ДО 28 НОЕМВРИ 2022 ГОД. СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ МОГАТ ДА ГИ РЕГИСТРИРАТ В БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН“

октомври 28, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна уведомява всички юридически лица и граждани, които са собственици на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), че до 28 ноември 2022 г. могат да регистрират същите в Басейнова дирекция ,,Дунавски район“ – гр. Плевен.

Заявленията за регистрация на водовземните съоръжения се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма на следния адрес:

Басейнова дирекция ,,Дунавски район“
ул. „Чаталджа“ № 60
гр. Плевен
п.к. 5800
п.кутия 1237

Заявления могат да се подават и чрез кмета на Община Трявна или кметския наместник по местонахождението на кладенеца.

За регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности на гражданите се подава заявление ОБРАЗЕЦ РГ2.

За регистрация на водовземни съоръжения за стопански цели се подава заявление ОБРАЗЕЦ РС1.