ДГ „КАЛИНА“ В ТРЯВНА ПРЕМИНАВА НА ОТОПЛЕНИЕ С ПЕЛЕТИ

май 9, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Сградата на Детска градина „Калина“ в Трявна ще бъде отоплявана с пелети. Това стана ясно в началото на миналия месец, когато Община Трявна спечели проект на стойност 29 982.20 лв. без ДДС, с които ще бъдат закупени и монтирани два броя котли за целта. В момента детското заведение се отоплява само на нафта и преминаването към подобен вид екологично отопление ще намали значително разхода и отделянето на вредните емисии въглероден диоксид в природата.

„На 7 април подписах административния договор с Държавен Фонд Земеделие по спечелен проект  BG06RDNP001-19.117-0004 „Изграждане на нова система за отопление на ДГ „Калина“, гр. Трявна чрез доставка на нов котел за отопление“ и съм изключително радостна, че и сградата на детската градина вече ще премине към този вид отопление след тази на детската ясла към ДГ „Калина“. Със сигурност ще се намали разхода и ще бъде по-уютно и комфортно за децата, които я посещават!“ коментира кметът на Община Трявна.

Проектът е спечелен по процедура BG06RDNP001-19.117 МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 2018 от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“

Предвижда се да бъдат монтирани два броя котли по 80kW, които ще се свържат към съществуващата система с хидравличен разпределител. Ще се изградят също така два броя външни комини от хром никел за всеки един от котлите.

Срокът за изпълнение на проекта е 7 април 2023 год.