Обява за подбор на персонал по проект “Грижа в дома” – Компонент 3

април 22, 2020

В изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.101-0046-C01 по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Проект „Грижа в дома” за Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора)

ОБЩИНА ТРЯВНА
ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ

Диспечер – 1 брой (на пълно работно време)
Сътрудник „Социални дейности“ – на пълно или непълно работно време

Наетите лица се назначават на трудово правоотношение на базата на необходимите квалификация и опит и ще изпълняват заложените в Проекта дейности за определен срок до 31.12.2020 година.

ОБЯВА ПЕРСОНАЛ
ЗАЯВЛЕНИЕ ДИСПЕЧЕР
ЗАЯВЛЕНИЕ СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
АВТОБИОГРАФИЯ