Обява за подбор на персонал по проект „Грижа в дома“

април 15, 2020

В изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-0125-С02 Проект „Грижа в дома”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за предоставяне на интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда

ОБЩИНА    ТРЯВНА

ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ

Координатор – 1 брой (на пълно работно време)
Специалисти „Здравни грижи“(медицинска сестра, фелдшер) – на непълно работно време
Домашни санитари – на пълно или непълно работно време
Психолог – 1 брой (почасово)

Наетите лица се назначават на трудово правоотношение на базата на необходимите квалификация и опит, съобразно индивидуалните потребности на кандидат-потребителите, така че да изпълняват заложените в Проекта дейности.

ОБЯВА ПЕРСОНАЛ
ЗАЯВЛЕНИЕ КООРДИНАТОР
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ДОМАШЕН САНИТАР
ЗАЯВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГ
АВТОБИОГРАФИЯ