КМЕТЪТ НА ТРЯВНА ИНСПЕКТИРА НОВИЯ ФИТНЕС НА ОТКРИТО

декември 11, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Кметът на Община Трявна Силвия Кръстева инспектира новоизградената по проект „Спортна площадка за фитнес уреди на открито“. Проектът е реализиран по процедура BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Стойността на проекта е 113 242, 20 лв.

Спортната площадка за фитнес уреди на открито е изградена в централната част на града (ул. „Хан Аспарух“ №6), с което да се отговори на многократно изразените искания на младите хора от общината. Дейностите по проекта включват полагане на нова ударопоглъщаща настилка върху бетоновата основа в имота, ремонт на съществуваща ограда, която да обособи площадката и монтаж на 17 фитнес уреда, които да осигурят възможност за едновременно спортуване на до 60 човека. Поставен е и баскетболен кош за ползване от хора в инвалидни колички, както и уред за раздвижване и рехабилитация на горни и долни крайници, достъпен за хора със затруднени двигателни функции и за инвалидни колички.

Освен уредите и съоръженията, в пределите на площадката бяха доставени и монтирани 4 броя кошчета за отпадъци, както и пейки и беседка за отдих. Площта на частта от имота, която заема спортната площадка за фитнес уреди на открито е 557,52 кв.м.

Една от целите на проекта е, разбира се, подобряване условията за живот и жизнения стандарт в община Трявна. С проекта се насърчава развитието на спорта и увеличаване броя на хората, практикуващи спорт през свободното си време, както и насърчаване на активностите на открито.

От следващата седмица площадката ще бъде достъпна за използване.