КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА СЕ СРЕЩНА С ВОДЕЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ЕКСПЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ В РЕГИОНА

декември 8, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

В края на изминалата седмица кметът на Община Трявна проведе официална работна среща с водещи европейски експерти в сградата на местната администрация. Това са г-жа Лучия Илиева и г-жа Дора Олмаси, които са специалисти в сферата на борбата с природните бедствия и климатичните промени. На срещата присъстваха още представители на областна администрация – Габрово, както и специалисти от Община Трявна.

Работното посещение в област Габрово е във връзка с участието на областна администрация в Механизъм за подкрепа на политики и новата инициатива на Конвента на кметовете, целяща подпомагане на местни и регионални власти при прилагане на стратегии за адаптиране на измененията за климата. В програмата са включени четирите общини в областта.

„Идеята е този Конвент на кметовете да лансира една такава консултантска програма, която цели чрез национални климатични консултанти и международни консултанти, които са специално в областта на околна среда по някои от компонентите, да помогнат на активни общини и области, които имат някакви проблеми именно да въведат съответните решения и до края на август 2023 да докажат, че нещо са въвели реално, нещо се е случило.“ запозна присъстващите г-жа Лучия Илиева и допълни, че темата за област Габрово е разработване на регионална политика за стимулиране на природосъобразни решения за справяне със свлачища и процеси на ерозия.

По време на разговора бяха представени основни проблеми, свързани с климатичните промени и природните бедствия като наводнения и засушавания, касаещи територията на Община Трявна.

„Един от основните проблеми, който стои пред нас е свързан с дърводобива и възстановяването на горските пътища след камионите, които нанасят на почвата не малко щети. Доста често, след извършване на селектирана сеч, районът не се почиства, част от дървесината остава и това е сериозна предпоставка за наводнения.“ коментира кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева. По думите на водещите европейски експерти подобен проблем досега не е бил поставян пред тях.

Друг основен въпрос, който бе засегнат по време на срещата, бе свързан с ежегодното почистване на речните корита и издействането на разрешение от всички ангажирани институции, което доста често забавя навременното извършване на същото.

„С Вашата областна управа се договорихме, че най-добре ще бъде да направим една ревизия на стратегията, която е за климатични проблеми, бедствия и аварии, и да я допълним с някои адекватни мерки. Бях много доволна да чуя, че вече сте оформили една комисия от експерти на регионално равнище, която комисия е започнала да мисли и да решава въпросите, свързани с климатичните проблеми.“ допълни още г-жа Лучия Илиева.

Предвижда се до лятото на 2023 година област Габрово да има разработен план с мерки и дейности на Консултативния съвет по въпросите, свързани със състоянието и експлоатацията на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, информират от областна администрация.

Област Габрово е първата в страната, която се присъедини като координатор към Конвента на кметовете – най-голямото движение в света на градове и региони, които предприемат действия в областта на климата и енергетиката.