ДАМТН ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКИ НА ПРОБЛЕМНИЯ КОМИН НА ХОТЕЛА В ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ТРЯВНА

декември 2, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

В Общината продължават да постъпват множество сигнали във връзка с лошото качество на въздуха, заради дима от комина на хотел „Трявна“. Чистият въздух е една от емблемите на Трявна, с която се привличат голяма част от посетителите и гостите на Трявна.

 

Спазвайки всички законови разпоредби Община Трявна продължи да търси начин за решение на многогодишния проблем с хотела в централната градска част, чийто комин замърсява въздуха в централна градска част на Трявна.

Припомняме, че след проведени срещи с институциите, имащи отношение към решаването на този проблем, през месец октомври Общината сезира Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околната среда, Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, както и Областния управител, като се излага подробно фактологията около случая с молба за съдействие. За проблемът е уведомена и Държавна агенция по метрологичен и технически надзор с желание за извършване на проверка.

На 10.11.2020 г. отново бяха  изпратени писма до собственика и наемателя на обекта, с което се задължават в 7-дневен срок да представят необходимите документи за въвеждане в експлоатация на съответните съоръжения /котли/, с които извършват отоплението на обекта. Собственикът и наемателят на обекта бяха уведомени, че в противен случай от Общината ще бъдат предприети последващи действия.

 

На 1.12.2020 г. в Община Трявна бе получено писмо с отговор от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, във връзка с молба от Община Трявна към агенцията за  извършване на проверка на котлите и качеството на въглищата, които използва хотелът в централната градска част.

В следствие на извършените проверки двата водогрейни котли са спрени от експлоатация.

Представяме на вниманието на гражданите откъс от писмото, касаещ извършените през миналия месец проверки:

„Служители на Регионален отдел „Инспецкция за държавен и технически надзор“ – Северна централна България са извършили две внезапни проверки на 12.11.2020 и на 19.11.2020 г. на посочения в сигнала адрес.

Установено е, че на територията на хотел „Трявна“ са монтирани два броя водогрейни котли, работещи на твърдо гориво. При проверката на 12.11.2020 г. единият от тях е в експлоатация, при повторната проверка и двата котела не са били в експлоатация.

От представените документи, декларации за съответствие и монтирани на тях табелки с маркировка и технически параметри е установено, че същите са съоръжения с повишена опасност по смисъла на чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите, във връзка с чл. 2.4 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (НУБЕТНСН). Същите са регистрирани от орган за технически надзор, получил лицензия за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност от Председателя на ДАМТН.

При проверките е установено, че липсва лице, притежаващо необходимата степен на правоспособност, съгласно Наредба №2 от 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли (обн., ДВ, бр. 9 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2006 г.).

В предвид направените констатации съоръженията с повишена опасност, два броя водогрейни котли, монтирани на територията на хотел „Трявна“, с ползвател „Екотурист – Трявна“ ЕООД, с административен адрес: град Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 46 са спрени от експлоатация със запис в ревизионните книги и са дадени предписания съгласно чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗТИП.