ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОСВОБОДЕНИ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА, БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

февруари 25, 2022

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА
БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОСВОБОДЕНИ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА, БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Със Заповед № ОХ – 1070/25.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности, ОПРЕДЕЛЕНИ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА
БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ОСВОБОДЕНИ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА,
БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

ЗА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО – 5 БР. ДЛЪЖНОСТИ,
от тях:
„Старши специалист ІІ степен” – 2 бр. (сержант/старшина)
„Специалист” – 3 бр. (редник, ефрейтор)

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 28.10.2022 г. ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „С. Врачански” 1А

Изисквания: ДА СА БИЛИ НА ВОЕННА СЛУЖБА!
– образование – средно или по-високо;
– към датата на сключване на договора да им остава не по-малко от 2 години да навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв (за войниците – 55г., за сержантите – 60г.)
– да не са осъждани.

Службата в ДР може да бъде „активна” – когато са извикани за изпълнение на задача във военните формирования на БА или „на разполо-жение за активна служба” – когато не са извикани на активна служба.
Времето, през което резервистът е на активна слежба се зачита за трудов стаж от първа категория и той получава основно и допълнително възнаграждение пропорционално на продължителността на активната служба на длъжността, за която е назначен.
За всяка навършена година на разположение, резервистът получава възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното му военно звание и степен, за което е сключен договора.

За справка: Военно окръжие – Габрово, ул. „С. Врачански” 1А
Тел. 066/805531 и www.comd.bg