ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

април 26, 2022

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА
БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ
СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА,
СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС /ПО ДОКУМЕНТИ/ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
Със Заповед № ОХ – 360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности
ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС,
във военни формирования от състава на
Военноморските сили – 120 длъжности.
Обявените места за резервисти са в гарнизоните Варна и Бургас, както следва:
ВФ 22580 Варна – 1
ВФ 38010 Варна – 59
ВФ 22480 Бургас – 51
ВФ 34590 Бургас – 6
ВФ 18360 Бургас – 3

И ДЛЪЖНОСТИ В ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ:

„Оператор на ЕИТ” за ВО-София -2,
ВО-Стара Загора -1, ВО-Търговище – 1
ВО-Благоевград -1, ВО-Ямбол -1 и ВО-Перник – 1.
ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 29.07.2022 г.
ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО, ул. „С. Врачански” 1А

Изисквания: образование – средно или по-високо; да са пълнолетни граждани на Р. България и да нямат др. гражданство; да не са осъждани и др.
Службата в ДР може да бъде „активна” – когато са извикани за изпълнение на задача във военните формирования на БА или „на разположение за активна служба” – когато не са извикани на активна служба.
Времето, през което резервистът е на активна слежба се зачита за трудов стаж от първа категория и той получава основно и допълнително възнаграждение пропорционално на продължителността на активната служба на длъжността, за която е назначен.
За всяка навършена година на разположение, резервистът получава възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното му военно звание и степен, за което е сключен договора.

За справка: Военно окръжие – Габрово, ул. „С. Врачански” 1А
Тел. 066/805531 и www.comd.bg