ДО 14 ЯНУАРИ МОЖЕ ДА ПОДАВАТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ, КОИТО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2022 Г.

декември 20, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка с обявената от Европейската комисия 2022 год. за Европейската година на младежта, ще се организират поредица от събития и дейности за млади хора. Идеята е да се насърчат усилията на Европейския съюз, европейските държави-членки, регионалните и местните власти за признаване на усилията на младежта по време на пандемията и подкрепа и ангажиране с младите хора, докато излизаме от нея.

Европейската година на младежта ще има за цел да подчертават как промяната към по-екологично, по-дигитално бъдеще и социално справедливо общество може да доведе до по-големи възможности за младите хора; насърчаване на всички млади хора, особено тези с по-малко възможности, да станат активни и ангажирани граждани, както и участници в промяната, вдъхновени от европейското чувство за принадлежност; насърчава различните възможности, налични за младите хора в целия ЕС, и по този начин подпомага тяхното лично, социално и професионално развитие в един по-зелен, по-дигитален и по-приобщаващ Европейски съюз.

В тази връзка, Община Трявна кани младежки организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, отговарящи на чл. 19 и чл. 20 от Закона за младежта и неформални младежки групи, както и организации – работещи с млади хора, регистрирани и осъществяващи дейност на територията на община Трявна, да представят проектни предложения за младежки дейности и инициативи, които да бъдат включени в Общинския годишен план за младежта през 2022 г.

Проектните предложения следва да се изпълняват на територията на Община Трявна и да бъдат съобразени и разработени с една от основните приоритетни области на Община Трявна за предстоящата година, а именно:

  • – Европейска година на младежта

в контекста на:

  • Създаване на условия и насърчаване на физическата активност и спорта.
  • Младежки проекти и инициативи, целящи формиране на знания, умения, нагласи и ангажираност с екологичните проблеми и тяхното решаване.
  • Насърчаване на културата и творчеството сред младите.

Проектните предложения ще се оценяват на 2 етапа:

  • Административен преглед.
  • Съдържателна оценка – доколко проектните дейности са в съответствие с една от основните приоритетни области на Община Трявна за предстоящата година; доколко са мотивирано обосновани; целеви групи и обхват; очакван резултат и устойчивост; целесъобразност и балансираност на бюджета на проекта.

Експертната комисия може да предлага на кандидата корекции и/или редукция на предложения бюджет, както и аргументирани промени в проектните предложения.

Одобрените проектни предложения ще бъдат съфинансирани от бюджета на Общинския план за младежта за 2022 година, приет от Общински съвет – Трявна.

Проектните предложения се подават на хартиен и на електронен носител в деловодството на Oбщина Трявна до 17:00 часа на 14.01.2022 г.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Община Трявна – www.tryavna.bg.

КМЕТ:

/…………………/

СИЛВИЯ КРЪСТЕВА

Прикачаме файлове с необходимите документи за подаване на проектните предложения:

ФОРМУЛЯР 2

ФОРМУЛЯР 3