Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че индивидуалният административен акт, издаден от Община Трявна можете да получите по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • на място в Община Трявна, където е заявен
  • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя);
  • цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната услуга.

Плащането може да се извърши на касата в ЦАО – Център за административно обслужване в Община Трявна /извършват се плащания и чрез ПОС терминал/ или по банков път, както следва:

Банкова сметка: BG31STSA93008411029000 
Код за вид плащане: 44 80 07

Допълнителна информация: Подаване на предложения, сигнали и жалби: 5350, гр. Трявна ул. Ангел Кънчев №21.
За изпращане на електронни документи: delovodstvo@tryavna.bg
Телефони за контакт: 0677/6 20 29, в. 102


УСЛУГА № 1994
ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ИЛИ ДРУГ АКТ НА ЧУЖДЕСТРАНЕН СЪД ИЛИ ДРУГ ОРГАН

Образец на молба
Образец на декларация

На основание: Граждански процесуален кодекс – чл. 621 Квитанция за платена такса.

ТАКСА: 10.00лв.  СРОК: 14 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


 

УСЛУГА № 1997
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН НАСТОЯЩ АДРЕС
• Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.   СРОК: 7 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 1999
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК – ОРИГИНАЛ
• Заявление по образец;
• Декларации по чл. 9, ал. 1 от СК от встъпващите в брак – образец;
• Мед. свидетелства на встъпващите в брак – по образец;
• Документ за самоличност на встъпващите в брак;
• Документ за самоличност на двамата свидетели;
• Разрешение от Районен съд – за лица от 16-18 год.;
• Съд. решение за развод на встъпващите във втори и по-следващ брак;
• Документ за платена такса.
ТАКСА РИТУАЛ: 60.00 лв.
ТАКСА БЕЗ РИТУАЛ: 12.00 лв.

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2000
ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ
• Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.  СРОК: 7 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2016
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ
Искане
Характеристика на услугата

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

2016 Издаване на удостоверение за наследници

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга

• Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 2
• Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 1
• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 9; чл. 10; чл. 11; чл. 12

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт.
Длъжностно лице по гражданско състояние.

4. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време.

Център за административно обслужване, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“
Адрес: обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна,улица „Ангел Кънчев“ 21, п.к. 5350
Електронен адрес: grao@triavna.bg
Телефон за връзка: (0677) 620 29
Работно време: Непрекъснато работно време, от 08:00 ч. до 17:00 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

5. Процедура по предоставяне на административната услуга В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.
• Искане за издаване на удостоверение за наследници /по образец/;
• Документ за самоличност;
• Пълномощно или удостоверение от съда – в случаите на заявление подадено от друго лице;
• Документ за платена такса.

Издава се по последен постоянен адрес на починалото лице. Удостоверение за наследници се издава на наследниците по закон на починалото лице. Удостоверение може да се издава и на трети лица, когато им е необходимо за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно от наследник. Когато някой от починалите наследници е имал последен постоянен адрес в друга община и длъжностното лице, което трябва да издаде удостоверението не разполага с данни за неговите наследници, изисква служебно същите от съответната общинска администрация по реда на АПК.
Удостоверение за наследници се издава и по реда на Административно процесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс.

6. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга

7. Начини на заявяване на услугата.
* Стая 102, отдел „ГРАО“
* Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя) на адрес
* По електронен път на e-mail

8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
а) ниво на предоставяне на услугата;
б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване;
в) интернет адрес за служебно заявяване;
г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена;
д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга.

* неприложимо

9. Срок на действие на документа.
Няма нормативно регламентиран срок на действие.

10. Такса, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане.
Такса: – До 2 страници на документа: 5.00лв.
Всяка следваща страница се заплаща по 2.00лв. на страница
Основание за определяне на таксата – Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна
Начин на плащане:
* на гише в административно звено за обслужване в брой
* по банков път
* чрез пост терминал

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
Кмет на община.

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
по реда на АПК

13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
tryavna@tryavna.bg

14. Начини на получаване на резултата от услугата.
• на място, където е заявено издаването му;
• чрез лицензиран пощенски оператор на адрес;
• като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
• като вътрешна куриерска пратка, като лицето декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаване на административния документ.

15. За всеки от режимите освен обстоятелствата по т. 1 – 14 се вписват и:
а) предметната област, за която се отнася;
б) органът, пред който се обжалва индивидуалният административен акт;
в) електронният адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима.

• неприложимо

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2017
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В ЧУЖБИНА
• Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.    СРОК: 7 дни
ЗАВЕРКА ЗА ЧУЖБИНА: 7.00 лв.

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2019
ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ – ЗА ПЪРВИ ПЪТ
• Съобщение за смърт, издадено от компетентно мед. лице;
• Документ за самоличност на починалото лице.

• Заявление не се подава – услугата се извършва в момента на предявяване.
ТАКСА: НЯМА   СРОК: ВЕДНАГА

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2020 ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ИЛИ КОПИЕ ОТ ЛИЧEН РЕГИСТРАЦИОНEН КАРТОН ИЛИ СТРАНИЦА ОТ СЕМЕЙНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО

Какво представлява услугата
Описание
Въз основа на регистъра на населението може да се издават и заверен препис или заверено копие от семейния регистър на населението, както и заверен препис или копие на личен регистрационен картон.

Заверката на копията на актовете задължително трябва да указва към коя дата данните от копието съответстват на данните от съхранявания в общината акт, да има подпис на длъжностното лице по гражданското състояние и печат на общината.

– Правно основание
Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 102, ал. 1, т. 3
Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 13
– Какво е необходимо да приготвя предварително
За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТРИТЕ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ (по образец)
Документ за самоличност.

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2033
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ИМЕ
• Нотариално заявление за постоянен адрес по образец.
/Заявлението се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
ТАКСА: НЯМА   СРОК: 14 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2034
ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ – ЗА ВТОРИ И СЛЕДВАЩ ПЪТ/Издава се за починали лица в гр. Трявна/
• Заявление по образец;
/Необходимо е да се посочи датата на смъртта и трите имена на починалия/
• Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.   СРОК: 7 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2036
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ
• Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.  СРОК: 7 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2037
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК – ДУБЛИКАТ
• Заявление по образец;
/Заявлението се подава лично от физическото лице или чрез
изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на един от съпрузите или на упълномощеното лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.  СРОК: 7 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2038
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ /АКТ ЗА РАЖДАНЕ, АКТ ЗА СМЪРТ/
/Издава се за лица, родени или починали в гр. Трявна, при установена липса на съставен акт за раждане или смърт в актовите книги/
• Заявление по образец;
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.  СРОК: 7 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2040
ОТРАЗЯВАНЕ НА ИЗБОР ИЛИ ПРОМЯНА НА РЕЖИМ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИ
• Заявление по образец;
• Документ за самоличност;
• Декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим или удостоверение от нотариус
(при брачен договор);
• Заявлението се подава лично.
ТАКСА: 4.00 лв. Срок: 7 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2052
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ОРИГИНАЛ
Услугата не се предоставя от Община Трявна, с изключение на случаите при осиновяване на дете

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2053
ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ
• Заявление за припознаване, което се попълва от двамата родители пред длъжностното лице по гражданско състояние или нотариално заверена декларация;
• Документ за самоличност на родителите;
• Удостоверение за раждане – оригинал;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА БЕЗПЛАТНА СРОК: 3 месеца

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2056
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС, РЕГИСТРИРАН СЛЕД 2000 ГОД.
• Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв. СРОК: 7 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2057
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦА
• Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.  СРОК: 7 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2072
ПРОТОКОЛ ЗА УСТНО ЗАЯВЯВАНЕ НА НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ВЕРНОСТТА НА ПРЕПИСИ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ И КНИЖА

Услугата не се предоставя от Община Трявна


УСЛУГА № 2073
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СНАБДЯВАНЕ НА ЧУЖД ГРАЖДАНИН С ДОКУМЕНТ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК В Р БЪЛГАРИЯ
• Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.  СРОК: 7 дни
ЗАВЕРКА ЗА ЧУЖБИНА: 7.00 лв.
(при брачен договор)
• Заявлението се подава лично.
ТАКСА: БЕЗПЛАТНА Срок: ВЕДНАГА

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2075
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А И ДЕЦА
• Искане по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00лв.  СРОК: 7 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2076
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ДУБЛИКАТ
• Заявление по образец;
/Заявлението се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на лицето или на родителите на непълнолетно дете или на упълномощеното лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.  СРОК: 7 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2079
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС
• Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.  СРОК: 7 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2080
СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ИМАТ АКТОВЕ, СЪСТАВЕНИ В ЧУЖБИНА

• Заявление по образец за пресъставяне на акт за граждански брак;
/Заявлението се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/

• Заявление по образец за пресъставяне на акт за раждане;
/Заявлението се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/

• Заявление по образец за пресъставяне на акт за смърт;
/Заявлението се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/

• Заверен превод на акт за гражданско състояние на бълг. гражданин в чужбина;
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице.
ТАКСА: 5 лв.   СРОК: 7 ДНИ

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2092
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА
• Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице ;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.   СРОК: 7 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2094
ПРОТОКОЛ ЗА УСТНО ЗАЯВЯВАНЕ НА НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОДПИСА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЪЛНОМОЩНО ПО ЧЛ. 37 ОТ ЗАКОН

Услугата не се предоставя от Община Трявна


УСЛУГА № 2104
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩ АДРЕС РЕГИСТРИРАН СЛЕД 2000 ГОД.
• Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв. СРОК: 7 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2107
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА АДРЕСНА КАРТА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩ АДРЕС
• Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.  СРОК: 7 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2108
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВНО ОГРАНИЧЕНИЕ
• Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00лв.   СРОК: 7 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2109
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
• Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00лв.  СРОК: 7 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2110
ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА
• Заявление по образец;
/Заявлението се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ по гражданско състояние, издаден на територията на община Трявна;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 7.00 лв.  СРОК: 7 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2128
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН ПА
• Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв. СРОК: 7 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2138
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
• Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението – по образец;
/Искането се подава лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
• Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
• Квитанция за платена такса
ТАКСА: 5.00 лв.  СРОК: 7 дни

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2390
КОМПЛЕКТОВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ КЪМ ИСКАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО
• Молба по образец;
• Удостоверение за раждане;
• Снимки в ляв полуанфас – 2 броя;
• Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната – изселнически паспорт, писма за изселване от МВР и др. Могат да се представят и документи, издадени от държавата на заселването, с които се удостоверяват посочените по-горе обстоятелства. Документите подадени на чужд език трябва да бъдат преведени и легализирани;
• Справка по регистрите за населението относно гражданството на лицето;
• Документ за платена държавна такса.
СРОК: 7 ДНИ

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА № 2391
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО
• Заявление и декларации по образец;
• Лични карти на родителите /съпруга/;
• Съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение;
• За малолетни и непълнолетни – препис извлечение от акт за смърт на родител и/или документ, удостоверяващ невъзможността да се упражняват родителски права.
* ЗА ДЕЦА ОТ SOS СЕЛИЩЕТО НЕ СЕ ИЗИСКВАТ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ!
ТАКСА: НЯМА   СРОК:30 ДНИ

Заяви услугата онлайн

Връзка към Административен регистър


УСЛУГА Издаване на УП-2 / УП-3

Образец на заявление