СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА, СВЪРЗАНА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИСПЕЧЕР“ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.101-0046-C01 „ГРИЖА В ДОМА“

април 30, 2020

Документ