ОБЩИНА ТРЯВНА

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Законa за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЩИНА ТРЯВНА

ОБЯВЯВА:

 

Конкурс за заемане на длъжността Директор Дирекция „Териториално и селищно устройство” в Община Трявна, при следните условия:

1. Кратко описание на длъжността: Осъществява ръководство, координация и контрол върху дейността на Дирекция „Териториално и селищно устройство“. Изразява становища, разработва проекти и различни програми, стратегии и планове, свързани с развитие на Община Трявна. Контролира строителните и ремонтни работи по обекти общинска собственост. Следи за изпълнението на Плана за развитието на община Трявна.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1. По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.:
 Виеше образование, минимална образователна степен: Магистър;
 Професионален опит: 4 години;
 Длъжностно ниво: 6;
 Ръководно ниво: 6Б;
 Ранг: III младши;
 Вид правоотношение: Служебно.
2.2. По Закона за държавния служител:
2.2.1. За държавен служител може да бъде назначено лице, което:
 Да е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 Да е навършило пълнолетие;
 Да не е поставено под запрещение;
 Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 Да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 Да отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
2.2.2. Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:
 Би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруг лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 Е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 Е народен представител;
 Е съветник в общински съвет – само за съответната общинска администрация;
 Заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
 Работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във виеше училище;
 Работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б.

3. Начин на провеждане на конкурса:
3.1. Представяне на концепция за стратегическо управление на тема: „Стратегическо управление на Дирекция „ТСУ“ както и защита на същата.
3.2. Интервю.
Конкурсът се провежда от комисия, назначена от органа по назначаването, според правилата на настоящата заповед и тези регламентирани в Раздел II. Начини за провеждане на конкурса, от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители.

4. Брой работни места: 1.

5. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 680 лв. Максимален размер на основна заплата за длъжността: 2700 лв.
Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

6. Документи, които кандидатите за участие в конкурса трябва да представят:
6.1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/НПКДС/;
6.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
6.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, ако такава е придобита;
6.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител (при наличие на такива);
6.5. Автобиография;
6.6. Мотивационно писмо.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

7. От момента на публикуване на списъците на допуснати и не допуснати кандидати по документи за участие в конкурса, допуснатите кандидати трябва в 7 – дневен срок да представят своята концепция за стратегическо управление в „Деловодство/Информация“ в сградата на Общинска администрация – Трявна. Допуснатите кандидати няма да бъдат уведомявани допълнително от Комисията назначена за провеждането на конкурса.

8. Място и срок на подаване на документите за участие в конкурса:
Документите се подават в „Деловодство/Информация“ в сградата на Общинска администрация – Трявна находяща се на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21, в срок до 17,00 часа на 10-я ден /18.02.2019 г./ от публикуване на обявлението за конкурса по чл. 10а от Закона за държавния служител. 10-дневният срок започва да тече от деня, следващ деня на публикуването на обявлението за конкурса.

9. Списъците и всички съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще се обявяват на таблото за обяви и съобщения на първи етаж в сградата на Общинска администрация-Трявна на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21 и на интернет страницата на Община Трявна-www.tryavna.bg

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител нареждам обявлението за конкурса да се публикува в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа – Jobs.bg и на интернет страницата на Община Трявна – www.tryavna.bg, раздел „Актуално“, подраздел “Кариери“.

 

Заявление за участие в конкурс ( по образец ) (21 KB)

Декларация по чл.17 ал.2 т.1 от НПКДС ( по образец ) (30 KB)