Обслужваща банка: ДСК АД, клон Трявна
ул.“Ангел Кънчев“ № 36

BIC: STSABGSF

 

Бюджетна разплащателна сметка:

IBAN: BG26STSA93003111039300

 

Набирателна сметка (депозити):

IBAN: BG81STSA93003304591237

 

Бюджетна приходна сметка:

IBAN: BG31STSA93008411029000

 

Желаещите да внесат местните данъци и такси по банков път, могат да извършват банкови преводи по следната сметка на Община Трявна:

IBAN: BG31STSA93008411029000, BIC: STSABGSF, ОБСЛУЖВАЩА БАНКА: БАНКА ДСК ТРЯВНА

 

Кодове за вид плащане:

44 14 00 – Окончателен годишен патентен данък
44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти
44 22 00 – Данък върху наследствата
44 23 00 – Данък върху превозните средства
44 24 00 – Такса Битови отпадъци
44 25 00 – Данък припридобиване на имущества по дарения и възмезден начин
44 28 00 – Туристически данък
44 34 00 – Други данъци /пътен данък/
44 80 13 – Такса куче
44 80 07 – Такси за административни услуги