На 2 септември 2019 година кметът на община Трявна Дончо Захариев подписа административен договор № BG05M9OP001-2.040-0125-C01 по спечелен проект „Грижа в дома”, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът предвижда да бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на 50 нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора живеещи на територията на община Трявна. Услугата ще бъде предоставяна от звено в общинска администрация Трявна или неин второстепенен разпоредител с бюджет.

За всеки от потребителите ще бъде изготвена оценка на индивидуалните потребности от здравни грижи и социални дейности.

За реализирането на проекта ще бъдат назначени лица, за предпочитане с опит в предоставянето на медицински и социални услуги, което ще бъде подсигурено чрез механизъм на подбор. Ще бъде назначено и едно лице, което ще бъде координатор на услугите с функции на управление на лицата, които са наети за предоставяне на патронажната грижа, изготвяне на графици, приемане на заявления от потенциални потребители и др.

Предвидено е въвеждащо и надграждащо обучения на наетите за предоставяне на услугата лица, както и 4 броя супервизии, с което да се подобри квалификацията на персонала и съответно качество на работа.

За обезпечаване на предоставянето на услугата са предвидени средства за закупуване на материали, консумативи, работно облекло и лични предпазни средства.

Безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде отпусната на община Трявна за проекта възлиза на 103 279,68 лева. Продължителността на проекта е 15 месеца, а продължителността на предоставяне на новата интегрирана медико-социална услуга е 12 месеца.