Списък на класираните и некласирани кандидати след приключване на конкурсната процедура, свързана с провеждане на конкурс за избор за заемане на длъжности по проект № BG05M9OP001-2.040-0125-C02 „Грижа в дома“

май 13, 2020

Списък на класираните и некласирани кандидати след приключване на конкурсната процедура, свързана с провеждане
на конкурс за избор за заемане на длъжности по проект № BG05M9OP001-2.040-0125-C02 „Грижа в дома“

Координатор
Специалист „Здравни грижи“
Домашен санитар
Психолог