ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ /МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ – ВСИЧКИ ПРОФИЛИ; ФЕЛДШЕРИ; АКУШЕРКИ

септември 12, 2022

ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“
/ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЯСЛЕНИ ГРУПИ/

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ПО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Осигурява здравното обслужване на ученици в училището.
Осигурява здравното обслужване на децата в детска градина и яслена група.
Оказва първа долекарска помощ при спешни състояния до пристигане на екип на центъра по спешна медицинска помощ и провеждане на дейности по опазване на здравето.
Организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детските заведения и училищата.
Приема децата и провежда необходимите хигиенни и профилактични прегледи.
Провежда организирани занимания на децата под ръководството на директора на детската градина.
Провежда занимания по физическа култура и активен двигателен режим.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ:
Професионален опит: минимум 1 година;
Професионална област: Медицина.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
– Заявление за участие;
– Автобиография /CV/;
– Копие от диплома за завършено образование;
– Копие от други документи, доказващи допълнителен професионален опит и специализации;
– Копие от трудова книжка, доказваща наличието на трудов стаж и професионален опит.

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ:
– Основна заплата – 1300 лв.
– по 1 % допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за всяка година /доказва се с копие от трудова книжка удостоверяваща продължителността на професионалния опит/.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
До 17:00 часа на 23.09.2022 г.

МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
Деловодство, ет. I-ви в сградата на Община Трявна
Адрес: гр.Трявна, ул. “Ангел Кънчев“ №21