КАК ДА КАНДИДАТСТВАМЕ ПО НОВАТА ПРОГРАМА ЗА САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ноември 2, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка със зачестили запитвания на граждани относно новата програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в България и след проведена работна среща между кмета на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева и експерти от общинска администрация, местната власт предоставя наличната до момента информация на всички заинтересовани лица и насоките за кандидатстване по предстоящата процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I“, която ще се финансира със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.

В Етап I одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездно финансиране, а в следващия етап ще е необходимо 20% съфинансиране от собствениците на имотите.

 • КОИ СГРАДИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ?

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради – блокове или блок секции, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)* и са проектирани преди 26 април 1999 г. Многофамилните жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС са тези, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища (съгласно § 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ).

 • КАКВО Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА СЕ СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ?

Кандидатите по настоящата процедура трябва да са учредили и регистрирали Сдружение на собствениците (СС). Необходимо е решение на общото събрание на етажната собственост с най-малко 67% съгласие, както и 100% съгласие за изпълнение на строително-ремонтните дейности.

Всяко сдружение поема за своя сметка разходите за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5 и ал. 2 от ЗУТ и за съставяне на технически паспорт и за изготвяне на обследване за енергийна ефективност, както и индикативна количествено-стойностна сметка.

Нов момент в програмата е, че тези разходи ще бъдат възстановени на сдруженията, в случай, че сградата бъде одобрена за саниране и съобразно срока, в който са кандидатствали.

Блоковете, които не успеят да се класират за участие в програмата няма да могат да си възстановяват разходите за техническо и енергийно обследване.

За целите на кандидатстването и изпълнението на одобрените проекти, сдружението ще трябва да сключи и партньорски договор със съответната община.

Кандидатите трябва да изготвят справка за потреблението на електроенергия за всеки обект за срок от 3 години назад. Актуалното състояние трябва да се изиска от председателя на СС и предоставянето на ИТН за всеки електромер и удостоверяващите сдружението документи.

 • КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 
 1. Процент енергийно спестяване на първична енергия;
 2. Очаквано годишно спестяване на въглероден диоксид;
 3. Брой санирани самостоятелни обекти в сградата и т.н.
 4. Колко % от идеалните части на общите части на ЕС са подкрепили изпълнението на проекта;
 5. Ниво на подобрение на жилищната инфраструктура – клас енергопотребление, монтаж на инсталации на ВЕИ, архитектурен облик.
 • ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

 1.  по външните сградни ограждащи елементи:
 2. подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
 3. топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).
 4.  по системите за поддържане на микроклимата:
 5. изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата;
 6. ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
 7.  реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;
 8. ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
 9. инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на собствениците на самостоятелни обекти в сградата;
 10. инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
 11. поставяне/инсталиране на системи за възобновяеми енергийни източници, ако са посочени в енергийното обследване

Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:

СМР свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;

 1. СМР свързани с осигуряване на пожарна безопасност, ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда).
 • ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СА И СЛЕДНИТЕ СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ
 1. Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 2. Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 3 от ЗУТ, архитектурно заснемане и на технически паспорт на сградата;
 3. Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
 4.  Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 5. Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
 6. Въвеждане на обекта в експлоатация;
 7. Публичност и информация на проекта;
 8. Организация и управление на проекта.
 9. Жилищните сгради, в които има стопански обекти – магазини, офиси и пр. следва да обърнат внимание и на указанията за минимални държавни помощи и спецификата на разходите по проекта в такива случаи.
 • НЕДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 1. Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти;
 2. Подмяна на асансьори с нови или втора употреба;
 3. Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти;
 4. Изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата;
 5. Ремонт и подмяна на ВиК инсталации
 • СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Първи срок за кандидатстване по настоящата процедура – не по-късно от 23:59 ч. на 15.02.2023 год.

Втори срок за кандидатстване по настоящата процедура – не по-късно от 23:59 ч. на 31.03.2023 год.

Документацията трябва да бъде предавана в общинска администрация по-рано, за да бъде прегледана и ако има пропуски и неточности да бъдат коригирани.

Общинска администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред Структура за наблюдение и докладване.

Прилагаме примерни образци на документи за кандидатстване, а окончателните варианти ще бъдат достъпни на сайта на Община Трявна след отваряне на процедурата за кандидатстване.

Насоки за кандидатстване

Декларация – нечлен на СС

Покана за свикване на ОС на СС

Приложение 4_Заявление за участие

Протокол от залепване на поканата_учредване на СС

Протокол от ОС за учредяване на СС

Протокол от ОС на СС

Споразумение за създаване на СС Справка за ССО

Допълнително информация може да откриете в ИСУН, секция „Архив обществено обсъждане“ – ТУК.

Всички заинтересовани граждани могат да задават своите въпроси на тел.: 0677/6-24-96 или на официалния имейл адрес на Община Трявна – tryavna@tryavna.bg, които ще бъдат насочвани към назначените в комисия общински експерти, отговарящи за кандидатстването по процедурата.