Удължаване срока на обявата за подбор на персонал по проект „Подкрепа за уязвими лица в Община Трявна“ до 17,00 ч на 20.04.2021, поради недостатъчния брой на кандидатите от целевите групи

април 19, 2021

Удължаване срока на обявата за подбор на персонал по проект „Подкрепа за уязвими лица в Община Трявна“ до 17,00 ч на 20.04.2021, поради недостатъчния брой на кандидатите от целевите групи

В изпълнение на Договор  BG05M9OP001-2.105-0005-C01  по  Процедура BG05M9OP001-2.105 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“, проект „Подкрепа за уязвими лица от Община Трявна ”

Община Трявна обявява подбор по документи и събеседване за следните длъжности:

ПЕРСОНАЛ ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ЗА РАБОТА В ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ В ТОВА ЧИСЛО:

– Хора с увреждания с право на работа;
– Лица в неравностойно положение на пазара на труда;
– Безработни младежи до 29 годишна възраст, включително с трайни увреждания и младежи от социални заведения, които са завършили образованието си;
– Самотни родители (осиновители) на деца до 5 години;
– Безработни лица над 54 години;
– Безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация;
– Други групи безработни лица- без никакво образование и лица неактивни;

  1. Работник озеленяване, код по НКПД 92140015 – 5 щатни бройки за период от 12 месеца
  2. Работник поддръжка, код по НКПД 93120008 – 5 щатни бройки за период от 12 месеца