КМЕТЪТ НА ТРЯВНА И КНСБ ДОГОВОРИХА ПОВЕЧЕ ПРИДОБИВКИ ЗА СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

април 23, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Преди броени дни бяха договорени нови придобивки за синдикалните членове на КНСБ чрез сключените колективни трудови договори за Общинската администрация и Детското и училищното здравеопазване в Трявна.

Новият колективен трудов договор в Общинска администрация – Трявна се сключи между кмета Силвия Кръстева и председателя на синдикалната организация на ФНСДУО-КНСБ Теодора Кусева. При подготовката му участва областния координатор на КНСБ Росица Йонкова. От него ще се възползват над 90 служители, членове на КНСБ от администрацията.

С колективният трудов договор работодателят се ангажира да осигури за своя сметка средства в размер на 50 лв. за корекция на зрението на работещите с компютри. Допълнителното възнаграждение за нощен труд ще бъде в размер не по-малък от 0,17 на сто от минималната работна заплата, но не по-малко от 1,10 лв, считано от 01.06.2021 г. Запазва се договорения основен платен годишен отпуск за синдикалните членове в размер на 28 работни дни. Тези с изгубена трудоспособност 50 и над 50% имат право на основен платен годишен отпуск от 34 работни дни.

Сключи се и нов колективен трудов договор за Детско и училищно здравеопазване – Трявна между кмета Силвия Кръстева и председателя на синдикалната организация на КНСБ Николинка Йорданова. При подготовката  участва областния координатор на КНСБ Росица Йонкова.

В него е договорен новият размер на началните основни работни заплати за медицинските специалисти, чийто ръст от 01.01.2021 г. е с 22,4 % спрямо предходната година. Работодателят се ангажира още да осигури средства за изплащане на транспортните разходи на служителите в размер на 100 %. Основният платен годишен отпуск за всички служители, страна по договора, независимо от трудовия стаж, е в размер на 24 работни дни. Тези с изгубена трудоспособност 50 и над 50% имат право на основен платен годишен отпуск от 30 работни дни. За работа при специфични условия на труд, допълнителният отпуск за медицинския персонал е 12 дни. Договорено е  всеки синдикален член да получава допълнителни 2 работни дни платен годишен отпуск. Всеки синдикален член ще може да ползва и служебен платен отпуск при епидемии, енергийни кризи и други случаи на непреодолими причини, като размерът му ще се договаря между страните за всеки конкретен случай.

Запазва се получаването на 6 работни заплати обезщетение от синдикалния член при прекратяване на трудовия договор след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и има 10 години трудов стаж през последните 20 години при същия работодател .

И при двата колективни трудови договори се запазва договореното за синдикалните членове допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит от 1% за всяка година, правото на допълнителен платен отпуск за две деца – 2 работни дни, за 3 или повече деца – 4 работни дни, допълнителен платен отпуск при встъпване в брак, за кръводаряване, при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или роднини по права линия – по 2 работни дни.

Договореностите между ръководството на Община Трявна и КНСБ се реализират ежегодно в добър социален диалог и надграждане на параметрите в колективните трудови договори.

 

Регионален съвет на КНСБ – Габрово