Списък на допуснати кандидати до интервю в подбор по документи за заемане на длъжностите: „Работник озеленяване“, и „Работник поддръжка“

април 21, 2021

Списък на допуснати кандидати до интервю в подбор по документи за заемане на длъжностите: „Работник озеленяване“, и „Работник поддръжка“ в Общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна по проект „Подкрепа за уязвими лица от Община Трявна“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Административен Договор за БФП BG05M9OP001-2.105-0005-C01 по процедура BG05M9OP001-2.105 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ