Кръста“ – релакс, спорт и забавления сред природата.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.11.2020 г. 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че със Заповед № 687/02.11.2020 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІІ-1467, кв. 34 по плана на гр. Трявна, с цел промяна на уличната регулация, като същата се постави в съответствие с имотната граница на поземлен имот с идентификатор 73403.501.1467 по кадастралната карта на гр. Трявна с отреждане на имота „за жилищно строителство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

03.11.2020 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  OБЩИНА ТРЯВНА  има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Преработка на идеен и технически проект за благоустрояване на „Божковска поляна“, кв. Тепавиците и проект за мостово съоръжение“.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

02.11.2020 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  Мариян Иванчев Батаклиев има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

Да изградя пристройка към съществуваща жилищна сграда в собствения ми недвижим имот, а именно УПИ – VI-17, кв. 1а по плана на село Престой, община Трявна.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

29.10.2020 г. 

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  „Хелиас“ ЕООД  има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Инсталация за производство на индустриален компост“, с местоположение имот с идентификатор 73403.501.467 по КК и КР на гр. Трявна

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.

Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

13.10.2020 г. 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
Община Трявна уведомява , че със Заповед № 634/12.10.2020 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/– план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.261.22 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна, с цел промяна отреждането на имота от „за жилищно строителство“ в „обществено обслужване и паркинг“.


О Б Я В Л Е Н И Е

13.10.2020 г. 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
Община Трявна уведомява , че със Заповед № 636/12.10.2020 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/– план за регулация и план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 81058.91.10 и 81058.91.30 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна, с цел обединяването им в един общ имот с отреждане „за жилищно строителство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

13.10.2020 г. 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
Община Трявна уведомява , че със Заповед № 635/12.10.2020 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ХІІІ, кв. 21 по плана на гр. Трявна, който по кадастралната карта е поземлен имот с идентификатор 73403.501.2575 , с цел отреждане на урегулирания поземлен имот „за обществено обслужване и автомивка“.


О Б Я В Л Е Н И Е

13.10.2020 г. 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
Община Трявна уведомява , че със Заповед № 637/12.10.2020 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І-4,5 и УПИ ХІ-1, кв. 1 по плана на кв. Хитревци, гр. Трявна, които по кадастралната карта са поземлени имоти с идентификатори 73403.503.226 и 73403.503.3 с отреждане „за жилищно строителство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

01.10.2020 г. 

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 73403.502. 2096 И 73403.502.2099 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Трявна съобщава, че е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ V-2097, кв. 23 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна, с цел поставяне на регулационните му линии в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 73403.502.2097 по КК на гр. Трявна, собственост на Росина Росенова Стефанова. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14 дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.09.2020 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  „ГИЙК ТЕК“ ЕООД  има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

Изграждане на нов строеж „Жилищна сграда“, разположена в поземлен имот с идентификатор 04025.48.20 е землището на с. Бижовци, община Трявна, местност „Чукара“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

02.09.2020 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  „Хелиас“ ЕООД  има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Инсталация за производство на индустриален компост“, намиращ се в ПИ 73403.501.467 с предназначение за друг вид производствени и складове дейности с площ 26 959 кв.м в гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 146 – промишлено-индустриална зона.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


ОБ Я В Л Е Н И Е

31.08.2020 г.

Община Трявна съобщава, че в бр.76/28.08.2020г. на Държавен вестник е публикувано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план на кв. Божковци, гр. Трявна в обхват – кв. 2, кв. 5 и кв. 6, улица с о.т. 28-29 и улица с о.т. 27-34. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 207 в сградата на Община Трявна. Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”.


О Б Я В Л Е Н И Е

26.08.2020 г. 

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  „ЕКОСЕРВИЗ“ ООД  има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Склад за инертни материали в ПИ с идентификатор 73403.563.185 по КК и КР на гр. Трявна“.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

24.08.2020 г. 

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 542/24.08.2020 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ V-2097, кв. 23 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна, с цел поставяне на регулационните му линии в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 73403.502.2097 по КК на гр. Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

24.08.2020 г. 

Община Трявна уведомява, че със Заповед № 541/24.08.2020 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване и работен устройствен план за УПИ ХV-1021 и УПИ ХІV-2177, кв. 66 по плана на гр. Трявна с цел коригиране границата между двата урегулирани поземлени имота, като същата се постави в съответствие с имотната граница на поземлени имоти с идентификатори 73403.501.1021 и 73403.501.2177 по КК на гр. Трявна и отреждането на УПИ ХV-1021 се промени – „за жилищно строителство и обществено обслужване“. Документ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

19.08.2020 г. 

Община Трявна съобщава, че в бр.73/18.08.2020г. на Държавен вестник е публикувано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на ЗРП на гр. Трявна за част от кв. 51, кв. 126, кв. 134, кв. 134б и улица с о.т 716-714-713-712-724-725-726. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 207 в сградата на Община Трявна. Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

17.08.2020 г. 

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.430.192 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Трявна съобщава, че със заповед № 531/17.08.2020г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІV-201 и УПИ V-202, кв. 11 по плана на кв. Стояновци, гр. Трявна, с възложител Ваня Любомирова Колева, с цел поставяне на регулационните линии на двата урегулирани поземлени имота в съответствие с имотните граници на поземлени имоти с идентификатори 73403.430.192 и 73403.430.193 по кадастралната карта на гр. Трявна.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

29.07.2020 г. 

Община Трявна уведомява, че със Заповед № 475/29.07.2020 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за терен отреден за озеленяване в кв. 39 по плана на гр. Плачковци, общ. Трявна, в който попадат поземлени имоти № 1340 и № 1030, с цел обособяване на два урегулирани поземлени имота – УПИ ХХІІІ-1340 и ХХІV-1340 за поземлен имот № 1340 и УПИ ХХІІ-1030 за ПИ № 1030 с отреждане за всички урегулирани поземлени имоти – за жилищно строителство. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

21.07.2020 г. 

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.110.39 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че със заповед № 414/25.06.20210г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ за ЧИ на ЗРП – план за регулация за УПИ ХІV, УПИ ХІІІ и УПИ ХV, кв. 2 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна, с цел поставяне на северната и южната регулационна линия на УПИ ХІV в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 73403.110.40 по кадастралната карта на гр. Трявна, собственост на Валя Симеонова Дучева.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

07.07.2020 г. 

Община Трявна уведомява, че с Решение № 148/25.06.2020г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на Застроителния и регулационен план на кв. Божковци, гр. Трявна в обхват – квартали 2, 5 и 6 и улици с о.т. 28-29 и о.т. 27-34. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

25.06.2020 г. 

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.110.41 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Трявна съобщава, че със заповед № 414/25.06.2020г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение на ЗРП – план за регулация за УПИ ХІV, УПИ ХІІІ и УПИ ХV, кв. 2 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна, с цел поставяне на северната и южната регулационна линия на УПИ ХІV в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 73403.110.40 по кадастралната карта на гр. Трявна, собственост на Валя Симеонова Дучева.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

22.06.2020 г. 

Община Трявна уведомява , че с Решение № 126/28.05.2020г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на Застроителния и регулационен план на гр. Трявна за част от кв. 51, кв. 126, кв. 134, кв. 134б и улица с о.т. 716-714-713-712-724-725-726. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

22.06.2020 г. 

Община Трявна уведомява, че с Решение № 127/28.05.2020г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот № 501.1 по плана на новообразуваните имоти на земеделски земи , предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделски земи на територията на Община Трявна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане „за жилищно строителство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

27.05.2020 г. 

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 348/27.05.2020 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/– план за регулация и план за застрояване за УПИ VІ-17 от кв. 1а и УПИ ІІ-18 от кв. 16 по плана на с. Престой, общ. Трявна, с цел коригиране на североизточната и югозападната граница на УПИ VІ-17 от кв. 1а и северозападната граница на УПИ ІІ-18 от кв. 16, като отреждането на двата урегулирани поземлени имота „за жилищно строителство“ се запазва. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

14.05.2020 г. 

ДО МАРЧО БОНЕВ МАРКОВ, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.1368, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че със заповед № 230/26.03.2020г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план за частично изменение на ЗРП – план за регулация, план за застрояване и работен устройствен план за УПИ VІ-1368, УПИ VІІ-1369 и УПИ VІІІ-1370, кв. 16 по плана на гр. Трявна, с цел поставяне на вътрешните регулационни линии на УПИ VІІ-1369 в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 73403.501.1369 по КК на гр. Трявна, собственост на „Маи Агро Инвест“ ЕООД.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

14.05.2020 г. 

ДО СИМЕОН ИВАНОВ СТОЯНОВ, ПЕНКА ИВАНОВА НГУЕН, ИВАН СИМЕОНОВ СТОЯНОВ, ПАВЛИНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА И ВЕЛИКА НОВАКОВА ТОТЕВА, СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.104.19, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че със заповед № 229/26.03.2020г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план за частично изменение на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І-жил.комплекс, УПИ ХІІІ-жил.комплекс, УПИ ІІІ-20, УПИ ІV-19, УПИ V-18 и УПИ VІ-17, кв. 2 по плана на кв. Раданци, общ. Трявна, с цел поставяне на вътрешните регулационни линии на УПИ ІV-19 в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 73403.104.18 по КК на гр. Трявна, собственост на Михаил Борисов Кюркчиев.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

11.05.2020 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  OБЩИНА ТРЯВНА  има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Преустройство на обслужваща сграда от спортен комплекс в УПИ IV, кв. 1 по плана на гр. Трявна“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

11.05.2020 г. 

Община Трявна съобщава, че в бр.41/08.05.2020г. на Държавен вестник е публикувано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на водопровод и кабел НН за обект: Водоснабдяване на поземлени имоти в местностите „Данова поляна“ и „Вареницата“, землища Трявна и Черновръх, общ. Трявна. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 207 в сградата на Община Трявна. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

07.05.2020 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  „Йордан Красимиров Кънев“ има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на гаражна клетка и навес в поземлен имот 501.1 местност „Над трафопоста“ в землището на с. Бижовци, общ. Трявна“.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. ,,Никола Габровски” № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

07.05.2020 г. 

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 22 ОТ КВ. 2 ПО ПЛАНА НА С. ПРЕСТОЙ, ОБЩ. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че със заповед № 275/14.04.20210г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ за ЧИ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ Х-23, УПИ ХХІV-23 и УПИ ХХVІІІ-191, кв. 2 по плана на с. Престой, общ. Трявна, с цел формиране на нов урегулиран поземлен имот – УПИ ХХХ-23, собственост на Енчо Атанасов Тюркеджиев с отреждане „за обществено обслужване“.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

28.04.2020 г. 

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.110.41 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Трявна съобщава, че е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение на ЗРП – план за регулация за УПИ ХVІ-1970 от кв. 2 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна, с цел поставяне на северната и южната регулационна линия в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 73403.110.40 по кадастралната карта на гр. Трявна, собственост на Валя Симеонова Дучева. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

27.03.2020 г. 

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 231/26.03.2020 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/– план за регулация за УПИ ХІV-1970 от кв. 2 по плана на кв. Божковци, общ. Трявна, с цел поставяне на северната и южната регулационна линия в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 73403.110.40 по кадастралната карта на гр. Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

27.03.2020 г. 

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68823.521.77 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. СТАНЧОВ ХАН, ОБЩ. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че със заповед № 228/26.03.2020г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ І – културен дом и парк от кв. 5 по плана на с. Станчов хан, общ. Трявна, с цел обособяване на нов урегулиран поземлен имот – УПИ VІІ-76 с отреждане „за жилищно строителство“, като регулационните му линии се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот 68823.521.76 по КК, собственост на Иван Кънев Цанев.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

12.03.2020 г. 

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 22 ОТ КВ. 2 ПО ПЛАНА НА С. ПРЕСТОЙ, ОБЩ. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Трявна съобщава, че е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ Х-23, УПИ ХХІV-23 и УПИ ХХVІІІ-191 от кв. 2 по плана на с. Престой, общ. Трявна, с цел формиране на нов УПИ ХХХ-23, собственост на Енчо Атанасов Тюркеджиев с отреждане „за обществено обслужване“. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

05.03.2020 г. 

ДО РАДКА ДЕНЧЕВА ДИМОВСКА, СОБСТВЕНК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.1250 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в Община Трявна е внесен за разглеждане Подробен устройствен план за частично изменение на ЗРП – план за застрояване за УПИ ІІІ-1249 от кв. 65а по плана на гр. Трявна, с цел промяна характера на застрояване на урегулирания поземлен имот от ниско застрояване с височина до 10м в средно застрояване с височина до 15м. Проектът се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

04.03.2020 г. 

Община Трявна уведомява, че с Решение № 65/11.02.2020г. на Общински съвет Трявна е разрешено изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на водопровод и кабел НН за обект „Водоснабдяване поземлени имоти в местностите „Данова поляна“ и „Вареницата“, землище Трявна и землище Черновръх, общ. Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

04.03.2020 г. 

Община Трявна уведомява, че с Решение № 67/11.02.2020г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 58284.26.76 – стопански двор в землището на с. Престой, общ. Трявна, с цел отреждане на имота „за производствена и складова дейност“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

27.02.2020 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  „СУАБ – СБА“ ЕООД има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Автомивка“ в УПИ XII – 432 кв. 120 по ЗРП на град Трявна, ПИ с идентификатор 73403.501.432 по КК и КР на град Трявна.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68


О Б Я В Л Е Н И Е

19.02.2020 г. 

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 81058.91.9, 81058.91.23 и 81058.314.4 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. ЧЕРНОВРЪХ, ОБЩ. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че със заповед № 121/18.02.2020г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.91.10 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна, собственост на Веселин Косев Бонев, с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

18.02.2020 г. 

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.430.192 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Трявна съобщава, че е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІV-201 и УПИ V-202, кв. 11 по плана на кв. Стояновци, гр. Трявна, с възложител Ваня Любомирова Колева, с цел поставяне на регулационните линии на двата урегулирани поземлени имота в съответствие с имотните граници на поземлени имоти с идентификатори 73403.430.192 и 73403.430.193 по кадастралната карта на гр. Трявна. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

18.02.2020 г. 

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68823.521.77 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. СТАНЧОВ ХАН, ОБЩ. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Трявна съобщава, че е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І-културен дом и парк от кв. 5 по плана на с. Станчов хан, общ. Трявна, с цел обособяване на нов УПИ VІІ-76 с отреждане „за жилищно строителство“, като регулационните му линии се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 68823.521.76 по кадастралната карта на селото, собственост на Иван Кънев Цанев. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

03.02.2020 г. 

ДО СТАНКА МАРКОВА СТАНЧЕВА И МАРЧО БОНЕВ МАРКОВ, СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501. 1368 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Трявна съобщава, че е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение на ЗРП – план за регулация, план за застрояване и работен устройствен план за УПИ VІ-1368, УПИ VІІ-1369 и УПИ VІІІ-1370 от кв. 16 по ЗРП на гр. Трявна, с цел поставяне на вътрешните регулационни линии на УПИ VІІ-1369, собственост на „Маи Агро Инвест“ ЕООД в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 73403.501.1369 по КК на гр. Трявна. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

30.01.2020 г. 

Община Трявна уведомява, че със Заповед № 77/30.01.2020 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ Х-23, УПИ ХХІV-23 и УПИ ХХVІІІ-191, кв. 2 по плана на с.Престой, общ. Трявна с цел формиране на нов УПИ ХХХ-23 с отреждане „за обществено обслужване“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

30.01.2020 г. 

Община Трявна уведомява, че със Заповед № 75/30.01.2020 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІ-117, кв. 11 по плана на кв. Хитревци, гр. Трявна, с цел отреждането му „за хотелиерство“. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

30.01.2020 г. 

Община Трявна уведомява, че със Заповед № 78/30.01.2020 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І- културен дом и парк от кв. 5 по плана с. Станчов хан, общ. Трявна, с цел обособяване на нов УПИ VІІ-76 с отреждане „за жилищно строителство“, като регулационните му линии се поставят в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 68823.521.76 по кадастралната карта на с. Станчов хан. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

30.01.2020 г. 

Община Трявна уведомява, че със Заповед № 76/30.01.2020 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/– план за застрояване и работен устройствен план за УПИ ІІІ-3058 от кв. 48 по плана на гр. Трявна, с цел надстрояване на сграда с идентификатор 73403.501.3058.1 по кадастралната карта до достигане калкана на сграда в съседен имот с идентификатор 73403.501.1506. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

30.01.2020 г. 

ДО ПАВЛИНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА, СОБСТВЕНК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.104.19 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в Община Трявна е внесен за разглеждане Подробен устройствен план за частично изменение на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І-жилищен комплекс, УПИ ХІІІ-жилищен комплекс, УПИ ІІІ-20, УПИ ІV-19, УПИ V-18 и УПИ VІ-17 от кв. 2 по плана на кв. Раданци, общ. Трявна, с цел поставяне на вътрешните регулационни линии на УПИ ІV-19 в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 73403.104.18 по КК на гр. Трявна. Проектът се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

28.01.2020 г. 

ДО ИВАН СИМЕОНОВ СТОЯНОВ, ПЕНКА ИВАНОВА НГУЕН, ВЕЛИКА НОВАКОАВА ТОТЕВА И СИМЕОИН ИВАНОВ СТОЯНОВ, СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.104.19 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че в Община Трявна е внесен за разглеждане Подробен устройствен план за частично изменение на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І-жилищен комплекс, УПИ ХІІІ-жилищен комплекс, УПИ ІІІ-20, УПИ ІV-19, УПИ V-18 и УПИ VІ-17 от кв. 2 по плана на кв. Раданци, общ. Трявна, с цел поставяне на вътрешните регулационни линии на УПИ ІV-19 в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 73403.104.18 по КК на гр. Трявна. Проектът се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

08.01.2020 г. 

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 81058.91.9, 81058.91.23 и 81058.314.4 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ЧЕРНОВРЪХ, ОБЩ. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че в Община Трявна е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.91.10 по КК и КР на с. Черновръх, общ. Трявна, собственост на Веселин Косев Бонев, с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“. Проектът се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

06.01.2020 г. 

ДО АНЕТА ЙОРДАНОВА САМАНДЖИЕВА, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.740 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със заповед № 722/09.12.2019г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за част от кв. 81 по ЗРП на гр. Трявна, с цел поставяне на регулационните линии на УПИ ІІІ-739, собственост на Александър Станчев Тачев в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 73403.501.739 по кадастралната карта на гр. Трявна.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

03.01.2020 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  „Радослав Красимиров Цветков“ има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Промяна предназначението на поземлен имот № 89 от кв. 8 по плана на кв. Хитревци, гр. Трявна, общ. Трявна по постановление за възлагане, за който имот е отреден УПИ II-117, кв. 11, кв. Хитревци, гр. Трявна, общ. Трявна, представляващ поземлен имот с идентификатор 73403.503.117 по КК и КР на гр. Трявна“.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68