Обява за набиране на персонал за изпълнение на задълженията на общината по ЗЛП/ЗХУ и ЗСУ в частта, свързана с насочването за ползване на социални услуги

март 22, 2023

Община Трявна в качеството й на бенефициент по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Трявна“ ”, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002-0060-C01, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“, процедура BG05SFPR002-2.002 – Укрепване на общинския капацитет

ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сътрудник социални дейности /община/ 1 брой – пълен работен ден /8 часа/
Сътрудник социални дейности /община/ 1 брой – непълен работен ден /4часа/

Описание на длъжността:
 Насочване на гражданите за ползване на социални услуги;
 Информиране на лицата относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване;
 Съдействие при попълване на заявления-декларации за включване в механизма лична помощ и асистентска подкрепа;
 Проверка за съответствие с нормативните изисквания;
 Идентифициране на потребители, отговарящи на условията на целевите групи на услугите лична помощ и асистентска подкрепа;
 Съдействие и консултиране на лицата за избор на подходящи за тях социални услуги;
 Провеждане на разяснително-информационна дейност по предоставянето на социални услуги;
 Посредничество за уреждане на споровете между ползвателя на съответната услуга и неговия асистент;
 Извършване на мониторинг на услугите АП и ЛП;
 Посещения на място в домовете на потребителите;
 Упражняване на контрол при предоставяне на разкрити и функциониращи социални услуги делегирани от държавата дейности на територията на община Трявна;
 Изготвяне на анкетни карти и проучване на потребностите от СУ в общината.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– Висше образование, минимална образователна степен: Бакалавър
– Умение за работа в екип;
– Комуникативност;
– Мотивация за работа;
– Познания в сферата на социалните услуги и по-висока степен на образование ще се считат за предимство.
– Компютърна грамотност

Необходими документи:

– Заявление за кандидатстване;
– Автобиография;
– Копие от диплома за завършено образование;
– Копие от други документи, доказващи допълнителен професионален опит и специализации;
– Други приложими документи.

НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

Длъжностите се заемат чрез сключване на трудов договор по чл.67, ал.1, т.2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 138
/за служителя на непълно работно време/
Трудовият договор е за период от 22 месеца.

Подборът на кандидатите за заемане на длъжностите ще се проведе в два етапа: подбор по документи и интервю с допуснатите кандидати.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00ч. в деловодството на Общинска администрация гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ 21 в срок до 17.00ч. на 13.04.2023 г.
Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Трявна.

Обявата и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Община Трявна: www.tryavna.bg

Комплект с документи за кандидатстване може да се получи и в деловодството на Община Трявна.

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация Трявна и на електронната страница на Община Трявна – до 5 работни дни след срока за прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на Община Трявна и на електронната страница на Община Трявна.

Автобиография

Заявление