КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСПЕРТ 2 ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” на МИГ „Дряново-Трявна-в сърцето на Балкана”

април 22, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

ОБЯВЛЕНИЕ

  

СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО-ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА”, град Дряново, ул-„Шипка” № 172

 

На основание чл.89 и чл.91 от Кодекса на труда

ОБЯВЯВА:

 

КОНКУРС за длъжността „Експерт 2 по прилагане на стратегията за Водено от общностите местно развитие” на Местна инициативна група „Дряново-Трявна-в сърцето на Балкана”

 

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
  • Основни изисквания за заемане на длъжността:
 • Степен на завършено образование- висше;
 • Минимална образователна степен-бакалавър;
 • Минимален професионален опит-2 години;
 • Много добро познаване на Програмата за развитието на селските райони;
 • Много добро познаване на нормативната рамка за подхода ВОМР;
 • Добро познаване на темите и проблемите, свързани с развитие на селските райони;
 • Опит в управление на програми и проекти, финансирани от ЕС или други международни донори.

1.2.Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Опит в организирането на информационни кампании;
 • Опит в изготвянето на анализи и стратегически документи;
 • Опит в мониторинг на проекти и програми;
 • Добро владеене на писмен и говорим английски език. Владеенето на втори западен език е предимство;
 • Отлични комуникативни способности;
 • Компютърна грамотност;
 • Добро познаване на Европейското законодателство за развитие на селските райони

1.3.Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • С предимство ще се ползват кандидати, живущи на територията на община Дряново и община Трявна;
 • Кандидатът трябва да отговаря на условията на чл.12, ал.3, т.2-19 от Наредба № 22/14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
 • Кандидатът трябва да не е член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и да не е свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;
 • Кандидатът трябва да не е общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централна или териториална администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на публично лице.

 

2.Описание на длъжността:

Експерт 2 по прилагане на стратегия за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група „Дряново-Трявна-в сърцето на Балкана”, координира цялата дейност по прилагането на стратегията за ВОМР. Отговаря за всички събития свързани с публичността на мерките в стратегията, начините на кандидатстване и одобрение на проектите и дейностите по мониторинг и оценка на финансираните проекти на територията на МИГ. Поддържа непрекъсната връзка с УО на програмата за развитие на селските райони и отговорните отдели в Разплащателна агенция. Поддържа контакти с други МИГ-ове в страната и на територията на ЕС. Отговаря за дейността си пред изпълнителния директор на МИГ. Координира дейностите по прилагане на стратегията за ВОМР. Подпомага работата на изпълнителният директор с необходимата оперативна информация. Докладва ежемесечно на изпълнителният директор за изпълнената работа и съгласува с него предстоящите дейности. Организира информационни кампании сред общността за популяризиране на мерките в стратегията и възможностите за кандидатстване с проекти. Координира дейностите по изготвяне на пакет с документи за кандидатстване с проекти към стратегията. Организира целият процес по кандидатстване и оценка на проекти към стратегията. Изготвя периодични отчети за реализацията на стратегията за местно развитие. Поддържа контакти с външни експерти, ангажирани за консултиране и оценка на проекти към стратегията. Отговаря за комуникацията с УО на Програмата за развитие на селските райони. Отговаря за връзките с други МИГ-ове на територията на страната и ЕС. Отговаря за връзката с бенефициентите на стратегията за местно развитие. Организира и следи дейностите по мониторинг на изпълнението на проектите към местната стратегия за развитие. Организира посещение на място на проектите към местната стратегия за развитие. Предоставя консултации и техническа помощ за отчетите на бенефициентите на стратегията. Поддържа актуална информация за реализация на стратегията за ВОМР. Изготвя информация относно реализацията на стратегията до различните медии. Следи за промени в нормативната база, касаеща ПРСР и изготвянето и реализацията на местни стратегии за развитие. При необходимост представлява организацията на срещи и форуми по покана на партниращи и други организации. Регулярно посещава срещите и обученията организирани от УО на ПРСР. Извършва и други дейности възложени от изпълнителния директор.

 

 1. Начин на провеждане на конкурса:
 • Предварителен подбор по документи – Етап 1;
 • Интервю – Етап 2

 

 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление за участие в конкурса, по образец;
 • Автобиография- европейски формат;
 • Декларация по чл.12, ал.3, т.2-19 от Наредба № 22/14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. – по образец;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Удостоверение от НАП по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК за наличие или липса на задължения;
 • Декларация по чл.13, ал.7 от Наредба № 22/14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г – по образец;
 • Документи, доказващи продължителността на професионалния опит на кандидата /служебна, трудова, осигурителна книжка/;
 • Документи, удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или проведени обучения /дипломи, сертификати/;
 • Документи, доказващи участието на кандидата в проекти и програми /референции, трудови или граждански договори и др./;
 • Други документи, доказващи, че кандидата отговаря на основните, специфичните и допълнителните изисквания за длъжността.

 

Липсата на някой от гореописаните документи е непреодолима пречка за допускане до класиране на Етап 1 и е предпоставка за отстраняване на кандидата от конкурса.

Образци на документите може да намерите на интернет страницата на МИГ „Дряново-Трявна-в сърцето на Балкана” http://www.mig-dryanovo-tryavna.eu

 

 1. Срок за подаване на документите: от 23.04.2020г. до 23.05.2020г.

/1 месец от публикуване на обявата/

 

 1. Място за подаване на документите:

Местна инициативна група „Дряново-Трявна-в сърцето на Балкана”, Адрес: Град Дряново, ул. „Шипка” № 172

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

 • Лично от кандидата на посочения адрес, всеки работен ден от 11.30ч. до 13.00ч. В този случай на кандидата се предоставя за информация длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
 • По електронен път, на email: migdt@abv.bg. В този случай, заявлението и декларациите следва да бъдат подписани с електронен подпис. При подаване по електронен път, на  кандидата се изпраща по електронен път за информация длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 

 1. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса : информационното табло в сградата, където се помещава Местна инициативна група „Дряново-Трявна-в сърцето на Балкана” – Град Дряново, ул. „Шипка” № 172; на интернет страницата http://www.mig-dryanovo-tryavna.eu/

 

 

Приложения:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЛИЧНИ ДАННИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.12, АЛ.3, Т.2-19

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.13, АЛ.7

ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ.13, АЛ.7,Т.3

ЗАПОВЕД КОНКУРС

ЗАЯВЛЕНИЕ

КОНТРОЛЕН ЛИСТ

МЕТОДОЛОГИЯ