КМЕТЪТ НА ТРЯВНА ПОДПИСА ДВА ДОГОВОРА ПО СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ

май 16, 2019
Автор: Илияна Георгиева

Кметът на Трявна, Дончо Захариев, подписа в Държавен фонд „Земеделие“ административния договор по спечелен проект „Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура“ по мярка BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.Проектът е на стойност 1 131 166.05 лева, от които 100% са безвъзмездна финансова помощ. Предвижда се да бъде извършена реконструкция и рехабилитация на улица „Лясков дял“и улица „Украйна“ в град Трявна.

Вторият договор е за изграждане на съвременна модерна площадка на открито. Това стана възможно благодарение на разработения от общинска администрация и одобрен от Държавен фонд „Земеделие“ проект „Спортна площадка за фитнес уреди на открито“ BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по мярка 7.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.Стойността на проекта е 97 780.64 лева, които са осигурени на 100% като безвъзмездна финансова помощ. Административният договор по проекта вече е подписан от кмета на община Трявна Дончо Захариев и от страна на Държавен фонд „Земеделие“.