О Б Я В Л Е Н И Е

26.11.2021 г.

Община Трявна съобщава, че в бр.98/23.11.2021г. на Държавен вестник е публикувано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на ЗРП на с. Престой, общ. Трявна в обхват кв. 12, кв. 4 и проектоулица с о.т. 30 – 32 – 33 – 34 – 35. Проектът може да бъде разгледан в сградата на община Трявна, етаж 2, стая № 207. Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”.


О Б Я В Л Е Н И Е

24.11.2021 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна с ЕИК:000215946 има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Благоустрояване на УПИ IX-3067 ,,За обществено обслужване и спортни дейности“, кв. 51 по плана на гр. Трявна“

Местоположение: Гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово, УПИ IX-3067 в квартал 51 по плана на гр. Трявна, представляващ поземлен имот с идентификатор 73403.501.3067 по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна; с площ: 2042 кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68.

Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

17.11.2021 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ИВАН МАРИНОВ ВАСИЛЕВ има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
Първи етап: Изграждане на автомивка
Втори етап: Изграждане на лекарски кабинети

Местоположение: УПИ Х-415, кв. 119 по плана на гр. Трявна, община Трявна, област Габрово

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14-дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68.

Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

01.11.2021 г.

ДО ПЕТЪР ЕМИЛОВ КИРЯЗОВ, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.43.3 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Трявна съобщава, че в е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 02563.19.164 по Кадастралната карта на с. Бангейци, общ. Трявна, собственост на Георги Йорданов Петков, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане на имота „за жилищно строителство“. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14 дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

15.10.2021 г.

На основание чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Радослав Красимиров Цветков има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
,,Изграждане на два броя къщи за гости с обща трапезария в поземлен имот № 89 от кв. 8 по плана на кв. Хитревци, гр. Трявна, общ. Трявна, представляващ поземлен имот с идентификатор 73403.503.117 по КК и КР на гр. Трявна“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 – дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68

Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

04.10.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ДО „СЛАВЕЯ“ ООД, СЪСОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 81058.429.11 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ЧЕРНОВРЪХ, ОБЩ. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, Община Трявна съобщава, че със заповед № 608/30.09.2021г. е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за трасе на въздушна кабелна линия НН за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа в ПИ 81058.429.50 по КК и КР на с. Черновръх, общ. Трявна, собственост на „ДМП ТРЕЙДИНГ“ ЕООД към съществуващ трафопост.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово.


О Б Я В Л Е Н И Е

08.10.2021 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 73403.43.1, 73403.43.2 и 73403.43.5 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщаваме на заинтересованите, че в Община Трявна е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 02563.19.164 по Кадастралната карта на с. Бангейци, общ. Трявна, собственост на Георги Йорданов Петков, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане на имота „за жилищно строителство“. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14 дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

05.10.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че с Заповед № 627/04.10.2021г. на Кмета на Община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІ-1731 и УПИ V-общ., кв. 12 по плана на гр. Трявна, с цел поставяне на уличните регулационни линии на УПИ VІ-1731 в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 73403.50.1731 по КК и на УПИ V-общ. съобразно имотните граници по действащия ЗРП.


О Б Я В Л Е Н И Е

01.10.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че със Заповед № 611/30.09.2021 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП – план за застрояване за УПИ І-2286, кв. 137 по плана на гр. Трявна, който по кадастралната карта е поземлен имот с идентификатор 7340.501.2286, с цел промяна отреждането му от имот „за жилищно строителство“ в имот „за производствени дейности“.


О Б Я В А

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна (с ЕИК:000215946) – представлявана от Силвия Кръстева Кръстева – Кмет, има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

,,Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска администрация – гр. Трявна“

Местоположение: В поземлен имот с идентификатор 73403.501.1410 по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 1056 кв. м; с административен адрес: гр. Трявна, ул. ,,Ангел Кънчев“ № 21.

За целта е представена информация в РИОСВ – гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул.,,Никола Габровски” № 68.

Документ: Уведoмление


О Б Я В А

 30.09.2021 г.

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна (с ЕИК:000215946) – представлявана от Силвия Кръстева Кръстева – Кмет, има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

,,Обособяване на площадка за събиране и оползотворяване (третиране) на строителни и едрогабаритни отпадъци, и за събиране на автомобилни гуми, хартия и пластмаса, генерирани от населението на Община Трявна“

Местоположение: В имот 000073, в землището на село Радевци с ЕКАТТЕ 61323, община Трявна, представляващ поземлен имот с идентификатор 61323.50.73 по КК и КР на с. Радевци, община Трявна, област Габрово

За целта е представена информация в РИОСВ – гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул.,,Никола Габровски” № 68.

Документ: Уведомление


О Б Я В Л Е Н И Е

10.09.2021 г.

ДО КАТЕРИНА КОЛЕВА КОЕВА, СОБСТВЕНИЧКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 04025.48.19 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.БИЖОВЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със заповед № 498/28.07.2021г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план – ПЗ /план за застрояване/ и ПУП- парцеларен план и трасировъчен план за трасета на въздушна кабелна линия НН и довеждащ водопровод ф20мм до ПИ с идентификатор 04025.48.20 по КК и КР на с. Бижовци, общ. Трявна, собственост на „ГИЙК ТЕК“ ЕООД, представляване от Росен Митков Иванов.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово.


О Б Я В Л Е Н И Е

03.09.2021 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Марияна Михайлова Райкова има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:
„Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 73403.501.2286 по КК и КР на гр. Трявна, общ. Трявна от жилищно строителство в имот за не жилищни нужди – производствена дейност за преработка на пчелен мед“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68

Документ


О Б Я В Л Е Н И Е

04.08.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че с Решение № 143/28.07.2021г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване и ПУП – парцеларен план за трасета на довеждащите инженерни мрежи за поземлен имот с идентификатор 73403.27.5 по КК и КР на гр. Трявна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане на имота „за жилищно строителство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.08.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че с Решение № 142/28.07.2021г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 02563.19.164 по КК и КР на с. Бангейци, общ. Трявна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане на имота „за жилищно строителство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.08.2021 г.

СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 04025.48.7 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. БИЖОВЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че със заповед № 498/28.07.2021г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване и ПУП – парцеларен план и трасировъчен план за трасета на въздушна кабелна линия НН и довеждащ водопровод ф20 мм до ПИ с идентификатор 04025.48.20 по КК и КР на с. Бижовци, общ. Трявна, собственост на „ГИЙК ТЕК“ ЕООД, представлявано от Росен Митков Иванов.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово.


О Б Я В Л Е Н И Е

26.07.2021 г.

ДО „СЛАВЕЯ“ ООД, СЪСОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 81058.429.11 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ЧЕРНОВРЪХ, ОБЩ. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Трявна съобщава, че е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за трасе на въздушна кабелна линия НН за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа в ПИ 81058.429.50 по КК и КР на с. Черновръх, общ. Трявна, собственост на „ДМП ТРЕЙДИНГ“ ЕООД към съществуващ трафопост. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14 дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

15.07.2021 г.

ДО ЛИДИЯ ПЛАМЕНОВА УЛЕВИНОВА, СОБСТВЕНИЧКА НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.1503 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със заповед № 392/17.06.2021г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план – ПЗ /план за застрояване/ и РУП /работен устройствен план/ за УПИ ІІІ-3058, кв. 48 по ЗРП на гр. Трявна, който по кадастралната карта е поземлен имот с идентификатор 73403.501.3058, собственост на „Непал-10“ ЕООД с управител Петър Киров Петров.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово.


О Б Я В Л Е Н И Е

13.07.2021 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Венцислав Цветанов Недялков има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Жилищно строителство“

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 73403.27.5 по КК и КР на гр. Трявна
Инвестиционното предложение предвижда промяна на предназначението на собствения земеделски поземлен имот за неземеделски нужди ,,Жилищно строителство“ с цел строителство на жилищна сграда за собствени нужди със застроена площ около 150 кв.м.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.07.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява, че с Решение № 122/24.06.2021г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план на с. Престой, общ. Трявна за част от кв. 12, част от кв. 4 и улица с о.т.30 – о.т.32 – о.т.33 о.т.34 – о.т.35.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.07.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява, че с Решение № 124/24.06.2021г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за трасета на усукан изолиран проводник 0.4 kv НН , довеждащ водопровод ф 32мм и канализация ф 250мм до ПИ 81058.259.22 по КК на с. Черновръх, общ. Трявна във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане „за производствена дейност – винарна“.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.07.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява, че с Решение № 123/24.06.2021г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за трасета на усукан изолиран проводник 0.4 kv НН , довеждащ водопровод ф 32мм и канализация ф 250мм до ПИ 81058.259.21 по КК на с. Черновръх, общ. Трявна във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане „за производствена дейност – винарна“.


О Б Я В Л Е Н И Е

09.07.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че с Решение № 121/24.06.2021г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за трасе на въздушна кабелна линия НН за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа в ПИ 81058.429.50 по КК на с. Черновръх, общ. Трявна към съществуващ трафопост.


О Б Я В Л Е Н И Е

22.06.2021 г.

ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 04025.48.7 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. БИЖОВЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Трявна съобщава, че е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 04025.48.20 по КК на с. Бижовци, общ. Трявна, собственост на „ГИЙК ТЕК“ ЕООД, представлявано от Росен Митков Иванов във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане на имота „за жилищно строителство“. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14 дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

14.06.2021 г.

Община  Трявна съобщава, че в бр.48/08.06.2021г. на Държавен вестник е публикувано  обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и трасировъчен план за трасета на въздушна кабелна линия 0,4 kV НН и довеждащ водопровод  ф 20мм до ПИ 04025.48.20 по КК на землище Бижовци, общ. Трявна. Проектът може да бъде разгледан в Община Трявна,  стая 207. На основание чл. 128, ал.5 от  ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в  „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


О Б Я В Л Е Н И Е

01.06.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че със Заповед № 339/27.05.2021 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за частично изменение на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІV-879 и УПИ ІІІ- почивна станция, кв. 67 по плана на гр. Плачковци, кв. Стоевци, с цел изменение границите на УПИ ІV-879, като регулационните му линии се поставят в съответствие с имотните граници на ПИ -879, което налага изменение и на УПИ ІІІ-почивна станция.


О Б Я В Л Е Н И Е

21.05.2021 г.

Община Трявна съобщава, че в бр. 41/18.05.2021г. на Държавен вестник е публикувано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на ЗРП на гр. Трявна за част от кв.20, 32, 33, 34 и прилежащите улици – „Люляк“, „Бузлуджа“ и „Крайбрежна“. Проектът е изложен за разглеждане в стая №207 в сградата на Община Трявна и стая №102, ет.1 в сградата на кметство Плачковци. Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в  „Държавен  вестник“ .


О Б Я В Л Е Н И Е

12.05.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ДО ЛИДИЯ ПЛАМЕНОВА УЛЕВИНОВА, СОБСТВЕНИЧКА НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.1503 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Трявна съобщава, че е внесен за разглеждане Подробен устройствен план – ПЗ /план за застрояване/ и РУП /работен устройствен план/ за УПИ ІІІ-3058, кв. 48 по ЗРП на гр. Трявна, който по кадастралната карта е поземлен имот с идентификатор 73403.501.3058, собственост на „Непал-10“ ЕООД с управител Петър Киров Петров. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14 дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

11.05.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че с Решение № 89/27.04.2021г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересуваните лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.259.21 по КК и КР на с. Черновръх, общ. Трявна, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане на имота „за производствена дейност – винарна“.


О Б Я В Л Е Н И Е

11.05.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че с Решение № 90/27.04.2021г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересуваните лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.259.22 по КК и КР на с. Черновръх, общ. Трявна, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане на имота „за производствена дейност – винарна“.


О Б Я В Л Е Н И Е

11.05.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че с Решение № 86/27.04.2021г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересуваните лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.429.39 – стопански двор по КК и КР на с. Черновръх, общ. Трявна, с цел отреждане на имота „за производствена дейност“.


О Б Я В Л Е Н И Е

24.03.2021 г.

Община Трявна има следното инвестиционно предложение:
„Рехабилитация на улица „Черновръх“, гр. Трявна, Община Трявна“


О Б Я В Л Е Н И Е

10.03.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че със Заповед № 138/02.03.2021 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП /подробен устройствен план/– план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.337.361 с НТП – за друг имот на културно историческото наследство по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Черновръх, общ. Трявна, с цел обособяване устройствена зона за имота – обществено обслужване.


О Б Я В Л Е Н И Е

10.03.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че с Решение № 43/25.02.2021г. на Общински съвет Трявна е допуснато служебно изработване на частично изменение на Застроителния и регулационен план на гр. Плачковци, касаещо квартали: 20, 32, 33 и 34.


О Б Я В Л Е Н И Е

05.03.2021 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЗЕЕ ЗА 2020г.
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЗЕВИ ЗА 2020г.


О Б Я В Л Е Н И Е

04.03.2021 г. 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
на проекти:
„ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТРЯВНА“

в обхват на следните имоти:
ПИ с идентификатор 04025.19.19, землище с.Бижовци, общ. Трявна,
ПИ с идентификатор 81058.257.78, землище на с.Черновръх, общ. Трявна, ПИ с идентификатор 73403.48.14 по КК и КР на гр.Трявна,
ПИ с идентификатор 73403.48.3 по КК и КР на гр.Трявна
Кирил Стефанов Пантев, Николай Николаев Николов и Кирил Иванов Рашков в качеството си на собственици и възложители, на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, уведомяват всички заинтересовани физически и юридически лица, че организират обществено обсъждане на проектите:

1. Частично изменение на ОУПО Трявна в обхват на ПИ с идентификатор 04025.19.19, землище с.Бижовци, общ. Трявна, собственост на Кирил Стефанов Пантев

2. Частично изменение на ОУПО Трявна в обхват на ПИ с идентификатор 81058.257.78, земл. на с.Черновръх, общ. Трявна, собственост на Николай Николаев Николов

3. Частично изменение на ОУПО Трявна в обхват на ПИ с идентификатор 73403.48.14 и ПИ с идентификатор 73403.48.3 по КК и КР на гр.Трявна, собственост на Кирил Иванов Рашков

Общественото обсъждане ще се проведе на 15.03.2021г. от 15ч. в офис на адрес: гр. Трявна, ул. Ангел Кънчев №17,1 етаж.
Проектите са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в стая №207 в сградата на Община Трявна.
Писмени становища, мнения и препоръки могат да се подават в деловодството на Община Трявна или на срещата за обществено обсъждане.

Изменение ОУП – имот 04025.19.19

Изменение ОУП – имот 73403.48.14 и имот 73403.48.3

Изменение ОУП – имот 81058.257.78


О Б Я В Л Е Н И Е

18.02.2021 г. 

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 73403.502. 2096 И 73403.502.2099 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Трявна съобщава, че със заповед № 90/11.02.2021г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ V-2097, кв. 23 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна, с цел поставяне на регулационните му линии в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 73403.502.2097 по КК на гр. Трявна, собственост на Росина Росенова Стефанова.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово.


О Б Я В Л Е Н И Е

18.02.2021 г. 

СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.503.3, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че със заповед № 97/15.02.2021г. на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план за частично изменение на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І-4,5 и УПИ ХІ-1, кв. 1 по плана на кв.Хитревци, гр. Трявна, с цел поставяне на регулационните линии на УПИ І-4,5 в съответствие с имотните граници на поземлен имот с идентификатор 73403.503.226 по КК на гр. Трявна, собственост на Герхард Хишиер Хишиер.
Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово.


О Б Я В Л Е Н И Е

10.02.2021 г. 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява, че с Решение № 9/28.01.2021г. на Общински съвет Трявна е разрешено изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на общината в обхват поземлен имот с идентификатор 81058.257.78 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна и изработване на ПУП – план за застрояване за поземлен имот 81058.257.78, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане на имота „за производствена и складова дейност“.


О Б Я В Л Е Н И Е

10.02.2021 г. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  „МЕЛИСТА“ ЕООД, ЕИК 107571532 има намерение да реализира следното инвестиционно предложение:

„Обособяване на кланичен пункт с транжорна и малка мандра в част от съществуваща сграда с производствено предназначение“ с местоположение – УПИ IX-2297, кв.113 по плана на гр. Трявна, съществуващ на ПИ с идентификатор 73403.501.2297 по КК и КР на гр. Трявна

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68


ОБЯВЛЕНИЕ

03.02.2021г.

ДО ДИАНА ДИМОВА ДОНЧЕВА, СОБСТВЕНИЧКА НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.1466 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Трявна съобщава, че е внесен за разглеждане Подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІІ-1467, кв. 34 по плана на гр. Трявна, с цел промяна на уличната регулация, като същата се постави в съответствие с имотната граница на поземлен имот с идентификатор 73403.501.1467 по КК на гр. Трявна, собственост на Десислав Светославов Любомиров и Любомира Петрова Мотова – Любомирова. Проектът се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Писмени възражение, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14 дневен срок от датата на съобщението пред Община Трявна.


СЪОБЩЕНИЕ

03.02.2021г.

Община Трявна съобщава, че в бр.9/02.02.2021г. на Държавен вестник е публикувано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на ЗРП на гр. Трявна в обхват кв. 61а и проектоулица с о.т. 523-524-525-225а, с цел отпадане на проектоулицата и обособяване на нови урегулирани поземлени имоти в съответствие с одобрената кадастрална карта. Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник”.

Документи за ПУП кв.61А


СЪОБЩЕНИЕ

22.01.2021г.

Публично обявяване на Съобщение с изх. № РР-01-06(6)/21.01.2021г. от Басейнова Дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен във връзка с чл. 62а, ал.1 от Закона за водите за водовземане от повърхностен воден обект – река Тревненска, чрез изградени съоръжения с цел на водовземането – водоснябдяването за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса  на работата им, и с място на използване на водите – обособено производство Трявна – площадка Трявна в гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово, реализирана от „ЕМКО“ ООД

Съобщение Басейнова Дирекция


О Б Я В Л Е Н И Е

14.01.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че с Решение № 223/26.11.2020г. на Общински съвет Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване и трасета на довеждащите инженерни мрежи за поземлен имот с идентификатор 04025.48.20 по КК и КР на с. Бижовци, общ. Трявна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане „за жилищно строителство“.


О Б Я В Л Е Н И Е

14.01.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че със Заповед № 25/11.01.2021 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ VІІ-1369 и УПИ VІІІ-1370, кв. 16 по плана на гр. Трявна, с цел изменение на вътрешната им регулационна линия.


О Б Я В Л Е Н И Е

14.01.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че със Заповед № 24/11.01.2021 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ХІХ-за жил.строителство, кв. 85 по плана на гр. Трявна, с цел образуване на нов урегулиран поземлен имот – ХХХVІІ-775 – за жил.строителство, като границите му съответстват с имотните граници на поземлен имот 73403.501.775 по КК на гр. Трявна.


О Б Я В Л Е Н И Е

14.01.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Трявна уведомява , че с Решение № 236/22.12.2020г. на Общински съвет Трявна е допуснато служебно изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на Застроителния и регулационен план на гр. Трявна в обхват кв. 61а и проектоулица с осови точки 523-524-525-225а, с цел отпадане на проектоулицата и обособяване на нови урегулирани поземлени имоти в съответствие с одобрената кадастралната карта.