Обява за подбор на персонал по проект „Грижа в дома“

май 8, 2020

В изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-0125-С02 Проект „Грижа в дома”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за предоставяне на интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда

ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА ПОДБОР
ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Специалист „Здравни грижи“ (медицинска сестра, фелдшер)

Наетите лица се назначават на трудово правоотношение на базата на необходимите квалификация и опит, съобразно индивидуалните потребности на кандидат-потребителите, така че да изпълняват заложените в Проекта дейности.

ОБЯВА ПЕРСОНАЛ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ
АВТОБИОГРАФИЯ