Списък на класирания на първо място кандидат след приключване на конкурсната процедура свързана с провеждане на конкурс за избор на държавен служител за заемане на длъжността Главен експерт „Устойчиво развитие“

април 15, 2021

Документ