На основание чл. 37ж. ал. 4 от ЗСНЗЗ за изготвяне на споразумение за създаване на масиви за ползване за насита, мери и ливади, във връзка е § 3 от Преходните и заключителна разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСНЗЗ (обн. ДВ. бр. 13 07 2017 ) и на основание чл. 3. ал. 4 от Устроиствен правилник на ОД „Земеделие“ (обн., ДВ, бр. 7 от 2010 г., посл. пзм. и доп. ДВ бр. 12 от 12 Февруари 2016.)  3 А П O В Е Д № РД - ЗА - 16/02.03.2017г. гр. Габрово (2 MB)

 

Регистър на общински поземлен фонд с начин на трайно ползване: „пасище“, „мера“, „ливада“

Регистър Бангейци

Регистър Белица

Регистър Бижовци

Регистър Енчовци

Регистър Плачковци

егистър Престой

Регистър Радевци

Регистър Станчов хан

Регистър Трявна

Регистър Фъревци

Регистър Черновръх

 

Регистър на общински поземлен фонд с начин на трайно ползване пасище, мера, ливада, нива

 

Списък на имоти от общински поземлен имот с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, определени с Решение №5 от 27.01.2022 год. на Общински съвет – Трявна за индивидуално ползване за стопанската 2022/2023 год.:

Регистър Бангейци 

Регистър Белица

Регистър Бижовци

Регистър Черновръх

Регистър Енчовци

Регистър Фъревци

Регистър Плачковци

Регистър Престой

Регистър Радевци

Регистър Станчов Хан

Регистър Трявна